Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Aanvullende brief over horeca op Nieuwe Rijn

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, September 11, 2017 16:10:52
Samen met wijkvereniging Pieters en Academiewijk en Levendaal-west hebben wij een aanvullende brief verzonden aan B&W en gemeenteraad ten behoeve van de hoorzitting op 5 oktober. Als bijlage hebben wij een samenvatting van de door ons gehouden enquête naar de wenselijkheid van meer horeca toegevoegd. Hieronder treft u beide aan.

--------------

Aan B&W en de commissie Stedelijke Ontwikkeling

Betreft: Tussentijdse partiële herziening van de ruimtelijk-economische horecavisie voor het Nieuwe Rijngebied

Leiden, 4 september 2017

Geacht college, geachte commissie,

In aanvulling op onze brief van 23 augustus vragen wij graag uw aandacht voor het volgende.

Uit de resultaten van de door onze verenigingen gehouden enquête onder bewoners en ondernemers rond de Botermarkt en Nieuwe Rijn blijkt dat 43 van de 51 bewoners extra horeca afwijzen en één daarover geen mening heeft. Acht van de negen horecaondernemers die gereageerd hebben, wijzen extra horeca af, evenals zes van de negen winkeliers. Zij vinden meer horeca niet gewenst is en in strijd met de gewekte verwachtingen. Vrij unaniem is men het er mee eens dat er al meer dan voldoende én ook nog gevarieerde horeca is in het gebied. De verhouding detailhandel-horeca mag bovendien niet verslechteren vindt men. Zie de bijgevoegde samenvatting van de enquêteresultaten.

Juist minder leegstand

Voor ondernemers is van belang dat er sprake is van consistent beleid en een overheid die betrouwbaar is. Sinds bekend werd dat er een horecastop op de Nieuwe Rijn kwam, is er stevig geïnvesteerd. Nieuwe winkels zijn er bij gekomen, gevels zijn vernieuwd, enkele leegstaande panden kregen een nieuwe invulling. Een korte opsomming van de verbeteringen vorig en dit jaar: de winkel van de heer De Gunst van Sieraad 2000 werd geheel vernieuwd, inclusief restauratie van de pui; Banketbakkerij Jacobs investeerde eveneens in een nieuwe pui en heeft een nieuwe eigenaar; Bentveld Interieur breidde de winkel uit met de naastliggende leegstaande winkel; het voormalige pand van Brill, dat jarenlang leegstond, wordt verbouwd tot boutique hotel. Daarnaast hebben zich drie nieuwe winkels gevestigd, een modewinkel waar voorheen Lifo gevestigd was, een herenmodezaak op de hoek van de Beschuitsteeg in een winkel die al enkele jaren leeg stond en een interieurwinkel in het voormalige leegstaande pand waar lijstenmaker Questro gevestigd was. Voorts hebben de panden van Vlieland en Bonthuis Van Egmond een nieuwe invulling gekregen, waardoor ook daar geen sprake meer is van leegstand. Kortom er is sprake van een bijzonder positieve ontwikkeling, met meer detailhandel en minder leegstand in plaats van meer leegstand! Juist daarom en vanwege de kern van het rapport van het bureau Van Spronsen & Partners is een vroegtijdige herziening van de ruimtelijk-economische horecavisie voor ons niet aanvaardbaar en bestuurlijk niet te verantwoorden.

Bonus voor leegstand?

Zoals we in onze vorige brief en hierboven hebben aangegeven is de leegstand aanzienlijk afgenomen. In plaats van 7 leegstaande panden aan het begin van dit jaar nu nog maar drie panden op de Nieuwe Rijn. Gelet hierop komt het argument van B&W om met horeca leegstand te bestrijden wel in een heel vreemd daglicht te staan! De drie leegstaande panden zijn alle drie eigendom van vastgoedondernemer Johan Oudendal, die ons nogmaals bevestigde dat hij van mening is dat er meer horeca moet komen. Op een van de drie leegstaande panden op de Nieuwe Rijn rust dan ook nog eens al een horecabestemming! Op leegstand mag geen bonus worden verleend, zoals een van de winkeliers reageerde.

Alleen maar horeca in leegstaande panden!?

Op de Botermarkt staan op dit moment 5 panden leeg. Ook daar sprake van drie panden, die in handen zijn van vastgoedondernemer Oudendal. Ook hier rust op één daarvan al een horecabestemming. In een ander pand van deze drie is de te realiseren winkel van Albert Heijn voorzien. Dus die telt voor horeca niet mee. Voorts staan er sinds kort twee panden leeg in de Panderpassage. Alles bij elkaar gaat het dus om slechts 8 panden op de Botermarkt en de Nieuwe Rijn samen, waarvan voor één al een invulling voorzien is en twee al een horecabestemming hebben. Door voor de resterende vijf leegstaande panden horeca toe te staan zou dit betekenen dat alle leegstaande panden op de Botermarkt en de Nieuwe Rijn voor horeca in aanmerking komen als de gemeenteraad instemt met het voornemen van B&W. Dat valt toch aan niemand uit te leggen? Dat wijzen wij dan ook categorisch af. Zeker ook omdat niet onderzocht is wat de effecten zullen zijn voor zowel detailhandel als horeca zelf. Wie garandeert dat dit niet leidt tot een koude sanering in één of beide sectoren?

Vasthouden aan afspraken ruimtelijk-economische horecavisie

Wat betreft het afwijken van het besluit over de Ruimtelijk-Economische Horecavisie merken wij het volgende op. Deze visie en het besluit van de raad daarover kwamen tot stand na een onderzoek door een op dit gebied gespecialiseerd bureau van deskundigen Van Spronsen & Partners. Met ruime begeleiding, o.a. door onze verenigingen, onderzochten zij de ontwikkelingsmogelijkheden voor de horeca en de detailhandel binnen de Leidse economie met kaders, die enerzijds zekerheid bieden aan ondernemers die investeringen doen, en anderzijds aan bewoners voor wat betreft mogelijke overlast. Een belangrijk punt van het onderzoek is de conclusie dat een verdergaande verslechtering van de verhouding horeca-detailhandel ten koste kan gaan van juist de detailhandel en dat dat dient te worden voorkomen. Juist daarom is het zo vreemd dat nu niet gewacht wordt op de tussentijdse evaluatie, maar vooruitlopend daarop voorgesteld wordt, 5 extra horecagelegenheden toe te staan. Dat daarbij ook niet wordt aangegeven om welke panden het gaat, maakt het des te knellender. Het bestemmingsplan eist dat per pand wordt aangegeven of en zo ja, welke horeca daarin toegestaan is. Dat te weten is van groot belang voor de naastgelegen bedrijven en bewoners en om beslissingen daarover zo nodig te kunnen aanvechten.

Dat er nog panden leegstaan maakt de resultaten van het onderzoek niet anders en dwingt niet tot een besluit nu. Wie zegt dat er ook méér horeca-bezoekers zullen komen? Misschien vinden bezoekers een overdaad aan horeca met halfgevulde zaken juist onaantrekkelijk, en blijven ze juist weg? Toevoegen van horeca schaadt ook de bedrijfsvoering van de huidige horecaondernemers/investeerders. Zij kunnen niet meer vertrouwen op de gemeente voor het doen van investeringen, terwijl we juist graag ondernemers hebben, die bereid zijn extra te investeren in een mooie zaak, die past bij de monumentale uitstraling van onze binnenstad. Als niet vertrouwd kan worden op gemeentelijk beleid, trekt dit volgens ons korte-termijn-ondernemers aan, die met minimale investering in de gebouwen snel willen cashen. Dit kan op de lange termijn leiden tot een verschraling van het horeca-aanbod. Als toevoeging van horeca wél leidt tot meer bezoekers, dan zullen omwonenden nog meer overlast ervaren, dan thans al het geval is. De gemeente moet ook de belangen van de bewoners mee laten wegen in besluiten over bestemmingen, die overlast kunnen geven. Al deze afwegingen, in het rapport beschreven, worden o.i. niet van ondergeschikt belang door de enkele omstandigheid dat er nog enkele panden leeg staan. En dan ook nog eens minder dan een jaar geleden.

