Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Borrel Afscheid Bestuursleden

NieuwsPosted by Pancras West Fri, February 23, 2018 08:14:16
Vrijdag 9 maart zal er een feestelijke borrel plaatsvinden vanwege het afscheid van 4 bestuursleden (Jaap van Meijgaarden, Rob Eekhout, Annette Los en Humberto van der Star). Ook zal er een bijzonder optreden zijn van een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld Vocaal Kwartet onder leiding van Carolien Devilee.

De borrel vindt plaats op vrijdag 9 maart in de tuinzaal van Grandcafé de Burcht, Burgsteeg 14 van 17.00 tot 19.00 uur.

Wilt u spreken of op een andere manier een bijdrage leveren tijdens deze gelegenheid neem dan even contact op via info@pancraswest.nlBeslissing over bezwaar 'Dak af JUH!'

NieuwsPosted by Pancras West Wed, January 31, 2018 16:51:14

Vereniging Pancras-West en Buurtvereniging Maredorp-de Camp hebben, naar aanleiding van het evenement 'DAK af JUH!' op de Kaasmarkt tijdens Leids Ontzet, bezwaar ingediend tegen dit besluit bij de Regionale Commissie Bezwaarschriften.

Helaas is dit bezwaar afgewezen in de vorm van een advies aan het college om het bestreden besluit in stand te laten, een advies wat de burgemeester overneemt. Uiteraard betreuren wij als wijkvereniging dit besluit.


Bijgaand vindt u de brief van de burgemeester met dit besluit en het advies met argumentatie van de commissie:

Nieuwjaarsborrel

NieuwsPosted by Jeroen van Daelen Sat, January 13, 2018 17:23:18

Tijdens een zeer drukbezochte nieuwjaarsborrel werd zondagmiddag 7 januari in Koetshuis De Burcht tijdens een ingelaste ledenvergadering formeel afscheid genomen van 4 oud bestuursleden en werden er 4 nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Uiteraard werd er ook geproost op het nieuwe jaar.

We bedanken natuurlijk alvast de vertrekkende bestuursleden die allemaal al een lange tijd en met veel energie zich hebben ingezet voor onze vereniging en de wijk.
Het echte, feestelijke afscheid van deze bestuursleden zal nog op een later tijdstip (waarschijnlijk ergens in maart) overgedaan worden met wat meer aandacht voor de vertrekkende leden.

Ook werd er bekend gemaakt dat de Pancras-West wissel trofee (die vorige nieuwjaarsborrel nog is uitgereikt aan de toen vertrekkend wijkagent) vanaf nu 'de Jaap van Meijgaarden award' gaat heten als eerbetoon aan de vertrekkend voorzitter.

De avond verliep verder gezellig en na afloop is nog een flinke groep blijven eten in het restaurant.

Vertrekkend bestuurslid en penningmeester Humberto van der Star
Vertrekkend bestuurslid Rob Eekhout Vertrekkend bestuurslid en voorzitter Jaap van Meijgaarden
Vertrekkend bestuurslid Annette Los
De nieuwe Jaap van Meijgaarden AwardZondag 7 januari Nieuwjaarsborrel

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Thu, January 04, 2018 10:32:28

De nieuwjaarsborrel vindt traditiegetrouw plaats in Koetshuis de Burcht op zondag 7 januari a.s. Evenals voorgaande jaren in de bovenzaal. Tijdens de bijeenkomst wordt een korte algemene ledenvergadering gehouden om 4 nieuwe bestuursleden te benoemen. Vanaf 16.30 uur bent u welkom!De nieuwe bestuursleden, Hein Martens, Foppe van Rees Vellinga, Annette v.d. Boom en Jeroen van Daelen.Behandeling bezwaar tegen evenement Dak af Jûh

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Fri, December 22, 2017 13:43:10
Vanmorgen vond de behandeling plaats van het bezwaar dat wij met Buurtvereniging Maredorp de Camp hebben ingediend. Hieronder de pleitnota die we naar voren hebben gebracht.

Toelichting bezwaarschrift buurtvereniging Maredorp-de Camp en Vereniging Pancras-West bij de behandeling van het bezwaarschrift inzake de vergunning voor Dak af Jûh

op 22 december 2017.

Geachte commissie,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid ons bezwaarschrift nog even kort toe te lichten.

1. Naar aanleiding van het evenement Leiden Culinair heeft de gemeente toegezegd dat alleen voor dat evenement eenmalig van de Kaasmarkt gebruik zou worden gemaakt.

2. De Awb procedure is niet gevolgd.

3. De burgemeester had maanden eerder en niet op het allerlaatste moment kunnen bedenken dat elders in de stad een evenement gewenst was om het gebied rond de Nieuwe Rijn te ontlasten. Dit nog los van de vraag of wij de noodzaak daarvan onderschrijven.

