Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Behandeling bezwaar tegen evenement Dak af Jûh

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Fri, December 22, 2017 13:43:10
Vanmorgen vond de behandeling plaats van het bezwaar dat wij met Buurtvereniging Maredorp de Camp hebben ingediend. Hieronder de pleitnota die we naar voren hebben gebracht.

Toelichting bezwaarschrift buurtvereniging Maredorp-de Camp en Vereniging Pancras-West bij de behandeling van het bezwaarschrift inzake de vergunning voor Dak af Jûh

op 22 december 2017.

Geachte commissie,

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid ons bezwaarschrift nog even kort toe te lichten.

1. Naar aanleiding van het evenement Leiden Culinair heeft de gemeente toegezegd dat alleen voor dat evenement eenmalig van de Kaasmarkt gebruik zou worden gemaakt.

2. De Awb procedure is niet gevolgd.

3. De burgemeester had maanden eerder en niet op het allerlaatste moment kunnen bedenken dat elders in de stad een evenement gewenst was om het gebied rond de Nieuwe Rijn te ontlasten. Dit nog los van de vraag of wij de noodzaak daarvan onderschrijven.

4. Het bestemmingsplan dat daags voor het besluit over de vergunning is vastgesteld, wijst een aantal evenemententerreinen in de binnenstad aan, maar niet de Kaasmarkt.

5. Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan had een omgevingsvergunningprocedure dienen te worden gevolgd, daarvan is geen sprake geweest.

6. Wij hebben de burgemeester daarop gewezen en aangegeven dat het wel bestemde evenemententerrein Huigpark nog beschikbaar was, waarop het door ons bestreden evenement had kunnen plaatsvinden.

7. De burgemeester heeft ten onrechte daarop niet willen ingaan.

Wat betreft de door de burgemeester aan de vergunning gestelde geluidseisen en de gevolgen daarvan, voegen wij hieraan nog het volgende toe.

8. De burgemeester heeft de geluideisen gebaseerd op het advies van de Omgevingsdienst West-Holland. Wij achten dit advies wetenschappelijk onjuist en een milieudienst onwaardig.

9. Met name de stelling dat de norm niet dermate laag gekozen kan worden dat omwonenden daarvan geen hinder zullen vinden is niet onderbouwd. Er worden in onze wijken regelmatig evenementen georganiseerd, waarbij van geluidoverlast geen sprake is.

10. Ook het voorstel dat de geluidbelasting niet dermate hoog vastgesteld dient te worden dat er sprake is van onduldbare hinder, verhoudt zich niet tot het verlenen van geluidnormen van 90 dB(A) en 100 dB(C). Gelet op het hieronder in punt 12 gestelde is er bij deze geluidniveaus wel degelijk sprake van onaanvaardbare hinder.

11. Het advies van de omgevingsdienst heeft voorts het meetpunt voorgesteld op een lichtmast op een ca. 3 maal grotere afstand dan de afstand tot de dichtstbijzijnde woning, terwijl wat betreft het bepalen van geluidoverlast nadrukkelijk geluid aan geluidbelaste gevels gemeten dient te worden. De burgemeester heeft dit advies van de omgevingsdienst ten onrechte overgenomen.

12. Door de omgevingsdienst te verzoeken te bepalen aan welke omwonenden in verband met de geluidhinder vervangende slaapgelegenheid in hotels aangeboden diende te worden, gaf de burgemeester impliciet aan dat hier sprake is van onaanvaardbare hinder. Door aan het verzoek van de burgemeester te voldoen heeft de omgevingsdienst de onjuistheid van zijn advies, dat er van onaanvaardbare hinder geen sprake zou zijn, bevestigd. Overigens werd dat aanbod aan omwonenden pas op de dag zelf gedaan waardoor daarvan geen gebruik kon worden gemaakt, omdat alle hotels in Leiden en omgeving vol zaten.

Samenvattend is ons bezwaar dat gelet op het voorgaande de burgemeester in redelijkheid deze vergunning niet had mogen verlenen.

Dank voor uw aandacht.

mr. Arthur Elias, ir. Jaap van Meijgaarden