Conclusie

Wij pleiten juist voor detailhandel in de nu nog leegstaande panden. Als bezoekers van de Breestraatgarage of de toekomstige Garenmarktgarage de stad in lopen om te gaan shoppen en bij vanaf het Gangetje op de Nieuwe Rijn en Botermarkt alleen maar horeca en terrassen aantreffen, nodigt dat niet uit om daar te gaan winkelen. Dat moet worden voorkomen. Deze panden moeten voor detailhandel beschikbaar blijven. Daarom moet zolang de panden nog niet verhuurd zijn, worden gestreefd naar tijdelijk gebruik, zoals bijvoorbeeld ook bij het Aalmarktproject is gebeurd. Bijvoorbeeld door kunstenaars in de lege panden te laten exposeren, of deze panden tijdelijk te verhuren voor detailhandel. Als grote winkels daarbij niet direct mogelijk zijn, kan worden gedacht aan zgn. ‘shop in the shop’-concepten. Mocht ook dat niet mogelijk zijn dan is het aantrekkelijk beplakken van de ramen een verbetering die wat ons betreft zou moeten worden toegepast, zoals dat ook in de Breestraat het geval is. Waarom verzoekt u de ondernemer niet tot een van deze mogelijkheden te besluiten in het belang van de stad? Zo nodig via een aanschrijving?

Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West,

Adri Klaassen

Namens vereniging Pancras-West

Jaap van Meijgaarden

------------------

Samenvatting enquête over extra horeca op de Nieuwe Rijn en Botermarkt

Ondanks dat er maar gedurende een korte periode tijdens de zomervakantie op de door ons uitgezette enquête kon worden gereageerd, hebben we toch een representatief aantal reacties ontvangen, iets meer dan 22 %. In totaal 69 ingevulde en ondertekende formulieren met naam en adres werden terugontvangen.

Daarvan doen wij in het onderstaande verslag. Van de 69 teruggestuurde formulieren zijn 51 afkomstig van bewoners, 9 van winkeliers en 9 van horecaondernemers. Op de formulieren kon men bijschrijven waarom men voor of tegen was, of waarom men over de voorgelegde vraag geen mening had.

Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

Vereniging Pancras-West

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bewoners

Van de 51 bewoners zijn er 43 tégen uitbreiding van horeca, 7 vóór, en geeft één aan geen mening over extra horeca te hebben.

Tegenstemmers:

'er is al buitensporig veel horeca, de wildgroei van terrassen in combinatie met een tekortschietende handhaving vergroot de overlast voor bewoners',

'er is al teveel horeca en leiden verloedert, het wordt een pretpark i.p.v. cultuurstad,

'veel overlast van geluid, geur en ongedierte', de grens is bereikt, de gemeente moet andere maatregelen nemen om de leegstand aan te pakken',

'de gemeenteraad is gemeen, onsecuur en onbetrouwbaar en heeft een voorkeur voor verbruikers en niet voor bewoners of kopers',

'het rapport van Van Spronsen is duidelijk en de leegstand was bekend, kennelijk laat de gemeente zich sturen door vastgoedeigenaren'

'de panden die leegstaan zijn groot, als hierin (dranken)horeca komt vergroot dat de overlast van rumoer in de avond, fietsen, leveranciers, kapotte glazen en flesjes in de straat, nachtelijk pratende mensen'

'het is al druk en luidruchtig genoeg'

'er is al meer dan genoeg horeca en daarmee samenhangende drukte en overlast'

'er is nu al te weinig diversiteit aan de horecasloot (nieuwe Rijn)'

'diversiteit houdt een buurt levendig, de gemeente onderschat de rol van wonen zeer',

'meer horeca leidt tot meer concurrentie en verschraling'

'nog meer horeca geeft te veel overlast, er zijn al teveel activiteiten, tweemaal markt, nu ook op zondagen markt, voor historische panden met enkel glas een te grote geluidsbelasting'

'nog meer horeca maakt het een onaantrekkelijk winkelgebied'

'er is al ruim voldoende horeca'

'vooruitlopen valt niet meer terug te draaien'

'met nog meer horeca ontstaat een eenzijdig straatbeeld (vgl. Kon. Wilhelminablvd in Noordwijk). Als eenmaal horeca wordt toegestaan is er geen weg meer terug, leegstaande panden kunnen beter gebruikt voor startende ondernemers of (studenten)bewoning'

'er is al veel horeca. Deze bedrijven moeten bevoorraad worden. Dus er is 's avonds, 's nachts maar ook overdag veel overlast'

'horeca-aanbod is reeds groot genoeg in centrum, er zijn tal van andere oplossingen voor leegstand'

'B&W heeft reeds aangegeven dat er geen horeca bij zou komen. Voorts neemt de overlast in de buurt toe. Er dient geen "eenheidsworst" te ontstaan in de type economie van de binnenstad'

'de horecagelegenheden op o.a. de Nieuwe Rijn geven nu al heel veel overlast, zowel overdag als 's avonds, met ook de markt en vele evenementen'

'mogelijk heeft Hudson Bay-pand (voorm. V&D) een aanzuigende werking op detailhandel, dus laten we eerst afwachten hoe de nieuwe winkelsituatie rond de Aalmarkt zich komende tijd ontwikkelt,'

'de oververtegenwoordiging van horeca rond de Nieuwe Rijn leidt nu al tot allerlei vormen van hinder, met voortdurende conflicten tot gevolg. Sommige detaillisten hebben niet kunnen uitbreiden doordat horeca naast hen is gekomen'

'nu al geeft de horeca overlast voor het verkeer en de omwonenden'

'de mate van overlast in dit gebied door horeca en haar bezoekers is al exorbitant hoog'

'meer horeca betekent meer drukte. In de huidige situatie is het al zo dat vele nachten per jaar mijn nachtrust slecht is door muziek, lawaai en geschreeuw. Ook de leefbaarheid - woongenot en mobiliteit - staan al onder druk door de huidige commerciële activiteiten'

'de huidige cafés brengen nu al overlast met zich mee in de zin van geluidsoverlast en hangende jongeren voor de deur'

'als er horeca bijkomt moet de handhaving van geluidsoverlast beter'

'het hangt af van wat voor horeca, een extra "Wielinga" geeft geen overlast, maar bij een extra "Einstein" geeft wel sneller overlast'

'alleen toestaan bij leegstand langer dan 5 jaar, en geen bestaande winkels opofferen voor nieuwe horeca'

'er is al horeca genoeg, in de Beschuitsteeg staan veel fietsen tegen onze muur, meer horeca betekent nog meer fietsen en voor ons schade want extra schilderwerk'

'zoals het is lijkt het in evenwicht'

'we hebben een afspraak gemaakt met de gemeente en de gemeente is daaraan gebonden, meer horeca komt het leef-/winkelgebied niet ten goede, kannibalisatie, einde diversificatie, overlast etc. etc. Leegstand mag niet beloond worden. De gemeente moet grip hebben op dit gebied met alle partijen, niet alleen de vastgoedeigenaren.'

'genoeg is genoeg, nog meer horeca beschadigt niet alleen het leefmilieu maar ook het winkelbestand dat er nog is,'

'busy enough as it is'

'er zijn al meer dan genoeg horecagelegenheden'

'er zijn al zoveel horecabedrijven dat door concurrentie sommige failliet zullen gaan. Zo'n museumwinkeltje ertussen vond ik hel goed, de gemeente moet er interessante vestigingen tussen zien te krijgen, bv. kleine tentoonstellingen.'