4. Het bestemmingsplan dat daags voor het besluit over de vergunning is vastgesteld, wijst een aantal evenemententerreinen in de binnenstad aan, maar niet de Kaasmarkt.

5. Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan had een omgevingsvergunningprocedure dienen te worden gevolgd, daarvan is geen sprake geweest.

6. Wij hebben de burgemeester daarop gewezen en aangegeven dat het wel bestemde evenemententerrein Huigpark nog beschikbaar was, waarop het door ons bestreden evenement had kunnen plaatsvinden.

7. De burgemeester heeft ten onrechte daarop niet willen ingaan.

Wat betreft de door de burgemeester aan de vergunning gestelde geluidseisen en de gevolgen daarvan, voegen wij hieraan nog het volgende toe.

8. De burgemeester heeft de geluideisen gebaseerd op het advies van de Omgevingsdienst West-Holland. Wij achten dit advies wetenschappelijk onjuist en een milieudienst onwaardig.

9. Met name de stelling dat de norm niet dermate laag gekozen kan worden dat omwonenden daarvan geen hinder zullen vinden is niet onderbouwd. Er worden in onze wijken regelmatig evenementen georganiseerd, waarbij van geluidoverlast geen sprake is.

10. Ook het voorstel dat de geluidbelasting niet dermate hoog vastgesteld dient te worden dat er sprake is van onduldbare hinder, verhoudt zich niet tot het verlenen van geluidnormen van 90 dB(A) en 100 dB(C). Gelet op het hieronder in punt 12 gestelde is er bij deze geluidniveaus wel degelijk sprake van onaanvaardbare hinder.

11. Het advies van de omgevingsdienst heeft voorts het meetpunt voorgesteld op een lichtmast op een ca. 3 maal grotere afstand dan de afstand tot de dichtstbijzijnde woning, terwijl wat betreft het bepalen van geluidoverlast nadrukkelijk geluid aan geluidbelaste gevels gemeten dient te worden. De burgemeester heeft dit advies van de omgevingsdienst ten onrechte overgenomen.

12. Door de omgevingsdienst te verzoeken te bepalen aan welke omwonenden in verband met de geluidhinder vervangende slaapgelegenheid in hotels aangeboden diende te worden, gaf de burgemeester impliciet aan dat hier sprake is van onaanvaardbare hinder. Door aan het verzoek van de burgemeester te voldoen heeft de omgevingsdienst de onjuistheid van zijn advies, dat er van onaanvaardbare hinder geen sprake zou zijn, bevestigd. Overigens werd dat aanbod aan omwonenden pas op de dag zelf gedaan waardoor daarvan geen gebruik kon worden gemaakt, omdat alle hotels in Leiden en omgeving vol zaten.

Samenvattend is ons bezwaar dat gelet op het voorgaande de burgemeester in redelijkheid deze vergunning niet had mogen verlenen.

Dank voor uw aandacht.

mr. Arthur Elias, ir. Jaap van MeijgaardenVerslag algemene ledenvergadering

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, December 18, 2017 13:35:25
Wat laat treft u hieronder het verslag aan van onze algemene ledenvergadering.

Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Pancras-West d.d. dinsdagavond 25 april 2017 in de Gaanderij.

Aanwezig:

- bestuur: Jaap van Meijgaarden (voorz.); Humberto van de Star (penningmeester); Mieke Hulsbosch (secretaris); Rob Eekhout; Annette Los; Carolien Devilee; Sam Messiaen

- ca. 25 leden

1. Opening

Introductie van Daphne Treurniet, ambassadeur duurzaam wonen voor de gemeente Leiden. Zij woont aan de Hooigracht en gaat de bewoners van Pancras-West informeren over en motiveren tot duurzamer wonen. Hoe kan de ambitie om Leiden aardgasvrij te maken in onze wijk worden bereikt? De mogelijkheden voor historische panden zijn niet zo groot.

Een gratis duurzaamheidsscan en/of cv-check kan worden aangevraagd en er zijn vanuit het Rijk en de Gemeente subsidies beschikbaar gesteld.

De website 'Zon op Leiden' geeft informatie over zonnecollectoren per postcodegebied.

Er liggen folders om mee te nemen.

2. Verslag jaarvergadering 2016

Geen opmerkingen, wordt vastgesteld.

Over de gestalde fietsen op de Hoogstraat en de wens voor een inrichting die recht doet aan de historische betekenis van dit punt van de stad heeft Jaap nog contact opgenomen met wijkregisseur René Verdel, maar vanuit de gemeente wordt er niets aan gedaan. Jaap zal er bij de gemeente opnieuw aandacht voor vragen. Ria Braakman had eind 2016 een brief geschreven naar wethouder Strijk, maar die antwoordde dat 'de zaak onder de rechter is'.

