Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Dinsdagavond 25 april jaarvergadering

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Sat, April 15, 2017 11:37:08

Jaarvergadering dinsdag 25 april, 20.00 uur

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering op dinsdagavond 25 april a.s. om 20.00 uur in de Hooglandse zaal van De Gaanderij in de Nieuwstraat 32. De stukken voor deze vergadering kunt u vinden op onze website www.pancraswest.nl en zullen ter vergadering aanwezig zijn.

Agenda van de jaarvergadering:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag jaarvergadering 2016

3. Jaarrekening 2016

4. Begroting 2017.Vooruitblik op activiteiten van de vereniging en ontwikkelingen in de wijk: lustrumviering, bestemming Kaasmarktschool, herinrichting van de Kaasmarkt en de Hooigracht en financiële vertaling daarvan.

5. Wijkvisie. We bespreken de reacties die vanuit de wijk zijn binnengekomen op ons concept (zie PANgeCRAS april). Daarna vragen we uw mandaat om een definitieve versie op te stellen die we aan het gemeentebestuur zullen aanbieden.

6. Herziening bestemmingsplan Binnenstad I

7. Leiden Culinair

8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

9. Sluiting

Na afloop van de vergadering praten wij nog even na en we bieden u daarbij graag een drankje aan.

Wij hopen u dinsdagavond 25 april te kunnen begroeten.

Verslag jaarvergadering Vereniging Pancras-West 28 april 2016 in Einstein.

Opening: Om 20.00 opent de voorzitter de vergadering in aanwezigheid van 27 personen. Bericht van verhindering is ontvangen van René Jacobs, Mirjam de Koning, Boudewijn Peters, Wout Sanders, Willem de Haan en Dick Scherjon.

Verslag vorige vergadering: Goedgekeurd. Naar aanleiding van: de gemeente gaat voortaan het onkruid verwijderen; bij in gebreke blijven of voldoende animo vanuit de buurt zullen wij dat zo nodig weer zelf ter hand nemen. De wijkvereniging zal dan de afsluitende borrel vergoeden.

Jaarrekening 2015: De jaarrekening is door de kascommissie akkoord bevonden en wordt door de vergadering goedgekeurd, met dank aan de penningmeester.

Begroting 2016: De begroting wordt met algemene stemmen goedgekeurd. We hebben enig eigen vermogen waarmee we het een en ander gaan organiseren: de kaasproeverij, het Jeu de Boulestoernooi op 20 augustus, een wijnproeverij (eind augustus/begin september) en een concert (eind oktober),). Van de ca. 120 leden hebben er tot nu toe ca. 60 hun contributie betaald. De contributie inkomsten zijn voor dit jaar op € 1450 begroot; hiervan is € 1000 al binnen. Verwacht wordt dat de begroting op dit punt alsnog gehaald zal worden. Zo niet dan kan op de omvang van PANgeCRAS worden bezuinigd.

Vooruitblik: Er is op zondagen al vóór 8.00 geluidhinder door de vuilnisophaaldienst en de veegwagens; dit is gemeld en er wordt aan gewerkt. Vaak worden zaterdagavond zakken bij de containers neergezet; mogelijk begrijpen expats de regels niet. Uitleg in het Engels op de ondergrondse containers is gewenst. Als een container vol is, dient erop te staan: de dichtstbijzijnde container is: … Omdat de veegboot van de gemeente kapot is, doet nu een particuliere firma het en die legt het teveel aan vuil op de walkant (waar het weer weg waait). De bestrating in de hele buurt moet grondig bekeken worden; de boomwortels drukken alles omhoog, ook de plastic matten in het middendeel van de Hooglandsekerkgracht. Voor verkeer zou de rijweg vlak moeten zijn om de trillingen tegen te gaan. Op de Middelweg zijn de drempels weggezakt. Dit alles gaan wij melden bij de gemeente. De Hooigracht blijft formeel een 50 km weg. Dit tegen onze zin in. Gelet op de tussenrapportage over het luchtkwaliteitsonderzoek is te verwachten dat de gemeten waarden ruim beneden de grenswaarde NO2 zullen liggen. Over de Kaasmarkt is een projectnotitie in voorbereiding; wij willen een mooi groen plein met ondergrondse garage en met behoud van de Kaasmarktschool. Bij wijziging van omgevingsplannen (meestal ten gunste van horeca) dienen de bewoners hier meer bij betrokken te worden. Dit is namens de binnenstadcomités bij de wethouder aangekaart.

Rondvraag: Ria betreurt de situatie op de Hoogstraat; dit historische punt is nu zo ongeveer een fietsenstalling. Pascal meldt dat de stoplichten bij de Albert Hein te kort op groen staan.
Om 20.50 wordt de vergadering gesloten en wordt iedereen uitgenodigd voor een kaasje en glaasje in de Fromagerie.

Concept Jaarrekening 2016 Vereniging Pancras-West

Saldo spaarrekening 31.12.2015 4.000,00

Saldo girorekening 31.12.2015 382,08

Totaal 4.382,08

Inkomsten 2016

Begroting Realisatie

Subsidie Gemeente 950,00 951,00

Contributie en overig 1.450,00 1.900,00

Rente 21,90

+ _______

Totaal inkomsten 2016 2.872,90 + 2.872,90

Uitgaven 2016

Begroting Realisatie

Bestuurskosten, etc. 300,00 220,35

Nieuwjaarsreceptie 625,00 622,90

Jaarvergadering/ALVs 100,00 220,80

Bankkosten 125,00 116,50

Drukkosten PANgeCRAS 900,00 821,50

Kosten website 30,00 29,04

Jeu de Boules 70,00 39,81

Kaasproeverij 00,00 211,04

Wijnproeverij 00,00 5,13

Plantenbakken 00,00 73,00

Concert tbv Stichting V. 250,00

Lezingen, concerten, wieddag 250,00 0,00

Totaal 2.619,07

Totaal - 2.619,07

4.644,91

Saldo spaarrekening 31.12.2016 4.000,00

Saldo girorekening 31.12.2016 644,91

Concept begroting 2017 Vereniging Pancras-West

Inkomsten 2017

Realisatie 2016

Subsidie Gemeente 950,00 951,00

Contributie en overig 1.550,00 1.900,00

+ ________

Totaal inkomsten 2016 2.500,00

Uitgaven 2017

Begroting Realisatie 2016

Bestuurskosten, etc. 300,00 220,35

Nieuwjaarsreceptie 625,00 622,90

Jaarvergadering/ALVs 200,00 220,80

Bankkosten 125,00 116,50

Drukkosten PANgeCRAS 900,00 821,50

Kosten website 30,00 29,04

Deelfinanciering wijkinitiatieven 100,00 73,00

40 jarig lustrum 220,00

Aanschaf partytenten 200,00

Onvoorzien 500,00

+ ________

Totaal uitgaven 2016 3.200,00