'er is een horeca-stop voor Pancras-West en dat willen we graag zo houden, genoeg horeca in de wijk'

'er is m.i. voldoende horeca en het is jammer wanneer dit deel van de stad geen winkelfunctie meer heeft. Iets wat eenmaal horecabestemming heeft verandert niet meer in een winkel. De gemeente zou de komst van winkels meer moeten stimuleren'

De vóórstemmers:

Drie 'bewoners' stemmen vóór omdat ze het beter vinden dan leegstand, zo ook de bewoner die 'geen-mening' aankruiste.

Twee bewoners vinden het een toevoeging aan de levendigheid,

Een bewoner gaat akkoord mits gelegenheden van niveau,

Een bewoner gaat akkoord mits daghoreca.


Winkeliers

Van de 9 winkeliers die de enquête invulden zijn er 6 tegen:

- met name omdat er afspraken zijn gemaakt die de gemeente niet mag schenden

- meer horeca i.p.v. winkels leidt tot minder winkelend publiek

3 winkeliers zijn vóór:

- consumenten willen totaalbeleving, hoort ook horeca bij om te kunnen concurreren met onlinewinkels

- leegstand is achteruitgang

Horecaondernemers

Van de 9 horecaondernemers zijn er 8 tegen:

- waarom alleen vergunning voor leegstaande panden, is bonus op leegstand (van grote vastgoedjongens), horeca moet ook aan andere panden worden vergund (kleinere ondernemers)

- heb goodwill betaald voor mijn zaak op deze locatie, er zou geen horeca bijkomen, als dat gebeurt daalt de waarde van mijn zaak

- er is nu al genoeg horeca

- alleen evt. goede restaurants erbij

1 ondernemer is vóór:

- alles is beter dan leegstand, maar moet wel om leegstaande panden gaan die al jarenlang leegstaan.Extra horeca rond Nieuwe Rijn wordt afgewezen

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Tue, August 22, 2017 17:23:16
De voorlopige resultaten van de enquête over extra horeca rond de Nieuwe Rijn en Botermarkt bevestigen wat we al wisten. Zowel winkeliers, horeca-ondernemers als bewoners wijzen dat in grote meerderheid af. Hieronder de brief die we morgen met de wijkvereniging van de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west aan de gemeente zullen versturen. In een aanvullende brief die we voor 6 september zullen versturen zullen we onze argumenten nog verder onderbouwen, mede aan de hand van de vele bijschriften uit de binnengekomen enquêtes.
---------------------------


Geacht college,

Helaas heeft u negatief gereageerd op ons verzoek om de termijn van reageren op uw voornemen te willen verlengen tot 6 september. Daarom zijn wij genoodzaakt om u nu reeds te laten weten dat wij bezwaar aantekenen tegen dit voornemen. Na bestudering van de ingezonden enquêtes, die wij rond de Nieuwe Rijn en Botermarkt hebben uitgezet en terugkoppeling op onze achterban, zullen wij ons definitieve standpunt daarom uiterlijk 6 september aan u bekend maken. Dat lijkt ons, gelet op het feit dat de eerste behandeling in de commissie pas op 5 oktober plaats zal vinden, ruim op tijd. In uw brief van 17 augustus biedt u daartoe de mogelijkheid.

Onze bezwaren zijn kort geformuleerd de volgende:

1. Uw voornemen getuigt niet van een langetermijnvisie op verhoging van de kwaliteit van de binnenstad. De Nieuwe Rijn en omgeving worden niet aantrekkelijker voor bezoekers uit Wassenaar, Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten door daar nog meer horeca toe te staan. Op de Nieuwe Rijn en de Botermarkt bevinden zich exclusieve winkels in het bijzonder in de sfeer van mode en woning-inrichting, waarvoor men naar de binnenstad wil komen. Een versterking in die sfeer is gewenst. Aantrekkelijk shoppen vraagt om kwalitatief aantrekkelijke detailhandel niet om meer horeca.

2. Van de leegstaande panden hebben 2 in het huidige en in procedure zijnde bestemmingsplan een horecabestemming. Daar 5 extra aan toevoegen zou betekenen dat er ten opzichte van de huidige situatie 7 horecavestigingen bij zouden kunnen komen.

3. Vanaf 1 januari dit jaar is er op de Nieuwe Rijn sprake van een aanzienlijke afname van leegstand en niet van toename, zoals ten onrechte in uw voornemen wordt gesteld. In plaats van lichtdrukkerij Lifo is daar een kledingwinkel gekomen. Bentveld is uitgebreid door de beganegrond van nr. 26 daar aan toe te voegen. Op de hoek van de Beschuitsteeg is leegstand gevuld met een overhemdenwinkel. Vlieland heeft een nieuwe aantrekkelijk invulling gekregen. In de leegstaande winkel van Questro is een interieurwinkel gekomen. Kortom aanzienlijke en ook nog aantrekkelijke toename van detailhandel en afname van leegstand!

4. Het is algemeen bekend dat de eigenaar van de 3 op de Nieuwe Rijn leegstaande panden en minstens 2 op de Botermarkt, daarin horeca wil vestigen in plaats van detailhandel. Hiertoe horen 2 panden waarop al een horecabestemming ligt.

5. De noodzaak om vooruitlopend op de tussentijdse evaluatie in 2018 nu dit besluit te nemen en daarmee af te wijken van de vastgestelde horecavisie 2016, is ons inziens gelet op het bovenstaande volstrekt niet aanwezig.


Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West,

Adri Klaasen


Namens Vereniging Pancras-West

Jaap van MeijgaardenWijkvisie afgerond

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Wed, May 31, 2017 12:07:28
Tijdens de Algemene ledenvergadering zijn enkele discussiepunten over de wijkvisie besproken en gaven de aanwezigen het bestuur mandaat om de wijkvisie af te ronden. In het onderstaande treft u de wijkvisie aan. Hij zal aan het college van B&W en de gemeenteraad worden aangeboden.


Ontwerp bestemmingsplan bevat teveel fouten

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, May 01, 2017 10:42:36
Vandaag hebben wij onderstaande zienswijzenbrief aan B&W van Leiden doen toekomen.

Geacht College,

Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om onze zienswijzen op het ontwerpplan kenbaar

te maken. Puntsgewijs is onze mening m.b.t. het ontwerp als volgt:

Algemeen

1. Aangegeven wordt dat het ontwerp bestemmingsplan conserverend van aard is. Wij constateren echter dat diverse reeds vergunde ruimtelijke ontwikkelingen niet als zodanig op de plankaart zijn weergegeven, terwijl anderzijds bestemmingen daarop worden aangeven waarvoor - zover ons bekend - nog geen wijzigingsprocedures hebben plaatsgevonden.

2. Het doel van bestemmingsplannen is rechtszekerheid te bieden aan de burger. Helaas hebben wij met het geldende plan ervaren dat, middels het gebruik van de vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden in de afgelopen jaren, dit te weinig rechtszekerheid heeft geboden. Daardoor kon bijvoorbeeld een sterke groei van horeca en terrassen in onze wijk plaatsvinden. Wij pleiten er daarom voor de regels voor binnenplanse wijziging aan te scherpen, opdat voor afwijking van het plan de uitgebreide procedure dient te worden gevolgd.
3. In het ontwerp wordt regelmatig vermeld dat “conservatief” is bestemd en met “terug-houdendheid ten opzichte van de bestaande horeca”. Ook hier zien we echter opnieuw (zie ook hieronder) voorstellen om ongewenst op meerdere locaties detailhandel en horeca mogelijk te gaan maken.