Pascal: de voetgangersstoplichten bij de Albert Heijn staan nog steeds te kort op groen, wat voor gevaarlijke situaties zorgt.

Ook ligt er veel zwerfvuil op de Hooigracht.

3. Jaarrekening 2016 en begroting 2017

Deze zijn gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Loes Eekhout en Henk Zwolsman.

ALV gaat akkoord met de jaarrekening 2016 en begroting 2017.

4. Vooruitblik 2017

Lustrum. De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Op zondagmiddag 25 juni wordt dit gevierd in de (nieuwe) Tuinzaal De Burcht.

Kaasmarktschool: plannen om de gevel aan de Kaasmarkt door te trekken, worden door de klankbordgroep afgewezen. De school lijkt niet geschikt voor woningbouw. Desondanks heeft de universiteit nog recht van koop ten behoeve van vervanging van woningen van het Doelencomplex, die volgens de plannen van de universiteit gesloopt zouden moeten worden.

Herinrichting Kaasmarkt: een klankbordgroep van omwonenden en bestuur is bezig met een voorstel voor de inrichting, die wordt voorgelegd aan alle betrokkenen / omwonenden. Voor wat betreft parkeren is het uitgangspunt dat eerst de plaatsen in de Haarlemmerstraatgarage beschikbaar moeten zijn voordat de Kaasmarkt heringericht zal gaan worden.

Herinrichting Hooigracht: de werkzaamheden vangen aan nadat de herinrichting van de Jan van Houtbrug en de Sint Jorissteeg gereed zijn, waarschijnlijk eerste of tweede kwartaal 2018.

Aandachtspunt voor de Vereniging is de snelheidsbeperking alsmede de blijvende bereikbaarheid van de wijk.

Alternatieve parkeerruimte: voor de parkeervakken die op de Hooigracht en Kaasmarkt komen te vervallen wordt de parkeergarage Haarlemmerstraat vergroot, de gemeente onderzoekt of een aparte opgang mogelijk is voor vergunninghouders.

5. Wijkvisie

De binnengekomen reacties van wijkgenoten op de Wijkvisie zijn verwerkt in het concept van het bestuur. Over enkele punten blijken de meningen te verschillen en deze worden daarom aan de vergadering voorgelegd.

1) ALV gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde titel: 'Wonen, werken en leven op het Hoogeland'. Dit is een samentrekking van de voorstellen van Jeroen van Daelen en Cornelia de Haan. Zij ontvangen hiervoor een cadeaubon.

2) De mate en wijze (overlast) van het houden van evenementen (3 oktober hutspot, El Cid-studenten):

Overlast van dieselmotoren en van rondvaartboten op de Nieuwe Rijn tussen Odessa en de Karnemelksebrug.

Rob van Son: er zijn al limieten, we moeten aandringen op handhaving.

Jeroen (Oude Rijn 64A): niet zozeer de motor maar de geluiden van de mensen, het praten en de muziek, geven de overlast.

Andere opmerkingen: Kan er een waarschuwingsbord komen waarop men tot rust gemaand wordt na 22.00 uur. Jaap zal dat aan Martin Oppelaar, wijkboa, vragen.

Is een vaarverbod voor pleziervaart tussen 23.00- 6.00/7.00 uur mogelijk?

Annette (Oude Rijn 37) signaleert vooral in de zomer ook veel vervuiling.

3) Vergroening: de gemeente moet met hulpmiddelen en plannen komen, dit moet het bestuur aankaarten bij de gemeente.

4. Verkeerscirculatie en vormgeving van langparkeren

Op straat parkeren (Middelweg, Nieuwstraat, Kaasmarkt) mag alleen verdwijnen als er compensatie op aanvaardbare afstand zal zijn.

Op de Kaasmarkt is het altijd heel druk, als de bewoners inleveren voor een mooie wijk, dan mag het niet zo zijn dat anderen op hun plaatsen gaan parkeren.

Hebben ondernemers geen bezwaar tegen het opheffen van de parkeerplaatsen op de Hooigracht?

Jaap: Nee, een volle parkeerplaats is juist een belemmering voor klandizie, er komt in het plan een mogelijkheid van laden en lossen, dat is voor de winkels een verbetering.

Verkeerscirculatie Nieuwstraat:

Arno Verhagen: de vrachtwagens voor Bishop en Gaanderij staan vak midden op de weg waardoor ze een verkeersopstopping veroorzaken, als ze een beetje aan de kant zouden staan kunnen ander eauto's er gewoon langs.

Ideëen van ALV:

- paaltjes met pasje voor bewoners (vgl. Enschede)

- bord 'Bestemmingsverkeer' mogelijk? Veel oude steden beperken verkeer in binnensteden, bv. Siena.

