Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Leiden Culinair op de Kaasmarkt?

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Sat, March 04, 2017 12:42:01
De aanvraag voor een evenementenvergunning door Leiden Culinair heeft naar ons oordeel zodanige negatieve effecten voor onze en de andere omliggende wijken dat wij de burgemeester voorstellen die niet te verlenen. Temeer niet omdat alternatieve locaties niet zijn onderzocht. Ook Buurtvereniging Maredorp is van mening dat een vergunning niet moet worden verleend.
Omdat we vrezen dat de burgemeester, ondanks onze gerechtvaardigde bezwaren, toch een vergunning zal willen verlenen, hebben wij gemeend in onze brief toch maar aan te moeten geven aan welke van onze verlangens dan moet worden voldaan.
In het onderstaande treft u onze integrale brief aan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bureau evenementen van de Gemeente Leiden

Postbus 9100

2300 PC Leiden

Betreft: Zienswijze verzoek evenementenvergunning Leiden Culinair

Leiden, 4 maart 2017

L.S.,

Tijdens de informatie- en discussieavond, die op 24 januari op verzoek van Vereniging Pancras-West is gehouden, is gebleken dat er bij een ruime meerderheid van de aanwezigen uit zowel Maredorp als onze wijk gefundeerde bezwaren tegen het verlenen van een vergunning bestaan en dat die breed gedeeld worden. Door de aanwezigen werden tevens diverse alternatieve mogelijke -incl. meer representatieve- locaties aangereikt, die slechts met het niet ter zake doende argument, ”dat zien onze deelnemers niet zitten” door de vertegenwoordigers van Leiden Culinair werden afgewezen. Wij zijn van mening dat die alternatieven alsnog onderzocht dienen te worden en zo die reëel zijn, dat de burgemeester dan Leiden Culinair moet voorstellen daarvoor een vergunning aan te vragen.

Het belangrijkste bezwaar is het gedurende ruim een week wegvallen van de parkeerfunctie van de Kaasmarkt, waarop zoals bekend ruim 150 auto’s geparkeerd kunnen worden. Dat heeft significante negatieve consequenties voor bezoekers (ook voor de winkels in het deel van de Haarlemmerstraat, waarvoor parkeren op de Kaasmarkt relevant is) en voor vergunninghouders, die dagelijks gebruik maken van de parkeerplaatsen op de Kaasmarkt. In de omgeving zijn nauwelijks alternatieve parkeerplaatsen beschikbaar. Sinds het afgelopen jaar is de parkeerdruk op en rond de Kaasmarkt al bijzonder groot. Vrijwel dagelijks rijden auto’s rondjes in de hoop dat er een plekje vrij komt. Op de Oude Rijn, Middelstegracht en Uiterstegracht zijn ’s avonds geen vrije vergunninghoudersparkeerplaatsen meer te vinden. Op donderdagavond en op zaterdag staan auto’s in de rij te wachten tot er een plaatsje in de Haarlemmerstraatgarage vrijkomt. Kortom de situatie is nu al overspannen. Binnenkort zal de parkeerdruk op onze wijken (Tussen de Rijnen, Maredorp en Pancras-West) alleen nog maar verder toenemen vanwege de start van de werkzaamheden aan de Garenmarktgarage en het wegvallen van de daar aanwezig parkeerplaatsen. Het zoekverkeer zal daardoor nog meer toenemen dan thans al het geval is, evenals de hinder die daardoor ontstaat. Als dan ook nog de Kaasmarkt een volle week niet voor parkeren beschikbaar zal zijn vanwege de opbouw, het evenement zelf en de afbraak daarvan ontstaat er een situatie, die wij niet verantwoord achten.

Van de evenementencoördinator dhr. Braam vernamen wij dat voor het parkeren compensatie zou worden geboden in de nog te openen Lammermarktgarage. De afstand tussen Kaasmarkt en Lammermarktgarage is ca. 1 kilometer. Dit kan naar ons oordeel niet als redelijk alternatief worden gekwalificeerd. Noch voor vergunninghouders, noch voor bezoekers van de winkels en andere bestemmingen in de omgeving van de Kaasmarkt. Inmiddels heeft Leiden Culinair op vragen onzerzijds daarover laten weten diverse andere parkeerlocaties op het oog te hebben en toegezegd dat vergunninghouders daarvoor niet extra hoeven te betalen. Zekerheid, dat die alternatieven mogelijk zijn en ook logistiek uitvoerbaar zijn en of die voldoende capaciteit bieden, bestaat er op dit moment echter nog niet. Het evenement zal bezoekers aantrekken, die met de auto zullen proberen een plek in de omgeving te vinden, waardoor de parkeerdruk nog weer verder toeneemt.

Wij hebben uit de voorlopige tekeningen van de plannen van Leiden Culinair kunnen opmaken dat de tenten van dit evenement dicht bij de voor-/achterkant van woonhuizen gesitueerd zullen worden. Men is ook van plan een ‘Vip-tent’ op een boot in de Oude Rijn te situeren. Mede gezien de tijdstippen, waarvoor een vergunning is aangevraagd, vrezen omwonenden daarvan onevenredige overlast.