Specifiek
4. Op de plankaart is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 oktober 2007 niet verwerkt. Die uitspraak betrof onder meer “vernietiging van de aanduidingen “horeca categorie III (hIII)”en “ook op de verdiepingen toegestaan (**)” ter plaatse van Koppenhinksteeg 2, 2b en 2c, de aanduiding “horeca III (hIII)’ter plaatse van Hooigracht 72, de aanduiding “horeca IV (hIV)” ter plaatse van Nieuwstraat 40, alsmede de aanduiding “horeca III (hIII)” ter plaatse van Hoogstraat 1 van het bestemmingsplan “Binnenstad I”. Ten onrechte treffen wij deze aanduidingen op de ontwerp plankaart aan. Deze dienen te worden geschrapt.

5.Voorts treffen wij enkele nieuwe horecabestemmingen op de plankaart aan op panden die in het bestemmingsplan Binnenstad 1 geen horecabestemming hebben gekregen, waarin geen horeca gevestigd is en waarvoor, zover ons bekend, ook geen omgevingsvergunningen zijn verstrekt. Het betreffen de panden Burgsteeg 6-12 en Nieuwstraat 3 waarvoor de ontwerp plankaart h1 aangeeft en het pand Nieuwstraat 13 waarvoor de ontwerp plankaart h3 aangeeft. Ook deze aanduidingen dienen naar ons oordeel van de plankaart te worden verwijderd.

6. Met betrekking tot de Kaasmarkt wordt aangegeven: “De ontwikkeling op de Kaasmarkt zal met name een woonfunctie hebben. Net als bij de Garenmarkt is het de wens daar vestiging van een restaurant mogelijk maken. Er is daarom een horeca vestiging in categorie III/III*/III** toegestaan”. Het reeds jaren aanwezige restaurant “Catootje aan de Markt’’, waarmee aan deze beleidswens invulling kan worden gegeven gekregen, heeft desondanks geen horeca-aanduiding restaurant op de plankaart gekregen. Wij verzoeken u die aanduiding aan de kaart toe te voegen. Aanvullend merken wij op dat volgens uw plannen de Kaasmarkt voornamelijk een functie voor parkeren zal behouden.

7. Het partycafé in de Beschuitsteeg 2 zorgt met regelmaat voor overmatige overlast voor de omwonenden. De vele meldingen daarover zijn u bekend. In afwijking van het conserverende karakter van het ontwerp plan zien wij om die reden aanleiding om u voor te stellen dit pand een andere dan een horecabestemming café te geven, zoals ook door de bewoners van de steeg van u wordt gevraagd.

8.In de Moriaansteeg zijn de panden nr. 6, 8 en 10 altijd woonhuis geweest. Nr. 4 is dit al meer dan 25 jaar. Desondanks behouden alle panden de bestemming “gemengde doeleinden”. Sterker nog: in het ontwerp wordt voorgesteld om van G4 (wonen en werken) naar G2 te bestemmen, waardoor publiek aantrekkende functies worden toegestaan, zoals detailhandel en dienstverlening-detailhandel. Tijdens een informatieavond werd aangegeven dat dit een uitwerking van de beleidsnota Winkelgebied Binnenstad, in het kader van “sfeergebied zwerfmilieu”, zou zijn. Op blz. 32 van deze nota wordt de Moriaansteeg echter niet vermeld bij de daarin specifiek aangegeven straten. Minstens dient conform de huidige G2 categorie te worden bestemd, maar een woonbestemming is logischer.

9.Er heeft een aantal bestemmingsveranderingen plaatsgevonden waarvoor vergunningen zijn verleend die, naar ons oordeel, dan ook op de plankaart als zodanig dienen te worden aangeduid. Het betreffen het pand Hooglandsekerkgracht 21, dat een aantal jaren geleden verbouwd is van kantoor tot woonhuis en derhalve een woonbestemming dient te krijgen. Ook de kerkhuisjes Hooglandse kerkgracht 54-60 zijn twee jaar geleden verbouwd tot woningen en hebben ten onrechte de bestemming gemengde doeleinden (GD) gekregen. De kerkhuisjes Nieuwstraat 16 en 18 zijn al sinds heugenis als woonhuis in gebruik evenals een huisje aan het kerkplein. Al deze huisjes dienen ons inziens een woonbestemming te krijgen.

10. Het Hooglandse Huys (Hooglandse kerkgracht 50, hoek Moriaansteeg), heeft ten onrechte op de plankaart een woonbestemming, terwijl dit al jaren voor de vaststelling van het bestemmingsplan van 2007 een functie als vergadercentrum en ontvangstruimte van de Hooglandse kerk had en nog steeds heeft. Graag alsnog als maatschappelijke of gemengde doeleinden bestemmen.

11.Voor de Kaasmarkt en de Kaasmarkschool is in het vigerende bestemmingsplan een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen, die een wijziging van het al jaren aanwezige gebruik voor maatschappelijke en culturele doeleinden van de Kaasmarktschool mogelijk maakt. Gelet op onze wens de maatschappelijke en culturele functie te behouden pleiten wij, in afwachting van de besluitvorming over het project Kaasmarkt en in lijn met het conserverende karakter van het plan, voor het geven van een bestemming maatschappelijke en culturele doeleinden aan de school in plaats van de woonbestemming die u er nu aan toegekend heeft.

12. Tenslotte verzoeken wij u regels in het plan op te nemen waardoor overlast van nieuwe verhuurvormen als Airbnb kan worden voorkomen. Ook vragen wij u regels op te nemen waardoor indien grotere panden verbouwd worden voor kamerverhuur, meerdere studio’s of appartementen of als voor dergelijke woonvormen nieuwbouw plaatsvindt daarbij de eis te stellen dat daarbij inpandige voorzieningen voor het stallen van fietsen dienen te worden gerealiseerd.

Wij verzoeken u bovenstaande zienswijzen over te willen nemen in uw voorstel aan de gemeenteraad.

Dinsdagavond 25 april jaarvergadering

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Sat, April 15, 2017 11:37:08

Jaarvergadering dinsdag 25 april, 20.00 uur

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering op dinsdagavond 25 april a.s. om 20.00 uur in de Hooglandse zaal van De Gaanderij in de Nieuwstraat 32. De stukken voor deze vergadering kunt u vinden op onze website www.pancraswest.nl en zullen ter vergadering aanwezig zijn.

Agenda van de jaarvergadering:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag jaarvergadering 2016

3. Jaarrekening 2016

4. Begroting 2017.Vooruitblik op activiteiten van de vereniging en ontwikkelingen in de wijk: lustrumviering, bestemming Kaasmarktschool, herinrichting van de Kaasmarkt en de Hooigracht en financiële vertaling daarvan.

5. Wijkvisie. We bespreken de reacties die vanuit de wijk zijn binnengekomen op ons concept (zie PANgeCRAS april). Daarna vragen we uw mandaat om een definitieve versie op te stellen die we aan het gemeentebestuur zullen aanbieden.

6. Herziening bestemmingsplan Binnenstad I

7. Leiden Culinair

8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

9. Sluiting

Na afloop van de vergadering praten wij nog even na en we bieden u daarbij graag een drankje aan.

Wij hopen u dinsdagavond 25 april te kunnen begroeten.

Verslag jaarvergadering Vereniging Pancras-West 28 april 2016 in Einstein.

Opening: Om 20.00 opent de voorzitter de vergadering in aanwezigheid van 27 personen. Bericht van verhindering is ontvangen van René Jacobs, Mirjam de Koning, Boudewijn Peters, Wout Sanders, Willem de Haan en Dick Scherjon.

Verslag vorige vergadering: Goedgekeurd. Naar aanleiding van: de gemeente gaat voortaan het onkruid verwijderen; bij in gebreke blijven of voldoende animo vanuit de buurt zullen wij dat zo nodig weer zelf ter hand nemen. De wijkvereniging zal dan de afsluitende borrel vergoeden.