- nogmaals bespreken met andere verenigingen van de Binnenstad

- om op de Kaasmarkt te komen rijden sommige bezoekers via de Oude Rijn Langegrachtzijde naar het bruggetje, en dan via de Oude Rijn Burchtzijde terug, is dit de gsm-route??

Jaap: we gaan hierover in overleg met de gemeente, bij een overlegavond kunt u aanwezig zijn.

6. Herziening Bestemmingsplan Binnenstad I

Er staan onjuiste bestemmingen op het Bestemmingsplan (de kaart). Zo is het besluit van de Raad van State op onze bezwaren over horecabestemmingen niet verwerkt. Daarnaast staan er onterecht nog meer horeca-aanduidingen op de kaart en zijn bijv. de kerkhuisjes en het Hooglandse Huys niet goed bestemd.

Bestuur zal een zienswijze indienen met het verzoek dit te corrigeren.

Leden kunnen zelf kijken welke bestemming de gemeente aan hun pand zal geven, het Ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op het Stadhuis en op het Stadsbouwhuis en op internet.

7. Leiden Culinair

Leiden Culinair is dit jaar op de Kaasmarkt. Er kan hierdoor 8 dagen niet geparkeerd worden op de Kaasmarkt. Het bestuur heeft bij de gemeente aangekaart dat er compensatie voor de parkeerplaatsen moet komen en wel bij voorkeur in de Haarlemmerstraatgarage, dat er regels voor het geluid moeten komen en toezicht op afval. Voor wat betreft het parkeren zal er een pendelbusje rijden voor de garage op de Lammermarkt. Dat wordt niet aangtrekkelijk gevonden.

Ellen: kun je de wijk nog inkomen tijdens dit evenement?

Jaap: via de Oude Rijn en Nieuwstraat blijft toegang tot de wijk mogelijk. Op zaterdag kan de wijk alleen via de Middelweg verlaten worden omdat er dan markt is en de Koppenhinksteeg dan afgesloten is.

Enkele leden brengen naar voren dat de gemeente niet duidelijk communiceert of het evenement slechts éénmaal op de Kaasmarkt zal zijn, of komende jaren ook.

Voorgesteld wordt om de gemeente duidelijk te maken dat de wijk zich neerlegt bij een eenmalig Culinair, maar dat we vastgelegd willen hebben dat het ook bij één keer blijft.

8. Wvttk en rondvraag

Geen

9. SluitingAanvullende brief over horeca op Nieuwe Rijn

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, September 11, 2017 16:10:52
Samen met wijkvereniging Pieters en Academiewijk en Levendaal-west hebben wij een aanvullende brief verzonden aan B&W en gemeenteraad ten behoeve van de hoorzitting op 5 oktober. Als bijlage hebben wij een samenvatting van de door ons gehouden enquête naar de wenselijkheid van meer horeca toegevoegd. Hieronder treft u beide aan.

--------------

Aan B&W en de commissie Stedelijke Ontwikkeling

Betreft: Tussentijdse partiële herziening van de ruimtelijk-economische horecavisie voor het Nieuwe Rijngebied

Leiden, 4 september 2017

Geacht college, geachte commissie,

In aanvulling op onze brief van 23 augustus vragen wij graag uw aandacht voor het volgende.

Uit de resultaten van de door onze verenigingen gehouden enquête onder bewoners en ondernemers rond de Botermarkt en Nieuwe Rijn blijkt dat 43 van de 51 bewoners extra horeca afwijzen en één daarover geen mening heeft. Acht van de negen horecaondernemers die gereageerd hebben, wijzen extra horeca af, evenals zes van de negen winkeliers. Zij vinden meer horeca niet gewenst is en in strijd met de gewekte verwachtingen. Vrij unaniem is men het er mee eens dat er al meer dan voldoende én ook nog gevarieerde horeca is in het gebied. De verhouding detailhandel-horeca mag bovendien niet verslechteren vindt men. Zie de bijgevoegde samenvatting van de enquêteresultaten.

