Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Wijkwerkgroep brengt advies uit over Kaasmarkt

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Thu, December 01, 2016 10:10:04
Een werkgroep van betrokken wijkbewoners heeft onderstaand advies over de Kaasmarkt opgesteld. Omdat het bestemmingsplan uiterlijk oktober 2017 moet zijn aangepast, vinden wij het van belang dat onze visie daarover bekend is. Hopelijk neemt de gemeente deze vorm van burgerparticipatie serieus.

Aanleiding

Over de vraag of er wat met de Kaasmarkt moet gebeuren lopen de meningen niet uiteen. De Kaasmarkt verdient een opknapbeurt. Over de vraag waartoe die opknapbeurt dan zou moeten leiden, lopen de meningen nog wel uiteen. Het college van B&W kiest voor herinrichting als parkeerterrein en enige bebouwing langs het water (in twee varianten) en op het opslagterrein aan de zuidzijde. Voorts kiest het college voor verkoop van de Kaasmarktschool zonder dat daaraan randvoorwaarden zijn verbonden wat betreft gewenste bestemming.

De wijk opteert voor een groen parkeervrij plein op termijn en behoud van de sociaal/culturele functie van de Kaasmarktschool. Om die reden is er aanleiding om de visie van de wijk over de gewenste ontwikkeling van het gebied van de Kaasmarkt vast te leggen.

In het huidige bestemmingsplan is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen voor het gebied van de Kaasmarkt. Volgens die uitwerkingsbevoegdheid behoort o.a. een ondergrondse parkeergarage tot de mogelijkheden, evenals de bouw van 45 tot 100 woningen, kan 40% van het gebied benut worden voor maatschappelijke doeleinden en is een zekere transparantie langs de Rijnoever gewenst door de oever (gedeeltelijk) open te laten. Het vrijwel volbouwen van plein, zoals dat volgens het huidige bestemmingsplan mogelijk zou zijn, is iets dat wij zondermeer afwijzen. De mogelijkheid van een ondergrondse garage, willen wij desondanks vooralsnog openhouden. Deze notitie is het resultaat van besprekingen in een door Vereniging Pancras-West bijeengeroepen wijkwerkgroep, waaraan 25 buurtgenoten hebben deelgenomen.

Randvoorwaarden vanuit de wijk

Routing wijk uit, in- en uitritten

Over de Kaasmarkt lopen twee verkeersroutes, die behouden dienen te blijven, omdat deze twee op zaterdagen de enige routes zijn via welke gemotoriseerd verkeer de wijk kan verlaten en het regelmatig voorkomt dat een van beide routes door ladend, of lossend verkeer voor enige tijd geblokkeerd wordt. Het zijn de Middelweg en de Koppenhinksteeg. In het bestemmingsplan zal de verkeersbestemming van deze twee routes veilig gesteld dienen te worden. Tevens dient de ligging van beide routes gehand-haafd te blijven, vanwege in- en uitritten en bevoorrading van de aanliggende bedrijven. In de tekeningen bij het projectbesluit van B&W zijn beide routes verlegd. Dat vinden wij ongewenst.

In verband met een particuliere garage in de zuidwesthoek van de Kaasmarkt en de voorziene woningbouw op het opslagterrein, dient ook een verkeersbestemming aan de strook daarvoor te worden gegeven en geen bestemming parkeren, zoals thans in de tekeningen van de gemeente het geval is.

Ondergrondse afvalcontainers

Op de Kaasmarkt en in de Koppenhinksteeg bevinden zich ondergrondse afvalcontainers die op de kaarten van projectbesluit van B&W niet voorkomen. Ook daarmee dient rekening gehouden te worden. Onderzocht zou moeten worden of i.v.m. mogelijke nieuwbouw van woningen de huidige plekken wel gehandhaafd kunnen worden.