Jaarrekening 2015: De jaarrekening is door de kascommissie akkoord bevonden en wordt door de vergadering goedgekeurd, met dank aan de penningmeester.

Begroting 2016: De begroting wordt met algemene stemmen goedgekeurd. We hebben enig eigen vermogen waarmee we het een en ander gaan organiseren: de kaasproeverij, het Jeu de Boulestoernooi op 20 augustus, een wijnproeverij (eind augustus/begin september) en een concert (eind oktober),). Van de ca. 120 leden hebben er tot nu toe ca. 60 hun contributie betaald. De contributie inkomsten zijn voor dit jaar op € 1450 begroot; hiervan is € 1000 al binnen. Verwacht wordt dat de begroting op dit punt alsnog gehaald zal worden. Zo niet dan kan op de omvang van PANgeCRAS worden bezuinigd.

Vooruitblik: Er is op zondagen al vóór 8.00 geluidhinder door de vuilnisophaaldienst en de veegwagens; dit is gemeld en er wordt aan gewerkt. Vaak worden zaterdagavond zakken bij de containers neergezet; mogelijk begrijpen expats de regels niet. Uitleg in het Engels op de ondergrondse containers is gewenst. Als een container vol is, dient erop te staan: de dichtstbijzijnde container is: … Omdat de veegboot van de gemeente kapot is, doet nu een particuliere firma het en die legt het teveel aan vuil op de walkant (waar het weer weg waait). De bestrating in de hele buurt moet grondig bekeken worden; de boomwortels drukken alles omhoog, ook de plastic matten in het middendeel van de Hooglandsekerkgracht. Voor verkeer zou de rijweg vlak moeten zijn om de trillingen tegen te gaan. Op de Middelweg zijn de drempels weggezakt. Dit alles gaan wij melden bij de gemeente. De Hooigracht blijft formeel een 50 km weg. Dit tegen onze zin in. Gelet op de tussenrapportage over het luchtkwaliteitsonderzoek is te verwachten dat de gemeten waarden ruim beneden de grenswaarde NO2 zullen liggen. Over de Kaasmarkt is een projectnotitie in voorbereiding; wij willen een mooi groen plein met ondergrondse garage en met behoud van de Kaasmarktschool. Bij wijziging van omgevingsplannen (meestal ten gunste van horeca) dienen de bewoners hier meer bij betrokken te worden. Dit is namens de binnenstadcomités bij de wethouder aangekaart.

Rondvraag: Ria betreurt de situatie op de Hoogstraat; dit historische punt is nu zo ongeveer een fietsenstalling. Pascal meldt dat de stoplichten bij de Albert Hein te kort op groen staan.
Om 20.50 wordt de vergadering gesloten en wordt iedereen uitgenodigd voor een kaasje en glaasje in de Fromagerie.

Concept Jaarrekening 2016 Vereniging Pancras-West

Saldo spaarrekening 31.12.2015 4.000,00

Saldo girorekening 31.12.2015 382,08

Totaal 4.382,08

Inkomsten 2016

Begroting Realisatie

Subsidie Gemeente 950,00 951,00

Contributie en overig 1.450,00 1.900,00

Rente 21,90

+ _______

Totaal inkomsten 2016 2.872,90 + 2.872,90

Uitgaven 2016

Begroting Realisatie

Bestuurskosten, etc. 300,00 220,35

Nieuwjaarsreceptie 625,00 622,90

Jaarvergadering/ALVs 100,00 220,80

Bankkosten 125,00 116,50

Drukkosten PANgeCRAS 900,00 821,50

Kosten website 30,00 29,04

Jeu de Boules 70,00 39,81

Kaasproeverij 00,00 211,04

Wijnproeverij 00,00 5,13

Plantenbakken 00,00 73,00

Concert tbv Stichting V. 250,00

Lezingen, concerten, wieddag 250,00 0,00

Totaal 2.619,07

Totaal - 2.619,07

4.644,91

Saldo spaarrekening 31.12.2016 4.000,00

Saldo girorekening 31.12.2016 644,91

Concept begroting 2017 Vereniging Pancras-West

Inkomsten 2017

Realisatie 2016

Subsidie Gemeente 950,00 951,00

Contributie en overig 1.550,00 1.900,00

+ ________

Totaal inkomsten 2016 2.500,00

Uitgaven 2017

Begroting Realisatie 2016

Bestuurskosten, etc. 300,00 220,35

Nieuwjaarsreceptie 625,00 622,90

Jaarvergadering/ALVs 200,00 220,80

Bankkosten 125,00 116,50

Drukkosten PANgeCRAS 900,00 821,50

Kosten website 30,00 29,04

Deelfinanciering wijkinitiatieven 100,00 73,00

40 jarig lustrum 220,00

Aanschaf partytenten 200,00

Onvoorzien 500,00

+ ________

Totaal uitgaven 2016 3.200,00Leiden Culinair op de Kaasmarkt?

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Sat, March 04, 2017 12:42:01
De aanvraag voor een evenementenvergunning door Leiden Culinair heeft naar ons oordeel zodanige negatieve effecten voor onze en de andere omliggende wijken dat wij de burgemeester voorstellen die niet te verlenen. Temeer niet omdat alternatieve locaties niet zijn onderzocht. Ook Buurtvereniging Maredorp is van mening dat een vergunning niet moet worden verleend.
Omdat we vrezen dat de burgemeester, ondanks onze gerechtvaardigde bezwaren, toch een vergunning zal willen verlenen, hebben wij gemeend in onze brief toch maar aan te moeten geven aan welke van onze verlangens dan moet worden voldaan.
In het onderstaande treft u onze integrale brief aan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bureau evenementen van de Gemeente Leiden

Postbus 9100

2300 PC Leiden

Betreft: Zienswijze verzoek evenementenvergunning Leiden Culinair

Leiden, 4 maart 2017

L.S.,

Tijdens de informatie- en discussieavond, die op 24 januari op verzoek van Vereniging Pancras-West is gehouden, is gebleken dat er bij een ruime meerderheid van de aanwezigen uit zowel Maredorp als onze wijk gefundeerde bezwaren tegen het verlenen van een vergunning bestaan en dat die breed gedeeld worden. Door de aanwezigen werden tevens diverse alternatieve mogelijke -incl. meer representatieve- locaties aangereikt, die slechts met het niet ter zake doende argument, ”dat zien onze deelnemers niet zitten” door de vertegenwoordigers van Leiden Culinair werden afgewezen. Wij zijn van mening dat die alternatieven alsnog onderzocht dienen te worden en zo die reëel zijn, dat de burgemeester dan Leiden Culinair moet voorstellen daarvoor een vergunning aan te vragen.

Het belangrijkste bezwaar is het gedurende ruim een week wegvallen van de parkeerfunctie van de Kaasmarkt, waarop zoals bekend ruim 150 auto’s geparkeerd kunnen worden. Dat heeft significante negatieve consequenties voor bezoekers (ook voor de winkels in het deel van de Haarlemmerstraat, waarvoor parkeren op de Kaasmarkt relevant is) en voor vergunninghouders, die dagelijks gebruik maken van de parkeerplaatsen op de Kaasmarkt. In de omgeving zijn nauwelijks alternatieve parkeerplaatsen beschikbaar. Sinds het afgelopen jaar is de parkeerdruk op en rond de Kaasmarkt al bijzonder groot. Vrijwel dagelijks rijden auto’s rondjes in de hoop dat er een plekje vrij komt. Op de Oude Rijn, Middelstegracht en Uiterstegracht zijn ’s avonds geen vrije vergunninghoudersparkeerplaatsen meer te vinden. Op donderdagavond en op zaterdag staan auto’s in de rij te wachten tot er een plaatsje in de Haarlemmerstraatgarage vrijkomt. Kortom de situatie is nu al overspannen. Binnenkort zal de parkeerdruk op onze wijken (Tussen de Rijnen, Maredorp en Pancras-West) alleen nog maar verder toenemen vanwege de start van de werkzaamheden aan de Garenmarktgarage en het wegvallen van de daar aanwezig parkeerplaatsen. Het zoekverkeer zal daardoor nog meer toenemen dan thans al het geval is, evenals de hinder die daardoor ontstaat. Als dan ook nog de Kaasmarkt een volle week niet voor parkeren beschikbaar zal zijn vanwege de opbouw, het evenement zelf en de afbraak daarvan ontstaat er een situatie, die wij niet verantwoord achten.