Juist minder leegstand

Voor ondernemers is van belang dat er sprake is van consistent beleid en een overheid die betrouwbaar is. Sinds bekend werd dat er een horecastop op de Nieuwe Rijn kwam, is er stevig geïnvesteerd. Nieuwe winkels zijn er bij gekomen, gevels zijn vernieuwd, enkele leegstaande panden kregen een nieuwe invulling. Een korte opsomming van de verbeteringen vorig en dit jaar: de winkel van de heer De Gunst van Sieraad 2000 werd geheel vernieuwd, inclusief restauratie van de pui; Banketbakkerij Jacobs investeerde eveneens in een nieuwe pui en heeft een nieuwe eigenaar; Bentveld Interieur breidde de winkel uit met de naastliggende leegstaande winkel; het voormalige pand van Brill, dat jarenlang leegstond, wordt verbouwd tot boutique hotel. Daarnaast hebben zich drie nieuwe winkels gevestigd, een modewinkel waar voorheen Lifo gevestigd was, een herenmodezaak op de hoek van de Beschuitsteeg in een winkel die al enkele jaren leeg stond en een interieurwinkel in het voormalige leegstaande pand waar lijstenmaker Questro gevestigd was. Voorts hebben de panden van Vlieland en Bonthuis Van Egmond een nieuwe invulling gekregen, waardoor ook daar geen sprake meer is van leegstand. Kortom er is sprake van een bijzonder positieve ontwikkeling, met meer detailhandel en minder leegstand in plaats van meer leegstand! Juist daarom en vanwege de kern van het rapport van het bureau Van Spronsen & Partners is een vroegtijdige herziening van de ruimtelijk-economische horecavisie voor ons niet aanvaardbaar en bestuurlijk niet te verantwoorden.

Bonus voor leegstand?

Zoals we in onze vorige brief en hierboven hebben aangegeven is de leegstand aanzienlijk afgenomen. In plaats van 7 leegstaande panden aan het begin van dit jaar nu nog maar drie panden op de Nieuwe Rijn. Gelet hierop komt het argument van B&W om met horeca leegstand te bestrijden wel in een heel vreemd daglicht te staan! De drie leegstaande panden zijn alle drie eigendom van vastgoedondernemer Johan Oudendal, die ons nogmaals bevestigde dat hij van mening is dat er meer horeca moet komen. Op een van de drie leegstaande panden op de Nieuwe Rijn rust dan ook nog eens al een horecabestemming! Op leegstand mag geen bonus worden verleend, zoals een van de winkeliers reageerde.

Alleen maar horeca in leegstaande panden!?

Op de Botermarkt staan op dit moment 5 panden leeg. Ook daar sprake van drie panden, die in handen zijn van vastgoedondernemer Oudendal. Ook hier rust op één daarvan al een horecabestemming. In een ander pand van deze drie is de te realiseren winkel van Albert Heijn voorzien. Dus die telt voor horeca niet mee. Voorts staan er sinds kort twee panden leeg in de Panderpassage. Alles bij elkaar gaat het dus om slechts 8 panden op de Botermarkt en de Nieuwe Rijn samen, waarvan voor één al een invulling voorzien is en twee al een horecabestemming hebben. Door voor de resterende vijf leegstaande panden horeca toe te staan zou dit betekenen dat alle leegstaande panden op de Botermarkt en de Nieuwe Rijn voor horeca in aanmerking komen als de gemeenteraad instemt met het voornemen van B&W. Dat valt toch aan niemand uit te leggen? Dat wijzen wij dan ook categorisch af. Zeker ook omdat niet onderzocht is wat de effecten zullen zijn voor zowel detailhandel als horeca zelf. Wie garandeert dat dit niet leidt tot een koude sanering in één of beide sectoren?

Vasthouden aan afspraken ruimtelijk-economische horecavisie

Wat betreft het afwijken van het besluit over de Ruimtelijk-Economische Horecavisie merken wij het volgende op. Deze visie en het besluit van de raad daarover kwamen tot stand na een onderzoek door een op dit gebied gespecialiseerd bureau van deskundigen Van Spronsen & Partners. Met ruime begeleiding, o.a. door onze verenigingen, onderzochten zij de ontwikkelingsmogelijkheden voor de horeca en de detailhandel binnen de Leidse economie met kaders, die enerzijds zekerheid bieden aan ondernemers die investeringen doen, en anderzijds aan bewoners voor wat betreft mogelijke overlast. Een belangrijk punt van het onderzoek is de conclusie dat een verdergaande verslechtering van de verhouding horeca-detailhandel ten koste kan gaan van juist de detailhandel en dat dat dient te worden voorkomen. Juist daarom is het zo vreemd dat nu niet gewacht wordt op de tussentijdse evaluatie, maar vooruitlopend daarop voorgesteld wordt, 5 extra horecagelegenheden toe te staan. Dat daarbij ook niet wordt aangegeven om welke panden het gaat, maakt het des te knellender. Het bestemmingsplan eist dat per pand wordt aangegeven of en zo ja, welke horeca daarin toegestaan is. Dat te weten is van groot belang voor de naastgelegen bedrijven en bewoners en om beslissingen daarover zo nodig te kunnen aanvechten.