Kaasmarkt op termijn als groen plein inrichten

Het verlangen van de wijk is om de Kaasmarkt uiteindelijk als groen plein in te richten. Leiden is één van de minst groene steden in Nederland. Dat is reden om, indien er mogelijkheden zijn om groen aan de stad toe te voegen, die kans te benutten. Erkend daarbij echter moet worden dat het op korte termijn ombouwen tot een groen plein niet gewenst is. Immers volgend jaar vervallen parkeerplaatsen door de reconstructie van de Hooigracht. In Pancras-Oost worden diverse bouwprojecten uitgevoerd, waardoor parkeerplaatsen tijdelijk verloren gaan. Door de bouw van de parkeergarage onder de Garenmarkt, zullen de daar aanwezige parkeerplaatsen niet benut kunnen worden, waardoor de parkeerdruk in ons deel van de binnenstad sterk zal toenemen. Dat verhoudt zich niet tot het tegelijkertijd reconstrueren van de Kaasmarkt. Herinrichting van de bestaande parkeerruimte op de Kaasmarkt is ook niet gewenst omdat dat zou betekenen dat parkeerplaatsen verloren gaan omdat voor nieuwe parkeerplaatsen ruimere normen gelden. Daar komt bij dat als woningen aan de Kaasmarkt worden toegevoegd, waarvoor niet alleen parkeerplaatsen moeten worden opgeheven, maar dat die ook een extra parkeervraag met zich meebrengen.

Parkeeronderzoek noodzakelijk

Kort na het gereed komen van de Garenmarktgarage zou moeten worden onderzocht of, gelet op de dan aanwezige parkeervraag, het opheffen van de parkeerplaatsen ten behoeve van een groene inrichting, op de Kaasmarkt verantwoord is. Daartoe is een gedegen parkeerbehoefte–onderzoek in een ruim gebied rond de Kaasmarkt gewenst. Hoewel bewoners nog steeds het liefst hun auto dicht bij huis parkeren, vinden wij de wens van een groen plein belangrijker dan een langere looptijd naar de geparkeerde auto. Met het vergroenen van de Kaasmarkt zou, als dat gefaseerd dient te gebeuren, na dit onderzoek kunnen worden begonnen door de parkeerplaatsen langs het water in het verlengde van de bebouwing aan de Koppenhinksteeg op te heffen en hier een begin te maken met ons ‘binnensingelplantsoen’.

Blijft de parkeervraag onverminderd hoog dan moet de mogelijkheid open gehouden worden om een groen plein mogelijk te maken door de realisering van een ondergrondse parkeergarage. Ook al erkennen wij dat daarvoor dan de huidige platanen dienen te worden vervangen, door bomen die in aanvang niet die statige uitstraling zullen hebben. Voor de realisatie van een groen plein is het dus relevant dat in de nabije omgeving voldoende vervangende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Daarbij dienen uiteraard de gevolgen van de plannen met de Kaasmarktschool en de nieuwbouw wat betreft parkeerbehoefte te worden betrokken. In de uitwerkingsregels van het nieuwe bestemmingsplan dienen de mogelijkheden van zowel een groen plein als een ondergrondse garage open gehouden te worden in de uitwerkingsregels.

Compensatie voor verlies parkeerplaatsen Hooigracht

Voor het verlies aan parkeerplaatsen op de Hooigracht is compensatie toegezegd door meer plaatsen in de parkeergarage boven Albert Heijn voor vergunninghouders open te stellen. Naar onze mening dient dat te geschieden door een verdieping aan de garage toe te voegen. Bouwtechnisch is dat mogelijk heeft een gemeentelijk onderzoek uitgewezen. Voor zover die verhoging van de parkeergarage bestemmingsplantechnisch niet mogelijk is, moet dat in de herziening wel mogelijk worden gemaakt.

Kaasmarkt en gemeentemonument Kaasmarktschool

Een belangrijk onderdeel van de herziening van het bestemmingsplan moet zijn een passende bestemming van de Kaasmarktschool. Het behoud van dit gemeentemonument kan een wezenlijke rol spelen in de ontwikkeling van de Kaasmarkt ten dienste van een prettiger, ruimer en duurzamer Leiden. Wat de wijk betreft, dient de sociaal-culturele functie daarvan behouden te blijven en mogelijk zelfs te worden uitgebreid, zonder dat alles bij het oude hoeft te worden gelaten. Een aanpassing van de begane grond aan de Kaasmarktzijde van de school (in casu van de gymzaal), door die open te stellen richting Kaasmarkt en mogelijk daarheen uit te bouwen, moet plantechnisch mogelijk worden gemaakt. Op verzoek van de huidige gebruikers van de Kaasmarktschool hebben ‘Swieten Partners Architecten’ ideeën voor de uitbouw van de school en de versterking van de relatie met het plein ontwikkeld. Deze verdienen een nader onderzoek. Wat betreft de hoogte van de Kaasmarktschool moet in het bestemmingsplan worden opgenomen dat die niet mag worden verhoogd. Mocht met de bestemming Maatschappelijke doeleinden niet kunnen worden volstaan dan dient in de uitwerkingsregels te worden vastgelegd dat van de bestemming alleen mag worden afgeweken ten behoeve van de bestemming wonen. Horeca moet worden uitgesloten. Gegeven de onzekerheden rond de bestemming en uitbouw van de Kaasmarktschool is ook hier een uitwerkingsbevoegdheid hier op zijn plaats.