Van de evenementencoördinator dhr. Braam vernamen wij dat voor het parkeren compensatie zou worden geboden in de nog te openen Lammermarktgarage. De afstand tussen Kaasmarkt en Lammermarktgarage is ca. 1 kilometer. Dit kan naar ons oordeel niet als redelijk alternatief worden gekwalificeerd. Noch voor vergunninghouders, noch voor bezoekers van de winkels en andere bestemmingen in de omgeving van de Kaasmarkt. Inmiddels heeft Leiden Culinair op vragen onzerzijds daarover laten weten diverse andere parkeerlocaties op het oog te hebben en toegezegd dat vergunninghouders daarvoor niet extra hoeven te betalen. Zekerheid, dat die alternatieven mogelijk zijn en ook logistiek uitvoerbaar zijn en of die voldoende capaciteit bieden, bestaat er op dit moment echter nog niet. Het evenement zal bezoekers aantrekken, die met de auto zullen proberen een plek in de omgeving te vinden, waardoor de parkeerdruk nog weer verder toeneemt.

Wij hebben uit de voorlopige tekeningen van de plannen van Leiden Culinair kunnen opmaken dat de tenten van dit evenement dicht bij de voor-/achterkant van woonhuizen gesitueerd zullen worden. Men is ook van plan een ‘Vip-tent’ op een boot in de Oude Rijn te situeren. Mede gezien de tijdstippen, waarvoor een vergunning is aangevraagd, vrezen omwonenden daarvan onevenredige overlast.

Verder hebben wij uit de plannen van Leiden Culinair kunnen opmaken dat de Koppenhinksteeg gedurende de gehele week (dus niet alleen voor de dagen, waarop een vergunning is aangevraagd) voor autoverkeer afgesloten zal worden. Dit betekent een extra druk op Pancras-West, omdat daardoor al het autoverkeer dat de wijk uit wil dwars door de wijk een weg zal moeten vinden. Met name is dat bezwaarlijk vanwege het vele zware vrachtverkeer. De bestrating, van bijna alle straten die dan bereden zullen worden, is abominabel. Wij vrezen door het zware verkeer trillingsschade aan de panden rond de route Hooglandse kerkgracht, Nieuwstraat en Middelweg zal ontstaan. Ook zonder afsluiting van de Koppenhinksteeg treedt dat al op, maar dat zal door het extra verkeer worden verergerd. In het verleden (ten tijde van de verbouwing van het IJdo complex) heeft onze wijk de negatieve effecten daarvan al ervaren. Naar onze mening is dat niet voor herhaling vatbaar.

Dit alles overziende verzoeken wij de burgemeester de vergunning niet te verlenen en Leiden Culinair te adviseren na onderzoek van de mogelijkheid van andere locaties een aanvraag voor één daarvan in te dienen.

Gelet op uitspraken van Leiden Culinair in de pers vrezen wij dat de burgemeester ondanks onze bezwaren toch een vergunning voor de Kaasmarkt zal willen verlenen. In dat geval zijn wij van mening dat niet alleen Leiden Culinair, maar vooral ook de gemeente, zich tot het uiterste zal moeten inspannen om negatieve effecten tegen te gaan. Immers de gemeente heeft de mogelijkheid om alternatieve parkeerplaatsen, in de meer directe omgeving dan de Lammermarkt, voor vergunninghouders open te stellen, extra afvalvoorzieningen te treffen, toezicht met BOA’s uit te breiden etc.

Daarom verzoeken wij de burgemeester, mocht hij toch een vergunning willen afgeven, rekening te willen houden met onze onderstaande wensen:

Wat betreft vervangend parkeren stellen wij voor de huidige regeling waarbij vergunninghouders mogen parkeren in de Haarlemmerstraat- en Breestraatgarage tijdelijk uit te breiden voor 143 vergunninghouders voor de periode van zondag 18 juni tot en met maandag 26 juni. Dit betekent dat, indien zij van deze garages gebruik maken, zij daarvoor geen extra kosten hoeven te maken. Dit laatste is een toezegging van Leiden Culinair die wij graag vastgelegd willen zien. Wij realiseren ons dat de beschikbare ruimte voor andere parkeerders dan vergunninghouders hierdoor zal afnemen. Voor bezoekers kan de Lammermarktgarage met aanvulling van een shuttleverbinding, zoals bij punt 3 voorgesteld, evenwel voor compensatie van dat verlies zorgen.

2. Voorts zijn wij van mening dat van de 9 parkeerplaatsen voor mindervaliden in ieder geval de 7 in het verlengde van de Middelweg gehandhaafd dienen te worden om dat wij daarvoor in de omgeving geen alternatieven zien.

3. Vanwege de toch al beperkte parkeercapaciteit in de omgeving van de Kaasmarkt moeten bezoekers van Leiden Culinair voor parkeren naar de Lammermarktgarage worden verwezen. Om dat aantrekkelijk te maken zouden tijdens de openingstijden van het evenement en een half uur daarvoor en daarna shuttlebusjes van de Lammermarktgarage naar de Kaasmarkt dienen te rijden en vv.

4. Omdat het om een culinair gebeuren gaat zien wij niet in waarom dat op vrijdagavond tot 24.00 uur en zaterdagavond tot 01.00 uur open zou moeten blijven. Na 23.00 uur zal er van dineren naar onze mening geen sprake meer zijn, maar ontaardt het evenement in een drankgelach met alle nare gevolgen van dien voor de omgeving. Wij zijn dus van mening dat ook op vrijdag en zaterdag het evenement tot 23.00 uur beperkt moet blijven en dat dat een harde vergunningvoorwaarde moet zijn.

5. Los daarvan zijn wij van mening dat in een woonomgeving voor een evenement van categorie 2a 23.00 uur de uiterste grens moet zijn.

6. Omdat gelukkig steeds meer mensen in de stad gebruik maken van de fiets moeten op het evenemententerrein daarvoor ruime en duidelijk aangegeven stallingsmogelijkheden ingericht worden. Voorkomen moet worden dat fietsen in de omgeving buiten het terrein worden gestald. De Hooigracht, Middelweg en Hooglandsekerkgracht zijn daarvoor niet geschikt.

7. Een Vip-boot in het water vinden wij vanwege de overlast voor de bewoners van de Oude Rijn en de belemmering van het vaarverkeer ongewenst.

8. Binnen het terrein moeten voldoende toiletfaciliteiten aanwezig zijn. Plaskruisen buiten het terrein vinden wij ongewenst. De ervaring met eerdere evenementen leert dat daar maar al te vaak naast wordt geplast.

Namens het bestuur,

Jaap van Meijgaarden,

voorzitter Pancras-West

Pancras-West Award uitgereikt aan wijkagent Willem van Vliet

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, January 09, 2017 11:05:39

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsborrel werd zondagmiddag 8 januari in Koetshuis de Burcht de Pancras-West Award door voorzitter Jaap van Meijgaarden uitgereikt aan wijkagent Willem van Vliet. Hij is de zevende persoon die deze award in ontvangst heeft mogen nemen vanwege zijn verdienste voor de wijk. Van Vliet is 20 jaar lang wijkagent geweest van de binnenstad, waaronder Pancras-West. Sinds kort heeft hij een andere functie binnen de politie aanvaard.