Dat er nog panden leegstaan maakt de resultaten van het onderzoek niet anders en dwingt niet tot een besluit nu. Wie zegt dat er ook méér horeca-bezoekers zullen komen? Misschien vinden bezoekers een overdaad aan horeca met halfgevulde zaken juist onaantrekkelijk, en blijven ze juist weg? Toevoegen van horeca schaadt ook de bedrijfsvoering van de huidige horecaondernemers/investeerders. Zij kunnen niet meer vertrouwen op de gemeente voor het doen van investeringen, terwijl we juist graag ondernemers hebben, die bereid zijn extra te investeren in een mooie zaak, die past bij de monumentale uitstraling van onze binnenstad. Als niet vertrouwd kan worden op gemeentelijk beleid, trekt dit volgens ons korte-termijn-ondernemers aan, die met minimale investering in de gebouwen snel willen cashen. Dit kan op de lange termijn leiden tot een verschraling van het horeca-aanbod. Als toevoeging van horeca wél leidt tot meer bezoekers, dan zullen omwonenden nog meer overlast ervaren, dan thans al het geval is. De gemeente moet ook de belangen van de bewoners mee laten wegen in besluiten over bestemmingen, die overlast kunnen geven. Al deze afwegingen, in het rapport beschreven, worden o.i. niet van ondergeschikt belang door de enkele omstandigheid dat er nog enkele panden leeg staan. En dan ook nog eens minder dan een jaar geleden.

Conclusie

Wij pleiten juist voor detailhandel in de nu nog leegstaande panden. Als bezoekers van de Breestraatgarage of de toekomstige Garenmarktgarage de stad in lopen om te gaan shoppen en bij vanaf het Gangetje op de Nieuwe Rijn en Botermarkt alleen maar horeca en terrassen aantreffen, nodigt dat niet uit om daar te gaan winkelen. Dat moet worden voorkomen. Deze panden moeten voor detailhandel beschikbaar blijven. Daarom moet zolang de panden nog niet verhuurd zijn, worden gestreefd naar tijdelijk gebruik, zoals bijvoorbeeld ook bij het Aalmarktproject is gebeurd. Bijvoorbeeld door kunstenaars in de lege panden te laten exposeren, of deze panden tijdelijk te verhuren voor detailhandel. Als grote winkels daarbij niet direct mogelijk zijn, kan worden gedacht aan zgn. ‘shop in the shop’-concepten. Mocht ook dat niet mogelijk zijn dan is het aantrekkelijk beplakken van de ramen een verbetering die wat ons betreft zou moeten worden toegepast, zoals dat ook in de Breestraat het geval is. Waarom verzoekt u de ondernemer niet tot een van deze mogelijkheden te besluiten in het belang van de stad? Zo nodig via een aanschrijving?

Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West,

Adri Klaassen

Namens vereniging Pancras-West

Jaap van Meijgaarden

------------------

Samenvatting enquête over extra horeca op de Nieuwe Rijn en Botermarkt

Ondanks dat er maar gedurende een korte periode tijdens de zomervakantie op de door ons uitgezette enquête kon worden gereageerd, hebben we toch een representatief aantal reacties ontvangen, iets meer dan 22 %. In totaal 69 ingevulde en ondertekende formulieren met naam en adres werden terugontvangen.

Daarvan doen wij in het onderstaande verslag. Van de 69 teruggestuurde formulieren zijn 51 afkomstig van bewoners, 9 van winkeliers en 9 van horecaondernemers. Op de formulieren kon men bijschrijven waarom men voor of tegen was, of waarom men over de voorgelegde vraag geen mening had.

Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

Vereniging Pancras-West

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bewoners

Van de 51 bewoners zijn er 43 tégen uitbreiding van horeca, 7 vóór, en geeft één aan geen mening over extra horeca te hebben.

Tegenstemmers:

'er is al buitensporig veel horeca, de wildgroei van terrassen in combinatie met een tekortschietende handhaving vergroot de overlast voor bewoners',

'er is al teveel horeca en leiden verloedert, het wordt een pretpark i.p.v. cultuurstad,

'veel overlast van geluid, geur en ongedierte', de grens is bereikt, de gemeente moet andere maatregelen nemen om de leegstand aan te pakken',

'de gemeenteraad is gemeen, onsecuur en onbetrouwbaar en heeft een voorkeur voor verbruikers en niet voor bewoners of kopers',

'het rapport van Van Spronsen is duidelijk en de leegstand was bekend, kennelijk laat de gemeente zich sturen door vastgoedeigenaren'

'de panden die leegstaan zijn groot, als hierin (dranken)horeca komt vergroot dat de overlast van rumoer in de avond, fietsen, leveranciers, kapotte glazen en flesjes in de straat, nachtelijk pratende mensen'

'het is al druk en luidruchtig genoeg'

'er is al meer dan genoeg horeca en daarmee samenhangende drukte en overlast'

'er is nu al te weinig diversiteit aan de horecasloot (nieuwe Rijn)'

'diversiteit houdt een buurt levendig, de gemeente onderschat de rol van wonen zeer',