Schoolplein

Gegeven de geluidgevoeligheid van de aan de voormalige schoolplein grenzende woningen langs de Hooglandsekerkgracht, moet aan het schoolplein de bestemming tuin worden gegeven. Dit past ook in de wens tot vergroening van de wijk. Wellicht dient overwogen te worden het schoolplein te verkopen aan de achterliggende eigenaren van de woningen aan de Hooglandsekerkgracht om als tuin in te richten. Het schoolplein mag geen openbare functie krijgen in verband met het risico van overlast en insluiping. De bestemming tuin zou buiten de uitwerkingsbevoegdheid gehouden kunnen worden en al direct op de plankaart van het nieuwe bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd.

Woningbouw Kaasmarkt

Wat betreft de mogelijkheid van woningbouw aan de Middelweg-Kaasmarkt kan ingestemd worden met het deels bebouwen van het terrein dat in handen is van Jan Verbaan. De woningen moeten hier richting Middelweg en Kaasmarkt georiënteerd zijn. De goothoogte mag maximaal die van het huidige bestemmingsplan en van de naastliggende bestemming, het voormalige Lutherse Wees- en Oudeliedenhuis, bedragen nml. gh 5/8. Het terrein van Verbaan mag niet volledig worden bebouwd. Tenminste 30% daarvan dient de bestemming tuin te krijgen. Die tuin dient aan te sluiten op de naastliggende tuinen. De bestemmingen wonen en tuin zouden in het nieuwe bestemmingsplan al wel op de plankaart kunnen worden vastgelegd. Daarvoor achten wij een uitwerkingsbevoegdheid niet nodig.

Wat betreft de bouwplannen in het verlengde van de Koppenhinksteeg, moeten die vanwege het behoud van de relatie van het plein met het water beperkt blijven tot het verlengde van de rooilijn van de Kaasmarktschool. Het plan van projectontwikkelaar Bakker voor nr. 8 en 10 en een stukje van de Kaasmarkt, is daarvoor te volumineus en staat niet in verhouding tot de aanliggende woningen (de panden Koppenhinksteeg 4 en 6) en die aan de andere zijde van de Oude Rijn, waardoor een stedenbouwkundige onbalans zou ontstaan. Ook wordt de relatie van het plein met het water daardoor teveel aangetast. Beperking van de bouwmassa, door de nieuwbouw te beperken tot het verlengde van de rooilijn van de Kaasmarktschool en de bouwhoogte tot gh 5/8, zoals thans in het bestemmingsplan is vastgesteld, voor de aanliggende panden, is daarvoor een vereiste. Ook dienen naar onze mening de te renoveren panden nr. 4 (v/h Bar en Boos), nr. 6 (drukkerij Nautilus) en nr. 8 (woonhuis en opslagruimte) daarin te worden betrokken. Dit evenwel onder de voorwaarde dat zolang met de betrokken huidige gebruikers van nr. 6 en 8 geen aanvaardbare oplossing is gevonden , de huidige functies behouden blijven en de verbouwingen en nieuwbouw worden uitgesteld tot nadat die overeenstemming wel is bereikt. Om die reden in een uitwerkingsbevoegdheid ook voor dit deel van het gebied gewenst.

Wat betreft eventuele woningbouw langs het water volgens gemeentelijke variant 3B lopen meningen uiteen. Sommigen vinden dit vanuit beleving van het plein een versterking en anderen in het bijzonder direct betrokken bewoners vinden dit om meerdere redenen niet aanvaardbaar. Een zorgvuldige afweging van belangen is hier noodzakelijk. Dit maakt het, ook voor dit deel van de Kaasmarkt, noodzakelijk om hier een uitwerkingsbevoegdheid in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen.

Uitwerkingsbevoegdheid in nieuw bestemmingsplan

Gelet op de onzekerheden is het gewenst voor het gebied van de Kaasmarkt, exclusief het schoolplein en het opslagterrein van Jan Verbaan, wederom een uitwerkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan op te nemen, waarin de hierboven genoemde randvoorwaarden zijn verwerkt en waarvoor bij de toepassing daarvan de Awb-procedure wordt gevolgd, opdat een ieder zijn belangen binnen een zorgvuldige procedure kan inbrengen.

Wijkwerkgroep Kaasmarkt

30 november 2016