"Vanaf het begin van zijn activiteiten is hij aan de slag gegaan met het opbouwen van een netwerk", memoreerde de voorzitter in zijn toespraak. “Hij heeft overleg tussen gemeente, politie, welzijns-, studenten- en buurtorganisaties tot stand gebracht en al die jaren voorgezeten. Daardoor konden problemen in de binnenstad vroegtijdig worden onderkend en kon worden voorkomen dat problemen uitgroeiden tot echte conflicten. Goede communicatie is voor een wijkagent essentieel. Dat begreep Van Vliet als geen ander. Hij was eerste Leidse agent die twitterde, nog lang voordat twitter zo populair was als heden ten dage. Voor zijn verdiensten voor de binnenstad en onze wijk is de toekenning van deze award meer dan verdiend".

Hij mag de award, een plastiek ontworpen door buurtgenoot Paul van Oerle, een jaar lang in zijn bezit houden.

Eerder werd de award uitgereikt aan:

· Thea Koppenael voor haar inzet voor het behoud van historische klinkers en het tegengaan van het gebruik van het giftige bestrijdingsmiddel glyfosaat.

· Loek Dijkman en Nico van Oudenhoven voor de totstandkoming van het Kinderrechtenhuis.

· Arnold Vroomans voor de ontwikkeling van de Hooglandse kerk

· Ruud Witteman voor de feestverlichting en de ijsbaan op de Nieuwe Rijn

· Wijkregisseur René Verdel voor de wijze waarop hij de belangen van bewoners onder de aandacht van zijn collega’s bij de gemeente weet te brengen en zijn oplossend vermogen.
_________________

Op de foto v.l.n.r. bestuurslid Carolien Devilee, Willem van Vliet, voorzitter Jaap van Meijgaarden. Foto genomen door: Annette Los

Wijkwerkgroep brengt advies uit over Kaasmarkt

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Thu, December 01, 2016 10:10:04
Een werkgroep van betrokken wijkbewoners heeft onderstaand advies over de Kaasmarkt opgesteld. Omdat het bestemmingsplan uiterlijk oktober 2017 moet zijn aangepast, vinden wij het van belang dat onze visie daarover bekend is. Hopelijk neemt de gemeente deze vorm van burgerparticipatie serieus.

Aanleiding

Over de vraag of er wat met de Kaasmarkt moet gebeuren lopen de meningen niet uiteen. De Kaasmarkt verdient een opknapbeurt. Over de vraag waartoe die opknapbeurt dan zou moeten leiden, lopen de meningen nog wel uiteen. Het college van B&W kiest voor herinrichting als parkeerterrein en enige bebouwing langs het water (in twee varianten) en op het opslagterrein aan de zuidzijde. Voorts kiest het college voor verkoop van de Kaasmarktschool zonder dat daaraan randvoorwaarden zijn verbonden wat betreft gewenste bestemming.

De wijk opteert voor een groen parkeervrij plein op termijn en behoud van de sociaal/culturele functie van de Kaasmarktschool. Om die reden is er aanleiding om de visie van de wijk over de gewenste ontwikkeling van het gebied van de Kaasmarkt vast te leggen.

In het huidige bestemmingsplan is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen voor het gebied van de Kaasmarkt. Volgens die uitwerkingsbevoegdheid behoort o.a. een ondergrondse parkeergarage tot de mogelijkheden, evenals de bouw van 45 tot 100 woningen, kan 40% van het gebied benut worden voor maatschappelijke doeleinden en is een zekere transparantie langs de Rijnoever gewenst door de oever (gedeeltelijk) open te laten. Het vrijwel volbouwen van plein, zoals dat volgens het huidige bestemmingsplan mogelijk zou zijn, is iets dat wij zondermeer afwijzen. De mogelijkheid van een ondergrondse garage, willen wij desondanks vooralsnog openhouden. Deze notitie is het resultaat van besprekingen in een door Vereniging Pancras-West bijeengeroepen wijkwerkgroep, waaraan 25 buurtgenoten hebben deelgenomen.

Randvoorwaarden vanuit de wijk

Routing wijk uit, in- en uitritten

Over de Kaasmarkt lopen twee verkeersroutes, die behouden dienen te blijven, omdat deze twee op zaterdagen de enige routes zijn via welke gemotoriseerd verkeer de wijk kan verlaten en het regelmatig voorkomt dat een van beide routes door ladend, of lossend verkeer voor enige tijd geblokkeerd wordt. Het zijn de Middelweg en de Koppenhinksteeg. In het bestemmingsplan zal de verkeersbestemming van deze twee routes veilig gesteld dienen te worden. Tevens dient de ligging van beide routes gehand-haafd te blijven, vanwege in- en uitritten en bevoorrading van de aanliggende bedrijven. In de tekeningen bij het projectbesluit van B&W zijn beide routes verlegd. Dat vinden wij ongewenst.

In verband met een particuliere garage in de zuidwesthoek van de Kaasmarkt en de voorziene woningbouw op het opslagterrein, dient ook een verkeersbestemming aan de strook daarvoor te worden gegeven en geen bestemming parkeren, zoals thans in de tekeningen van de gemeente het geval is.

Ondergrondse afvalcontainers

Op de Kaasmarkt en in de Koppenhinksteeg bevinden zich ondergrondse afvalcontainers die op de kaarten van projectbesluit van B&W niet voorkomen. Ook daarmee dient rekening gehouden te worden. Onderzocht zou moeten worden of i.v.m. mogelijke nieuwbouw van woningen de huidige plekken wel gehandhaafd kunnen worden.

Kaasmarkt op termijn als groen plein inrichten

Het verlangen van de wijk is om de Kaasmarkt uiteindelijk als groen plein in te richten. Leiden is één van de minst groene steden in Nederland. Dat is reden om, indien er mogelijkheden zijn om groen aan de stad toe te voegen, die kans te benutten. Erkend daarbij echter moet worden dat het op korte termijn ombouwen tot een groen plein niet gewenst is. Immers volgend jaar vervallen parkeerplaatsen door de reconstructie van de Hooigracht. In Pancras-Oost worden diverse bouwprojecten uitgevoerd, waardoor parkeerplaatsen tijdelijk verloren gaan. Door de bouw van de parkeergarage onder de Garenmarkt, zullen de daar aanwezige parkeerplaatsen niet benut kunnen worden, waardoor de parkeerdruk in ons deel van de binnenstad sterk zal toenemen. Dat verhoudt zich niet tot het tegelijkertijd reconstrueren van de Kaasmarkt. Herinrichting van de bestaande parkeerruimte op de Kaasmarkt is ook niet gewenst omdat dat zou betekenen dat parkeerplaatsen verloren gaan omdat voor nieuwe parkeerplaatsen ruimere normen gelden. Daar komt bij dat als woningen aan de Kaasmarkt worden toegevoegd, waarvoor niet alleen parkeerplaatsen moeten worden opgeheven, maar dat die ook een extra parkeervraag met zich meebrengen.

Parkeeronderzoek noodzakelijk

Kort na het gereed komen van de Garenmarktgarage zou moeten worden onderzocht of, gelet op de dan aanwezige parkeervraag, het opheffen van de parkeerplaatsen ten behoeve van een groene inrichting, op de Kaasmarkt verantwoord is. Daartoe is een gedegen parkeerbehoefte–onderzoek in een ruim gebied rond de Kaasmarkt gewenst. Hoewel bewoners nog steeds het liefst hun auto dicht bij huis parkeren, vinden wij de wens van een groen plein belangrijker dan een langere looptijd naar de geparkeerde auto. Met het vergroenen van de Kaasmarkt zou, als dat gefaseerd dient te gebeuren, na dit onderzoek kunnen worden begonnen door de parkeerplaatsen langs het water in het verlengde van de bebouwing aan de Koppenhinksteeg op te heffen en hier een begin te maken met ons ‘binnensingelplantsoen’.