'meer horeca leidt tot meer concurrentie en verschraling'

'nog meer horeca geeft te veel overlast, er zijn al teveel activiteiten, tweemaal markt, nu ook op zondagen markt, voor historische panden met enkel glas een te grote geluidsbelasting'

'nog meer horeca maakt het een onaantrekkelijk winkelgebied'

'er is al ruim voldoende horeca'

'vooruitlopen valt niet meer terug te draaien'

'met nog meer horeca ontstaat een eenzijdig straatbeeld (vgl. Kon. Wilhelminablvd in Noordwijk). Als eenmaal horeca wordt toegestaan is er geen weg meer terug, leegstaande panden kunnen beter gebruikt voor startende ondernemers of (studenten)bewoning'

'er is al veel horeca. Deze bedrijven moeten bevoorraad worden. Dus er is 's avonds, 's nachts maar ook overdag veel overlast'

'horeca-aanbod is reeds groot genoeg in centrum, er zijn tal van andere oplossingen voor leegstand'

'B&W heeft reeds aangegeven dat er geen horeca bij zou komen. Voorts neemt de overlast in de buurt toe. Er dient geen "eenheidsworst" te ontstaan in de type economie van de binnenstad'

'de horecagelegenheden op o.a. de Nieuwe Rijn geven nu al heel veel overlast, zowel overdag als 's avonds, met ook de markt en vele evenementen'

'mogelijk heeft Hudson Bay-pand (voorm. V&D) een aanzuigende werking op detailhandel, dus laten we eerst afwachten hoe de nieuwe winkelsituatie rond de Aalmarkt zich komende tijd ontwikkelt,'

'de oververtegenwoordiging van horeca rond de Nieuwe Rijn leidt nu al tot allerlei vormen van hinder, met voortdurende conflicten tot gevolg. Sommige detaillisten hebben niet kunnen uitbreiden doordat horeca naast hen is gekomen'

'nu al geeft de horeca overlast voor het verkeer en de omwonenden'

'de mate van overlast in dit gebied door horeca en haar bezoekers is al exorbitant hoog'

'meer horeca betekent meer drukte. In de huidige situatie is het al zo dat vele nachten per jaar mijn nachtrust slecht is door muziek, lawaai en geschreeuw. Ook de leefbaarheid - woongenot en mobiliteit - staan al onder druk door de huidige commerciële activiteiten'

'de huidige cafés brengen nu al overlast met zich mee in de zin van geluidsoverlast en hangende jongeren voor de deur'

'als er horeca bijkomt moet de handhaving van geluidsoverlast beter'

'het hangt af van wat voor horeca, een extra "Wielinga" geeft geen overlast, maar bij een extra "Einstein" geeft wel sneller overlast'

'alleen toestaan bij leegstand langer dan 5 jaar, en geen bestaande winkels opofferen voor nieuwe horeca'

'er is al horeca genoeg, in de Beschuitsteeg staan veel fietsen tegen onze muur, meer horeca betekent nog meer fietsen en voor ons schade want extra schilderwerk'

'zoals het is lijkt het in evenwicht'

'we hebben een afspraak gemaakt met de gemeente en de gemeente is daaraan gebonden, meer horeca komt het leef-/winkelgebied niet ten goede, kannibalisatie, einde diversificatie, overlast etc. etc. Leegstand mag niet beloond worden. De gemeente moet grip hebben op dit gebied met alle partijen, niet alleen de vastgoedeigenaren.'

'genoeg is genoeg, nog meer horeca beschadigt niet alleen het leefmilieu maar ook het winkelbestand dat er nog is,'

'busy enough as it is'

'er zijn al meer dan genoeg horecagelegenheden'

'er zijn al zoveel horecabedrijven dat door concurrentie sommige failliet zullen gaan. Zo'n museumwinkeltje ertussen vond ik hel goed, de gemeente moet er interessante vestigingen tussen zien te krijgen, bv. kleine tentoonstellingen.'

'er is een horeca-stop voor Pancras-West en dat willen we graag zo houden, genoeg horeca in de wijk'

'er is m.i. voldoende horeca en het is jammer wanneer dit deel van de stad geen winkelfunctie meer heeft. Iets wat eenmaal horecabestemming heeft verandert niet meer in een winkel. De gemeente zou de komst van winkels meer moeten stimuleren'

De vóórstemmers:

Drie 'bewoners' stemmen vóór omdat ze het beter vinden dan leegstand, zo ook de bewoner die 'geen-mening' aankruiste.

Twee bewoners vinden het een toevoeging aan de levendigheid,

Een bewoner gaat akkoord mits gelegenheden van niveau,

Een bewoner gaat akkoord mits daghoreca.


