Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Opschoondag

NieuwsPosted by Pancras West Mon, March 26, 2018 12:32:37

Zaterdag 24 maart was de Landelijke Opschoondag 2018 en een enthousiaste ploeg van wijkbewoners heeft dit jaar meegedaan om de wijk weer een stukje schoner te maken.

Na een bakkie koffie gingen we om 10 uur aan de slag met door de gemeente geleverde materialen om onze wijk een 'opschoon beurt' te geven.

Veel positieve reacties over dit initiatief ontvangen tijdens het opschonen dus wat ons betreft zeker kandidaat voor herhaling.
Afscheidsreceptie vertrekkende bestuursleden

NieuwsPosted by Pancras West Tue, March 13, 2018 12:17:43
Vrijdag 9 maart vond in de tuinzaal van Grandcafé de Burcht de feestelijke borrel plaats ter gelegenheid van het afscheid van 4 bestuursleden van vereniging Pancras-West. Annette Los, Humberto van der Star, Jaap van Meijgaarden en Rob Eekhout werden toegesproken waarna er aan hun een schilderij met daarop hun eigen huis werd aangeboden door de vereniging.
Locoburgemeester Marleen Damen reikte vervolgens aan Jaap van Meijgaarden de Gouden Speld van Verdiensten van de stad Leiden uit voor zijn rol als voorzitter van de vereniging, een functie waaraan hij meer dan 30 jaar invulling gaf. Hij werd geroemd om zijn rol als luis in de pels van het gemeentebestuur als het ging om de belangen van de bewoners uit zijn buurt.
Het huidige bestuur wil uiteraard de oud bestuursleden hartelijk bedanken voor hun grote inzet en het vele werk wat ze voor de wijk verricht hebben.

Rob, Humberto en Annette

Jaap krijgt de Gouden Speld van Verdiensten opgespeld door de loco-burgemeester

Borrel Afscheid Bestuursleden

NieuwsPosted by Pancras West Fri, February 23, 2018 08:14:16
Vrijdag 9 maart zal er een feestelijke borrel plaatsvinden vanwege het afscheid van 4 bestuursleden (Jaap van Meijgaarden, Rob Eekhout, Annette Los en Humberto van der Star). Ook zal er een bijzonder optreden zijn van een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld Vocaal Kwartet onder leiding van Carolien Devilee.

De borrel vindt plaats op vrijdag 9 maart in de tuinzaal van Grandcafé de Burcht, Burgsteeg 14 van 17.00 tot 19.00 uur.

Wilt u spreken of op een andere manier een bijdrage leveren tijdens deze gelegenheid neem dan even contact op via info@pancraswest.nlBeslissing over bezwaar 'Dak af JUH!'

NieuwsPosted by Pancras West Wed, January 31, 2018 16:51:14

Vereniging Pancras-West en Buurtvereniging Maredorp-de Camp hebben, naar aanleiding van het evenement 'DAK af JUH!' op de Kaasmarkt tijdens Leids Ontzet, bezwaar ingediend tegen dit besluit bij de Regionale Commissie Bezwaarschriften.

Helaas is dit bezwaar afgewezen in de vorm van een advies aan het college om het bestreden besluit in stand te laten, een advies wat de burgemeester overneemt. Uiteraard betreuren wij als wijkvereniging dit besluit.


Bijgaand vindt u de brief van de burgemeester met dit besluit en het advies met argumentatie van de commissie:

Nieuwjaarsborrel

NieuwsPosted by Jeroen van Daelen Sat, January 13, 2018 17:23:18

Tijdens een zeer drukbezochte nieuwjaarsborrel werd zondagmiddag 7 januari in Koetshuis De Burcht tijdens een ingelaste ledenvergadering formeel afscheid genomen van 4 oud bestuursleden en werden er 4 nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Uiteraard werd er ook geproost op het nieuwe jaar.

We bedanken natuurlijk alvast de vertrekkende bestuursleden die allemaal al een lange tijd en met veel energie zich hebben ingezet voor onze vereniging en de wijk.
Het echte, feestelijke afscheid van deze bestuursleden zal nog op een later tijdstip (waarschijnlijk ergens in maart) overgedaan worden met wat meer aandacht voor de vertrekkende leden.

Ook werd er bekend gemaakt dat de Pancras-West wissel trofee (die vorige nieuwjaarsborrel nog is uitgereikt aan de toen vertrekkend wijkagent) vanaf nu 'de Jaap van Meijgaarden award' gaat heten als eerbetoon aan de vertrekkend voorzitter.

De avond verliep verder gezellig en na afloop is nog een flinke groep blijven eten in het restaurant.

