Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Advies voorzitter Pancras-West over projectopdracht Kaasmarkt

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Wed, May 25, 2016 14:01:09


Onze voorzitter werd in de gelegenheid gesteld om op het concept besluit van B&W te reageren. Hieronder zijn reactie aan B&W.

Reactie Jaap van Meijgaarden op de concept Projectopdracht Ontwikkeling Kaasmarkt:

Geacht college,

In het onderstaande geef ik mijn reactie weer op de mij vertrouwelijk toegestuurde concept projectopdracht. Hoewel ik dit concept daardoor niet met mijn bestuur en achterban heb kunnen bespreken, kan ik zondermeer stellen dat ik met onderstaande reactie ook hun opvattingen verwoord. Recent namelijk hebben wij de uitgangspunten voor de Kaasmarkt in ons bestuur weer eens besproken. Daarmee hebben wij de conclusies die wij naar aanleiding van een begin 2010 gehouden buurtavond over de ontwikkeling van de Kaasmarkt hebben gehouden en waarover brede consensus bestond, herbevestigd. Ons bestuur en onze bewoners kiezen voor een aantrekkelijk groen, autovrij plein, beperkte bebouwing langs de randen met voldoende doorzichten naar het water en compensatie van parkeerplaatsen in een ondergrondse garage bij voorkeur tweelaags, maar minstens éénlaags. Helaas wordt aan de belangrijkste onderdelen van die voorwaarden, groen autovrij plein en ondergrondse compensatie, niet voldaan. Vandaar onderstaande reactie.

Om misverstand te vermijden: ik ben niet tegen het ontwikkelen van de Kaasmarkt. Sterker nog, het is mijn laatste ambitie om dat als voorzitter van de wijkvereniging te mogen meemaken, maar dan wel een plan dat echt kwaliteit oplevert. Dat is met dit plan helaas niet het geval.

Jaap van Meijgaarden

27 april 2016

Een mooi groen plein en geen parkeerterrein

Als je een aanzienlijke stedenbouwkundige ingreep doet in een binnenstad doe je dat meestal voor een aantal decennia. Om die reden wijs ik de projectopdracht (PO) voor de Kaasmarkt af. In plaats van een mooi plein wordt de huidige situatie met parkeren bestendigd, na een kostbare herinrichting, waardoor we jarenlang opgescheept dreigen te komen zitten met een parkeerterrein dat niets aan de kwaliteit van de wijk en de binnenstad toevoegt en ook nog eens een aantal nadelen bevat. Beter een aantal jaren wachten en een plan realiseren waarmee wel een echt autovrij, aantrekkelijk plein wordt gerealiseerd dan dit plan uitvoeren. Daarom laat ik liever de huidige situatie in stand, totdat er zicht is op het realiseren van een plan dat wel kwaliteit aan de wijk toevoegt.

Ondergrondseafvalcontainers

In de PO wordt geen aandacht besteed aan de aanwezige ondergrondse afvalcontainers, die deels nog recent zijn aangebracht. Gemakshalve zijn op die plekken parkeerplaatsen ingetekend.

Parkeervraag en compensatie parkeren

Ook wordt geen inzicht geboden in de wijze waarop aan de veranderde parkeervraag kan worden voldaan. Niet onderbouwd wordt gesteld dat de parkeervraag deels in de parkeergarages kan worden opgevangen. Enige vorm voor onderbouwing van die stelling, zo die al te geven is, ontbreekt. En waar de parkeervraag die deels niet daar kan worden opgevangen dan wel wordt opgevangen wordt evenmin beantwoord. Daarbij teken ik aan dat een toekomstige Garenmarktgarage gelet op de afstand voor bewoners en ondernemers van de Kaasmarkt en omgeving niet als aanvaardbaar kan worden beschouwd. Nog afgezien van het feit dat het nog wel enige jaren zal duren voor die gerealiseerd is.

Alleen al voor de Hooigracht dienen 50 plaatsen te worden gecompenseerd. Door andere plannen in de omgeving zoals de nieuwbouw Driessenstraat-Middelstegracht, Meelfabriekterrein, Waardgracht en de plannen voor de Kaasmarkt zelf, zal de parkeerdruk ook verder toenemen. Door compensatie te bieden in de Haarlemmerstraatgarage zal de functie daarvan voor kortparkeerders/binnenstads-bezoekers verder afnemen. Daarmee wordt het afsterven van het laatste deel van de Haarlemmer-straat verder bestendigd en wordt Albert Heijn minder aantrekkelijk voor klanten met de auto. Ik kan me niet voorstellen dat Albert Heijn daarmee akkoord zal gaan. Is daarmee wel overleg gevoerd?

Voorts zal gedurende de realisatie van de reconstructie van de Hooigracht en de bouw van een parkeergarage aan de Garenmarkt een groot tekort aan parkeerplaatsen ontstaan, dat zich niet verdraagt met het herinrichten van de Kaasmarkt tegelijkertijd. Als de Kaasmarkt al integraal wordt aangepakt zal dat na realisatie van deze projecten dienen te zijn en zullen de effecten daarvan op parkeerdruk bekend dienen te zijn. Tot die tijd is een standstill situatie gewenst.

Ondergrondse parkeervoorziening

Om een zo efficiënt mogelijke ondergrondse parkeergarage te kunnen bouwen, zoals door mij en de wijk gewenst, is een zo groot mogelijk oppervlak gewenst. Dat verdraagt zich niet met bebouwing van de vlekken uit zowel voorstel 3A als 3B. Dus ook die elementen wijs ik op dit moment af. Pas in een plan met een autovrij plein kunnen die elementen terugkomen.

Behoud culturele functie Kaasmarktschool

Het is bekend dat ons bestuur meermalen uitgesproken heeft voorstander te zijn van behoud van de culturele functie van de Kaasmarktschool. Een kraamkamer voor kunstenaars in een binnenstad is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit en de uitstraling daarvan. De Kaasmarktschool is daarvoor op dit moment nog de enige locatie! Ook op dat onderdeel wijs ik de projectopdracht derhalve af, waarbij ik de eis om openingen in de gevel aan te brengen in relatie met de projectopdracht bizar en onzinnig vindt. Men kan dan vervolgens uitkijken op geparkeerde auto’s…. Enige functie naar het plein hebben die openingen dan niet. Alleen bij een autovrij plein zou ik me die eis kunnen voorstellen.

Parkeerplaatsen voor bedrijven en woningen oostzijde

Het maken van parkeerplaatsen voor de bedrijven en woningen aan de oostzijde van de Kaasmarkt wordt door mij als een verslechtering gezien ten opzichte van de huidige situatie. Enkele van de bewoners en ondernemers kennende, ben ik ervan overtuigd dat zij hetzelfde daarop zullen reageren.

Te krappe indraai naar parkeerplaatsen

Tenslotte merk ik op dat naar mijn oordeel de rijruimte om naar de parkeerplaatsen in te kunnen indraaien te smal is en het plan alleen al daarom niet uitvoerbaar is.