Winkeliers

Van de 9 winkeliers die de enquête invulden zijn er 6 tegen:

- met name omdat er afspraken zijn gemaakt die de gemeente niet mag schenden

- meer horeca i.p.v. winkels leidt tot minder winkelend publiek

3 winkeliers zijn vóór:

- consumenten willen totaalbeleving, hoort ook horeca bij om te kunnen concurreren met onlinewinkels

- leegstand is achteruitgang

Horecaondernemers

Van de 9 horecaondernemers zijn er 8 tegen:

- waarom alleen vergunning voor leegstaande panden, is bonus op leegstand (van grote vastgoedjongens), horeca moet ook aan andere panden worden vergund (kleinere ondernemers)

- heb goodwill betaald voor mijn zaak op deze locatie, er zou geen horeca bijkomen, als dat gebeurt daalt de waarde van mijn zaak

- er is nu al genoeg horeca

- alleen evt. goede restaurants erbij

1 ondernemer is vóór:

- alles is beter dan leegstand, maar moet wel om leegstaande panden gaan die al jarenlang leegstaan.Extra horeca rond Nieuwe Rijn wordt afgewezen

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Tue, August 22, 2017 17:23:16
De voorlopige resultaten van de enquête over extra horeca rond de Nieuwe Rijn en Botermarkt bevestigen wat we al wisten. Zowel winkeliers, horeca-ondernemers als bewoners wijzen dat in grote meerderheid af. Hieronder de brief die we morgen met de wijkvereniging van de Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west aan de gemeente zullen versturen. In een aanvullende brief die we voor 6 september zullen versturen zullen we onze argumenten nog verder onderbouwen, mede aan de hand van de vele bijschriften uit de binnengekomen enquêtes.
---------------------------


Geacht college,

Helaas heeft u negatief gereageerd op ons verzoek om de termijn van reageren op uw voornemen te willen verlengen tot 6 september. Daarom zijn wij genoodzaakt om u nu reeds te laten weten dat wij bezwaar aantekenen tegen dit voornemen. Na bestudering van de ingezonden enquêtes, die wij rond de Nieuwe Rijn en Botermarkt hebben uitgezet en terugkoppeling op onze achterban, zullen wij ons definitieve standpunt daarom uiterlijk 6 september aan u bekend maken. Dat lijkt ons, gelet op het feit dat de eerste behandeling in de commissie pas op 5 oktober plaats zal vinden, ruim op tijd. In uw brief van 17 augustus biedt u daartoe de mogelijkheid.

Onze bezwaren zijn kort geformuleerd de volgende:

1. Uw voornemen getuigt niet van een langetermijnvisie op verhoging van de kwaliteit van de binnenstad. De Nieuwe Rijn en omgeving worden niet aantrekkelijker voor bezoekers uit Wassenaar, Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten door daar nog meer horeca toe te staan. Op de Nieuwe Rijn en de Botermarkt bevinden zich exclusieve winkels in het bijzonder in de sfeer van mode en woning-inrichting, waarvoor men naar de binnenstad wil komen. Een versterking in die sfeer is gewenst. Aantrekkelijk shoppen vraagt om kwalitatief aantrekkelijke detailhandel niet om meer horeca.

2. Van de leegstaande panden hebben 2 in het huidige en in procedure zijnde bestemmingsplan een horecabestemming. Daar 5 extra aan toevoegen zou betekenen dat er ten opzichte van de huidige situatie 7 horecavestigingen bij zouden kunnen komen.

3. Vanaf 1 januari dit jaar is er op de Nieuwe Rijn sprake van een aanzienlijke afname van leegstand en niet van toename, zoals ten onrechte in uw voornemen wordt gesteld. In plaats van lichtdrukkerij Lifo is daar een kledingwinkel gekomen. Bentveld is uitgebreid door de beganegrond van nr. 26 daar aan toe te voegen. Op de hoek van de Beschuitsteeg is leegstand gevuld met een overhemdenwinkel. Vlieland heeft een nieuwe aantrekkelijk invulling gekregen. In de leegstaande winkel van Questro is een interieurwinkel gekomen. Kortom aanzienlijke en ook nog aantrekkelijke toename van detailhandel en afname van leegstand!

4. Het is algemeen bekend dat de eigenaar van de 3 op de Nieuwe Rijn leegstaande panden en minstens 2 op de Botermarkt, daarin horeca wil vestigen in plaats van detailhandel. Hiertoe horen 2 panden waarop al een horecabestemming ligt.

5. De noodzaak om vooruitlopend op de tussentijdse evaluatie in 2018 nu dit besluit te nemen en daarmee af te wijken van de vastgestelde horecavisie 2016, is ons inziens gelet op het bovenstaande volstrekt niet aanwezig.


Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West,

Adri Klaasen


Namens Vereniging Pancras-West

Jaap van Meijgaarden« PreviousNext »