Vertrekkend bestuurslid en penningmeester Humberto van der Star
Vertrekkend bestuurslid Rob Eekhout Vertrekkend bestuurslid en voorzitter Jaap van Meijgaarden
Vertrekkend bestuurslid Annette Los
De nieuwe Jaap van Meijgaarden AwardZondag 7 januari Nieuwjaarsborrel

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Thu, January 04, 2018 10:32:28

De nieuwjaarsborrel vindt traditiegetrouw plaats in Koetshuis de Burcht op zondag 7 januari a.s. Evenals voorgaande jaren in de bovenzaal. Tijdens de bijeenkomst wordt een korte algemene ledenvergadering gehouden om 4 nieuwe bestuursleden te benoemen. Vanaf 16.30 uur bent u welkom!De nieuwe bestuursleden, Hein Martens, Foppe van Rees Vellinga, Annette v.d. Boom en Jeroen van Daelen.Behandeling bezwaar tegen evenement Dak af Jûh

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Fri, December 22, 2017 13:43:10
Vanmorgen vond de behandeling plaats van het bezwaar dat wij met Buurtvereniging Maredorp de Camp hebben ingediend. Hieronder de pleitnota die we naar voren hebben gebracht.

Toelichting bezwaarschrift buurtvereniging Maredorp-de Camp en Vereniging Pancras-West bij de behandeling van het bezwaarschrift inzake de vergunning voor Dak af Jûh

op 22 december 2017.

Geachte commissie,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid ons bezwaarschrift nog even kort toe te lichten.

1. Naar aanleiding van het evenement Leiden Culinair heeft de gemeente toegezegd dat alleen voor dat evenement eenmalig van de Kaasmarkt gebruik zou worden gemaakt.

2. De Awb procedure is niet gevolgd.

3. De burgemeester had maanden eerder en niet op het allerlaatste moment kunnen bedenken dat elders in de stad een evenement gewenst was om het gebied rond de Nieuwe Rijn te ontlasten. Dit nog los van de vraag of wij de noodzaak daarvan onderschrijven.

4. Het bestemmingsplan dat daags voor het besluit over de vergunning is vastgesteld, wijst een aantal evenemententerreinen in de binnenstad aan, maar niet de Kaasmarkt.

5. Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan had een omgevingsvergunningprocedure dienen te worden gevolgd, daarvan is geen sprake geweest.

6. Wij hebben de burgemeester daarop gewezen en aangegeven dat het wel bestemde evenemententerrein Huigpark nog beschikbaar was, waarop het door ons bestreden evenement had kunnen plaatsvinden.

7. De burgemeester heeft ten onrechte daarop niet willen ingaan.

Wat betreft de door de burgemeester aan de vergunning gestelde geluidseisen en de gevolgen daarvan, voegen wij hieraan nog het volgende toe.

8. De burgemeester heeft de geluideisen gebaseerd op het advies van de Omgevingsdienst West-Holland. Wij achten dit advies wetenschappelijk onjuist en een milieudienst onwaardig.

9. Met name de stelling dat de norm niet dermate laag gekozen kan worden dat omwonenden daarvan geen hinder zullen vinden is niet onderbouwd. Er worden in onze wijken regelmatig evenementen georganiseerd, waarbij van geluidoverlast geen sprake is.

10. Ook het voorstel dat de geluidbelasting niet dermate hoog vastgesteld dient te worden dat er sprake is van onduldbare hinder, verhoudt zich niet tot het verlenen van geluidnormen van 90 dB(A) en 100 dB(C). Gelet op het hieronder in punt 12 gestelde is er bij deze geluidniveaus wel degelijk sprake van onaanvaardbare hinder.

11. Het advies van de omgevingsdienst heeft voorts het meetpunt voorgesteld op een lichtmast op een ca. 3 maal grotere afstand dan de afstand tot de dichtstbijzijnde woning, terwijl wat betreft het bepalen van geluidoverlast nadrukkelijk geluid aan geluidbelaste gevels gemeten dient te worden. De burgemeester heeft dit advies van de omgevingsdienst ten onrechte overgenomen.

12. Door de omgevingsdienst te verzoeken te bepalen aan welke omwonenden in verband met de geluidhinder vervangende slaapgelegenheid in hotels aangeboden diende te worden, gaf de burgemeester impliciet aan dat hier sprake is van onaanvaardbare hinder. Door aan het verzoek van de burgemeester te voldoen heeft de omgevingsdienst de onjuistheid van zijn advies, dat er van onaanvaardbare hinder geen sprake zou zijn, bevestigd. Overigens werd dat aanbod aan omwonenden pas op de dag zelf gedaan waardoor daarvan geen gebruik kon worden gemaakt, omdat alle hotels in Leiden en omgeving vol zaten.