Blijft de parkeervraag onverminderd hoog dan moet de mogelijkheid open gehouden worden om een groen plein mogelijk te maken door de realisering van een ondergrondse parkeergarage. Ook al erkennen wij dat daarvoor dan de huidige platanen dienen te worden vervangen, door bomen die in aanvang niet die statige uitstraling zullen hebben. Voor de realisatie van een groen plein is het dus relevant dat in de nabije omgeving voldoende vervangende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Daarbij dienen uiteraard de gevolgen van de plannen met de Kaasmarktschool en de nieuwbouw wat betreft parkeerbehoefte te worden betrokken. In de uitwerkingsregels van het nieuwe bestemmingsplan dienen de mogelijkheden van zowel een groen plein als een ondergrondse garage open gehouden te worden in de uitwerkingsregels.

Compensatie voor verlies parkeerplaatsen Hooigracht

Voor het verlies aan parkeerplaatsen op de Hooigracht is compensatie toegezegd door meer plaatsen in de parkeergarage boven Albert Heijn voor vergunninghouders open te stellen. Naar onze mening dient dat te geschieden door een verdieping aan de garage toe te voegen. Bouwtechnisch is dat mogelijk heeft een gemeentelijk onderzoek uitgewezen. Voor zover die verhoging van de parkeergarage bestemmingsplantechnisch niet mogelijk is, moet dat in de herziening wel mogelijk worden gemaakt.

Kaasmarkt en gemeentemonument Kaasmarktschool

Een belangrijk onderdeel van de herziening van het bestemmingsplan moet zijn een passende bestemming van de Kaasmarktschool. Het behoud van dit gemeentemonument kan een wezenlijke rol spelen in de ontwikkeling van de Kaasmarkt ten dienste van een prettiger, ruimer en duurzamer Leiden. Wat de wijk betreft, dient de sociaal-culturele functie daarvan behouden te blijven en mogelijk zelfs te worden uitgebreid, zonder dat alles bij het oude hoeft te worden gelaten. Een aanpassing van de begane grond aan de Kaasmarktzijde van de school (in casu van de gymzaal), door die open te stellen richting Kaasmarkt en mogelijk daarheen uit te bouwen, moet plantechnisch mogelijk worden gemaakt. Op verzoek van de huidige gebruikers van de Kaasmarktschool hebben ‘Swieten Partners Architecten’ ideeën voor de uitbouw van de school en de versterking van de relatie met het plein ontwikkeld. Deze verdienen een nader onderzoek. Wat betreft de hoogte van de Kaasmarktschool moet in het bestemmingsplan worden opgenomen dat die niet mag worden verhoogd. Mocht met de bestemming Maatschappelijke doeleinden niet kunnen worden volstaan dan dient in de uitwerkingsregels te worden vastgelegd dat van de bestemming alleen mag worden afgeweken ten behoeve van de bestemming wonen. Horeca moet worden uitgesloten. Gegeven de onzekerheden rond de bestemming en uitbouw van de Kaasmarktschool is ook hier een uitwerkingsbevoegdheid hier op zijn plaats.

Schoolplein

Gegeven de geluidgevoeligheid van de aan de voormalige schoolplein grenzende woningen langs de Hooglandsekerkgracht, moet aan het schoolplein de bestemming tuin worden gegeven. Dit past ook in de wens tot vergroening van de wijk. Wellicht dient overwogen te worden het schoolplein te verkopen aan de achterliggende eigenaren van de woningen aan de Hooglandsekerkgracht om als tuin in te richten. Het schoolplein mag geen openbare functie krijgen in verband met het risico van overlast en insluiping. De bestemming tuin zou buiten de uitwerkingsbevoegdheid gehouden kunnen worden en al direct op de plankaart van het nieuwe bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd.

Woningbouw Kaasmarkt

Wat betreft de mogelijkheid van woningbouw aan de Middelweg-Kaasmarkt kan ingestemd worden met het deels bebouwen van het terrein dat in handen is van Jan Verbaan. De woningen moeten hier richting Middelweg en Kaasmarkt georiënteerd zijn. De goothoogte mag maximaal die van het huidige bestemmingsplan en van de naastliggende bestemming, het voormalige Lutherse Wees- en Oudeliedenhuis, bedragen nml. gh 5/8. Het terrein van Verbaan mag niet volledig worden bebouwd. Tenminste 30% daarvan dient de bestemming tuin te krijgen. Die tuin dient aan te sluiten op de naastliggende tuinen. De bestemmingen wonen en tuin zouden in het nieuwe bestemmingsplan al wel op de plankaart kunnen worden vastgelegd. Daarvoor achten wij een uitwerkingsbevoegdheid niet nodig.

Wat betreft de bouwplannen in het verlengde van de Koppenhinksteeg, moeten die vanwege het behoud van de relatie van het plein met het water beperkt blijven tot het verlengde van de rooilijn van de Kaasmarktschool. Het plan van projectontwikkelaar Bakker voor nr. 8 en 10 en een stukje van de Kaasmarkt, is daarvoor te volumineus en staat niet in verhouding tot de aanliggende woningen (de panden Koppenhinksteeg 4 en 6) en die aan de andere zijde van de Oude Rijn, waardoor een stedenbouwkundige onbalans zou ontstaan. Ook wordt de relatie van het plein met het water daardoor teveel aangetast. Beperking van de bouwmassa, door de nieuwbouw te beperken tot het verlengde van de rooilijn van de Kaasmarktschool en de bouwhoogte tot gh 5/8, zoals thans in het bestemmingsplan is vastgesteld, voor de aanliggende panden, is daarvoor een vereiste. Ook dienen naar onze mening de te renoveren panden nr. 4 (v/h Bar en Boos), nr. 6 (drukkerij Nautilus) en nr. 8 (woonhuis en opslagruimte) daarin te worden betrokken. Dit evenwel onder de voorwaarde dat zolang met de betrokken huidige gebruikers van nr. 6 en 8 geen aanvaardbare oplossing is gevonden , de huidige functies behouden blijven en de verbouwingen en nieuwbouw worden uitgesteld tot nadat die overeenstemming wel is bereikt. Om die reden in een uitwerkingsbevoegdheid ook voor dit deel van het gebied gewenst.

Wat betreft eventuele woningbouw langs het water volgens gemeentelijke variant 3B lopen meningen uiteen. Sommigen vinden dit vanuit beleving van het plein een versterking en anderen in het bijzonder direct betrokken bewoners vinden dit om meerdere redenen niet aanvaardbaar. Een zorgvuldige afweging van belangen is hier noodzakelijk. Dit maakt het, ook voor dit deel van de Kaasmarkt, noodzakelijk om hier een uitwerkingsbevoegdheid in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen.

Uitwerkingsbevoegdheid in nieuw bestemmingsplan

Gelet op de onzekerheden is het gewenst voor het gebied van de Kaasmarkt, exclusief het schoolplein en het opslagterrein van Jan Verbaan, wederom een uitwerkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan op te nemen, waarin de hierboven genoemde randvoorwaarden zijn verwerkt en waarvoor bij de toepassing daarvan de Awb-procedure wordt gevolgd, opdat een ieder zijn belangen binnen een zorgvuldige procedure kan inbrengen.

Wijkwerkgroep Kaasmarkt

30 november 2016« PreviousNext »