Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

B&W nemen besluit over projectopdracht Kaasmarkt

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Tue, May 24, 2016 16:30:20

Vandaag ontving onze voorzitter onderstaande brief van wethouder Laudy.

Geachte heer van Meijgaarden,

Op 24 mei 2016 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten tot het opnieuw opstarten van het project Kaasmarkt. Hierbij informeer ik u over dit besluit.

De plannen voor de ontwikkeling van de Kaasmarkt kennen een lange geschiedenis, maar hebben tot op heden nog niet tot resultaat geleid.

De Kaasmarkt wordt in het Programma Binnenstad genoemd als één van de 18 ontwikkel-locaties en is in 2011 gestart met het project. Op 23 oktober 2012 besloot het college dit project tot een nader te bepalen moment uit te stellen. Nadere studie wees uit dat het financieel niet haalbaar bleek een programma te realiseren met woningen, retail en een ondergrondse parkeergarage. Uitgangspunt was toen een ontwikkeling door een marktpartij waarbij het resultaat voor de gemeente budgettair neutraal zou zijn. Vooral de hoge kosten van de parkeervoorziening en de situatie in de markt zorgden ervoor dat het bouwprogramma niet binnen de gestelde uitgangspunten kon worden ontwikkeld. Een verbouwing van de monumentale Kaasmarktschool viel nog buiten het project.

Er zijn diverse redenen een project voor ontwikkeling van de Kaasmarkt weer op te pakken.

· Twee marktpartijen gaven onafhankelijk van elkaar te kennen de Kaasmarkt kostenneutraal te kunnen ontwikkelen, zij het door een grootschalige bebouwing inclusief detailhandel.

· De Kaasmarktschool staat op de gemeentelijke lijst van te verkopen vastgoed, maar de verkoop wacht op een besluit over de ontwikkeling van het plein.

· Twee eigenaren die grond bezitten grenzend aan het plein, willen graag een kleinschalig bouwplan met appartementen realiseren. Deze verzoeken zijn door de gemeente aangehouden in afwachting van de uitwerkingsplicht zoals in het bestemmingsplan is vastgelegd, ten behoeve van een integrale ontwikkeling.

· Het uitwerkingsplan moet binnen de planperiode (10 jaar) van het bestemmingsplan uitgewerkt worden. Deze termijn verloopt in 2017.

Er zijn ambtelijk drie scenario’s onderzocht voor de ontwikkeling van de Kaasmarkt.

· Scenario 1: Behoud van het huidige parkeerplein met verkoop van de school

· Scenario 2: Bebouwen van de Kaasmarkt volgens de projectopdracht uit 2011

· Scenario 3: Een stadsplein met kleinschalige ontwikkelingen aan de randen en verkoop van de school.

Omdat het college scenario 1 ongewenst vindt (de Kaasmarkt blijft een “achterkant” in de historische binnenstad), en scenario 2 strijdig vindt met het beleid om geen nieuwe ruimte voor detailhandel te scheppen, is besloten om scenario 3 in de definitiefase van het project uit te werken.

Scenario 3 kent twee varianten: met en zonder de bouw van acht grachtenpanden langs de kade van de Oude Rijn. Deze woningen zouden mogelijk kunnen zorgen voor een intiemere openbare ruimte, passend bij de fijnmazige binnenstad. Financiële opbrengsten uit die woningen kunnen de kosten van de inrichting van de openbare ruimte deels dekken. Nadelen zijn dat zes bomen verplant of gekapt moeten worden (afhankelijk van hun gezondheid) en dat een extra parkeervraag wordt gegenereerd. Het is bovendien een ingreep in het beschermde stadsgezicht die eerst breed maatschappelijk moet worden besproken. Daarom heeft het college besloten beide varianten verder uit te werken en te bespreken met stadspartners.

Met dit besluit start de definitiefase volgens het Leids planproces waarin een voorstel voor een kaderbesluit zal worden voorbereid, die te zijner tijd door het college aan de gemeenteraad voor besluitvorming zal worden aangeboden .

Indien u daar belangstelling voor heeft kan een presentatie aan uw vereniging worden gegeven over dit besluit. U kunt hiervoor contact opnemen met J. van Haastrecht.

Erop vertrouwende dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd,

Hoogachtend,

P.A.J. Laudy

Hierboven de twee ideeën die verder onderzocht gaan worden.