Samenvattend is ons bezwaar dat gelet op het voorgaande de burgemeester in redelijkheid deze vergunning niet had mogen verlenen.

Dank voor uw aandacht.

mr. Arthur Elias, ir. Jaap van MeijgaardenVerslag algemene ledenvergadering

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, December 18, 2017 13:35:25
Wat laat treft u hieronder het verslag aan van onze algemene ledenvergadering.

Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Pancras-West d.d. dinsdagavond 25 april 2017 in de Gaanderij.

Aanwezig:

- bestuur: Jaap van Meijgaarden (voorz.); Humberto van de Star (penningmeester); Mieke Hulsbosch (secretaris); Rob Eekhout; Annette Los; Carolien Devilee; Sam Messiaen

- ca. 25 leden

1. Opening

Introductie van Daphne Treurniet, ambassadeur duurzaam wonen voor de gemeente Leiden. Zij woont aan de Hooigracht en gaat de bewoners van Pancras-West informeren over en motiveren tot duurzamer wonen. Hoe kan de ambitie om Leiden aardgasvrij te maken in onze wijk worden bereikt? De mogelijkheden voor historische panden zijn niet zo groot.

Een gratis duurzaamheidsscan en/of cv-check kan worden aangevraagd en er zijn vanuit het Rijk en de Gemeente subsidies beschikbaar gesteld.

De website 'Zon op Leiden' geeft informatie over zonnecollectoren per postcodegebied.

Er liggen folders om mee te nemen.

2. Verslag jaarvergadering 2016

Geen opmerkingen, wordt vastgesteld.

Over de gestalde fietsen op de Hoogstraat en de wens voor een inrichting die recht doet aan de historische betekenis van dit punt van de stad heeft Jaap nog contact opgenomen met wijkregisseur René Verdel, maar vanuit de gemeente wordt er niets aan gedaan. Jaap zal er bij de gemeente opnieuw aandacht voor vragen. Ria Braakman had eind 2016 een brief geschreven naar wethouder Strijk, maar die antwoordde dat 'de zaak onder de rechter is'.

Pascal: de voetgangersstoplichten bij de Albert Heijn staan nog steeds te kort op groen, wat voor gevaarlijke situaties zorgt.

Ook ligt er veel zwerfvuil op de Hooigracht.

3. Jaarrekening 2016 en begroting 2017

Deze zijn gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Loes Eekhout en Henk Zwolsman.

ALV gaat akkoord met de jaarrekening 2016 en begroting 2017.

4. Vooruitblik 2017

Lustrum. De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Op zondagmiddag 25 juni wordt dit gevierd in de (nieuwe) Tuinzaal De Burcht.

Kaasmarktschool: plannen om de gevel aan de Kaasmarkt door te trekken, worden door de klankbordgroep afgewezen. De school lijkt niet geschikt voor woningbouw. Desondanks heeft de universiteit nog recht van koop ten behoeve van vervanging van woningen van het Doelencomplex, die volgens de plannen van de universiteit gesloopt zouden moeten worden.

Herinrichting Kaasmarkt: een klankbordgroep van omwonenden en bestuur is bezig met een voorstel voor de inrichting, die wordt voorgelegd aan alle betrokkenen / omwonenden. Voor wat betreft parkeren is het uitgangspunt dat eerst de plaatsen in de Haarlemmerstraatgarage beschikbaar moeten zijn voordat de Kaasmarkt heringericht zal gaan worden.

Herinrichting Hooigracht: de werkzaamheden vangen aan nadat de herinrichting van de Jan van Houtbrug en de Sint Jorissteeg gereed zijn, waarschijnlijk eerste of tweede kwartaal 2018.

Aandachtspunt voor de Vereniging is de snelheidsbeperking alsmede de blijvende bereikbaarheid van de wijk.

Alternatieve parkeerruimte: voor de parkeervakken die op de Hooigracht en Kaasmarkt komen te vervallen wordt de parkeergarage Haarlemmerstraat vergroot, de gemeente onderzoekt of een aparte opgang mogelijk is voor vergunninghouders.

5. Wijkvisie

De binnengekomen reacties van wijkgenoten op de Wijkvisie zijn verwerkt in het concept van het bestuur. Over enkele punten blijken de meningen te verschillen en deze worden daarom aan de vergadering voorgelegd.

1) ALV gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde titel: 'Wonen, werken en leven op het Hoogeland'. Dit is een samentrekking van de voorstellen van Jeroen van Daelen en Cornelia de Haan. Zij ontvangen hiervoor een cadeaubon.