Verder hebben wij uit de plannen van Leiden Culinair kunnen opmaken dat de Koppenhinksteeg gedurende de gehele week (dus niet alleen voor de dagen, waarop een vergunning is aangevraagd) voor autoverkeer afgesloten zal worden. Dit betekent een extra druk op Pancras-West, omdat daardoor al het autoverkeer dat de wijk uit wil dwars door de wijk een weg zal moeten vinden. Met name is dat bezwaarlijk vanwege het vele zware vrachtverkeer. De bestrating, van bijna alle straten die dan bereden zullen worden, is abominabel. Wij vrezen door het zware verkeer trillingsschade aan de panden rond de route Hooglandse kerkgracht, Nieuwstraat en Middelweg zal ontstaan. Ook zonder afsluiting van de Koppenhinksteeg treedt dat al op, maar dat zal door het extra verkeer worden verergerd. In het verleden (ten tijde van de verbouwing van het IJdo complex) heeft onze wijk de negatieve effecten daarvan al ervaren. Naar onze mening is dat niet voor herhaling vatbaar.

Dit alles overziende verzoeken wij de burgemeester de vergunning niet te verlenen en Leiden Culinair te adviseren na onderzoek van de mogelijkheid van andere locaties een aanvraag voor één daarvan in te dienen.

Gelet op uitspraken van Leiden Culinair in de pers vrezen wij dat de burgemeester ondanks onze bezwaren toch een vergunning voor de Kaasmarkt zal willen verlenen. In dat geval zijn wij van mening dat niet alleen Leiden Culinair, maar vooral ook de gemeente, zich tot het uiterste zal moeten inspannen om negatieve effecten tegen te gaan. Immers de gemeente heeft de mogelijkheid om alternatieve parkeerplaatsen, in de meer directe omgeving dan de Lammermarkt, voor vergunninghouders open te stellen, extra afvalvoorzieningen te treffen, toezicht met BOA’s uit te breiden etc.

Daarom verzoeken wij de burgemeester, mocht hij toch een vergunning willen afgeven, rekening te willen houden met onze onderstaande wensen:

Wat betreft vervangend parkeren stellen wij voor de huidige regeling waarbij vergunninghouders mogen parkeren in de Haarlemmerstraat- en Breestraatgarage tijdelijk uit te breiden voor 143 vergunninghouders voor de periode van zondag 18 juni tot en met maandag 26 juni. Dit betekent dat, indien zij van deze garages gebruik maken, zij daarvoor geen extra kosten hoeven te maken. Dit laatste is een toezegging van Leiden Culinair die wij graag vastgelegd willen zien. Wij realiseren ons dat de beschikbare ruimte voor andere parkeerders dan vergunninghouders hierdoor zal afnemen. Voor bezoekers kan de Lammermarktgarage met aanvulling van een shuttleverbinding, zoals bij punt 3 voorgesteld, evenwel voor compensatie van dat verlies zorgen.

2. Voorts zijn wij van mening dat van de 9 parkeerplaatsen voor mindervaliden in ieder geval de 7 in het verlengde van de Middelweg gehandhaafd dienen te worden om dat wij daarvoor in de omgeving geen alternatieven zien.

3. Vanwege de toch al beperkte parkeercapaciteit in de omgeving van de Kaasmarkt moeten bezoekers van Leiden Culinair voor parkeren naar de Lammermarktgarage worden verwezen. Om dat aantrekkelijk te maken zouden tijdens de openingstijden van het evenement en een half uur daarvoor en daarna shuttlebusjes van de Lammermarktgarage naar de Kaasmarkt dienen te rijden en vv.

4. Omdat het om een culinair gebeuren gaat zien wij niet in waarom dat op vrijdagavond tot 24.00 uur en zaterdagavond tot 01.00 uur open zou moeten blijven. Na 23.00 uur zal er van dineren naar onze mening geen sprake meer zijn, maar ontaardt het evenement in een drankgelach met alle nare gevolgen van dien voor de omgeving. Wij zijn dus van mening dat ook op vrijdag en zaterdag het evenement tot 23.00 uur beperkt moet blijven en dat dat een harde vergunningvoorwaarde moet zijn.

5. Los daarvan zijn wij van mening dat in een woonomgeving voor een evenement van categorie 2a 23.00 uur de uiterste grens moet zijn.

6. Omdat gelukkig steeds meer mensen in de stad gebruik maken van de fiets moeten op het evenemententerrein daarvoor ruime en duidelijk aangegeven stallingsmogelijkheden ingericht worden. Voorkomen moet worden dat fietsen in de omgeving buiten het terrein worden gestald. De Hooigracht, Middelweg en Hooglandsekerkgracht zijn daarvoor niet geschikt.

7. Een Vip-boot in het water vinden wij vanwege de overlast voor de bewoners van de Oude Rijn en de belemmering van het vaarverkeer ongewenst.

8. Binnen het terrein moeten voldoende toiletfaciliteiten aanwezig zijn. Plaskruisen buiten het terrein vinden wij ongewenst. De ervaring met eerdere evenementen leert dat daar maar al te vaak naast wordt geplast.

Namens het bestuur,

Jaap van Meijgaarden,

voorzitter Pancras-West