2) De mate en wijze (overlast) van het houden van evenementen (3 oktober hutspot, El Cid-studenten):

Overlast van dieselmotoren en van rondvaartboten op de Nieuwe Rijn tussen Odessa en de Karnemelksebrug.

Rob van Son: er zijn al limieten, we moeten aandringen op handhaving.

Jeroen (Oude Rijn 64A): niet zozeer de motor maar de geluiden van de mensen, het praten en de muziek, geven de overlast.

Andere opmerkingen: Kan er een waarschuwingsbord komen waarop men tot rust gemaand wordt na 22.00 uur. Jaap zal dat aan Martin Oppelaar, wijkboa, vragen.

Is een vaarverbod voor pleziervaart tussen 23.00- 6.00/7.00 uur mogelijk?

Annette (Oude Rijn 37) signaleert vooral in de zomer ook veel vervuiling.

3) Vergroening: de gemeente moet met hulpmiddelen en plannen komen, dit moet het bestuur aankaarten bij de gemeente.

4. Verkeerscirculatie en vormgeving van langparkeren

Op straat parkeren (Middelweg, Nieuwstraat, Kaasmarkt) mag alleen verdwijnen als er compensatie op aanvaardbare afstand zal zijn.

Op de Kaasmarkt is het altijd heel druk, als de bewoners inleveren voor een mooie wijk, dan mag het niet zo zijn dat anderen op hun plaatsen gaan parkeren.

Hebben ondernemers geen bezwaar tegen het opheffen van de parkeerplaatsen op de Hooigracht?

Jaap: Nee, een volle parkeerplaats is juist een belemmering voor klandizie, er komt in het plan een mogelijkheid van laden en lossen, dat is voor de winkels een verbetering.

Verkeerscirculatie Nieuwstraat:

Arno Verhagen: de vrachtwagens voor Bishop en Gaanderij staan vak midden op de weg waardoor ze een verkeersopstopping veroorzaken, als ze een beetje aan de kant zouden staan kunnen ander eauto's er gewoon langs.

Ideëen van ALV:

- paaltjes met pasje voor bewoners (vgl. Enschede)

- bord 'Bestemmingsverkeer' mogelijk? Veel oude steden beperken verkeer in binnensteden, bv. Siena.

- nogmaals bespreken met andere verenigingen van de Binnenstad

- om op de Kaasmarkt te komen rijden sommige bezoekers via de Oude Rijn Langegrachtzijde naar het bruggetje, en dan via de Oude Rijn Burchtzijde terug, is dit de gsm-route??

Jaap: we gaan hierover in overleg met de gemeente, bij een overlegavond kunt u aanwezig zijn.

6. Herziening Bestemmingsplan Binnenstad I

Er staan onjuiste bestemmingen op het Bestemmingsplan (de kaart). Zo is het besluit van de Raad van State op onze bezwaren over horecabestemmingen niet verwerkt. Daarnaast staan er onterecht nog meer horeca-aanduidingen op de kaart en zijn bijv. de kerkhuisjes en het Hooglandse Huys niet goed bestemd.

Bestuur zal een zienswijze indienen met het verzoek dit te corrigeren.

Leden kunnen zelf kijken welke bestemming de gemeente aan hun pand zal geven, het Ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op het Stadhuis en op het Stadsbouwhuis en op internet.

7. Leiden Culinair

Leiden Culinair is dit jaar op de Kaasmarkt. Er kan hierdoor 8 dagen niet geparkeerd worden op de Kaasmarkt. Het bestuur heeft bij de gemeente aangekaart dat er compensatie voor de parkeerplaatsen moet komen en wel bij voorkeur in de Haarlemmerstraatgarage, dat er regels voor het geluid moeten komen en toezicht op afval. Voor wat betreft het parkeren zal er een pendelbusje rijden voor de garage op de Lammermarkt. Dat wordt niet aangtrekkelijk gevonden.

Ellen: kun je de wijk nog inkomen tijdens dit evenement?

Jaap: via de Oude Rijn en Nieuwstraat blijft toegang tot de wijk mogelijk. Op zaterdag kan de wijk alleen via de Middelweg verlaten worden omdat er dan markt is en de Koppenhinksteeg dan afgesloten is.

Enkele leden brengen naar voren dat de gemeente niet duidelijk communiceert of het evenement slechts éénmaal op de Kaasmarkt zal zijn, of komende jaren ook.

Voorgesteld wordt om de gemeente duidelijk te maken dat de wijk zich neerlegt bij een eenmalig Culinair, maar dat we vastgelegd willen hebben dat het ook bij één keer blijft.

8. Wvttk en rondvraag

Geen

9. SluitingNext »