Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Leiden Culinair op de Kaasmarkt?

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Sat, March 04, 2017 12:42:01
De aanvraag voor een evenementenvergunning door Leiden Culinair heeft naar ons oordeel zodanige negatieve effecten voor onze en de andere omliggende wijken dat wij de burgemeester voorstellen die niet te verlenen. Temeer niet omdat alternatieve locaties niet zijn onderzocht. Ook Buurtvereniging Maredorp is van mening dat een vergunning niet moet worden verleend.
Omdat we vrezen dat de burgemeester, ondanks onze gerechtvaardigde bezwaren, toch een vergunning zal willen verlenen, hebben wij gemeend in onze brief toch maar aan te moeten geven aan welke van onze verlangens dan moet worden voldaan.
In het onderstaande treft u onze integrale brief aan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bureau evenementen van de Gemeente Leiden

Postbus 9100

2300 PC Leiden

Betreft: Zienswijze verzoek evenementenvergunning Leiden Culinair

Leiden, 4 maart 2017

L.S.,

Tijdens de informatie- en discussieavond, die op 24 januari op verzoek van Vereniging Pancras-West is gehouden, is gebleken dat er bij een ruime meerderheid van de aanwezigen uit zowel Maredorp als onze wijk gefundeerde bezwaren tegen het verlenen van een vergunning bestaan en dat die breed gedeeld worden. Door de aanwezigen werden tevens diverse alternatieve mogelijke -incl. meer representatieve- locaties aangereikt, die slechts met het niet ter zake doende argument, ”dat zien onze deelnemers niet zitten” door de vertegenwoordigers van Leiden Culinair werden afgewezen. Wij zijn van mening dat die alternatieven alsnog onderzocht dienen te worden en zo die reëel zijn, dat de burgemeester dan Leiden Culinair moet voorstellen daarvoor een vergunning aan te vragen.

Het belangrijkste bezwaar is het gedurende ruim een week wegvallen van de parkeerfunctie van de Kaasmarkt, waarop zoals bekend ruim 150 auto’s geparkeerd kunnen worden. Dat heeft significante negatieve consequenties voor bezoekers (ook voor de winkels in het deel van de Haarlemmerstraat, waarvoor parkeren op de Kaasmarkt relevant is) en voor vergunninghouders, die dagelijks gebruik maken van de parkeerplaatsen op de Kaasmarkt. In de omgeving zijn nauwelijks alternatieve parkeerplaatsen beschikbaar. Sinds het afgelopen jaar is de parkeerdruk op en rond de Kaasmarkt al bijzonder groot. Vrijwel dagelijks rijden auto’s rondjes in de hoop dat er een plekje vrij komt. Op de Oude Rijn, Middelstegracht en Uiterstegracht zijn ’s avonds geen vrije vergunninghoudersparkeerplaatsen meer te vinden. Op donderdagavond en op zaterdag staan auto’s in de rij te wachten tot er een plaatsje in de Haarlemmerstraatgarage vrijkomt. Kortom de situatie is nu al overspannen. Binnenkort zal de parkeerdruk op onze wijken (Tussen de Rijnen, Maredorp en Pancras-West) alleen nog maar verder toenemen vanwege de start van de werkzaamheden aan de Garenmarktgarage en het wegvallen van de daar aanwezig parkeerplaatsen. Het zoekverkeer zal daardoor nog meer toenemen dan thans al het geval is, evenals de hinder die daardoor ontstaat. Als dan ook nog de Kaasmarkt een volle week niet voor parkeren beschikbaar zal zijn vanwege de opbouw, het evenement zelf en de afbraak daarvan ontstaat er een situatie, die wij niet verantwoord achten.

Van de evenementencoördinator dhr. Braam vernamen wij dat voor het parkeren compensatie zou worden geboden in de nog te openen Lammermarktgarage. De afstand tussen Kaasmarkt en Lammermarktgarage is ca. 1 kilometer. Dit kan naar ons oordeel niet als redelijk alternatief worden gekwalificeerd. Noch voor vergunninghouders, noch voor bezoekers van de winkels en andere bestemmingen in de omgeving van de Kaasmarkt. Inmiddels heeft Leiden Culinair op vragen onzerzijds daarover laten weten diverse andere parkeerlocaties op het oog te hebben en toegezegd dat vergunninghouders daarvoor niet extra hoeven te betalen. Zekerheid, dat die alternatieven mogelijk zijn en ook logistiek uitvoerbaar zijn en of die voldoende capaciteit bieden, bestaat er op dit moment echter nog niet. Het evenement zal bezoekers aantrekken, die met de auto zullen proberen een plek in de omgeving te vinden, waardoor de parkeerdruk nog weer verder toeneemt.

Wij hebben uit de voorlopige tekeningen van de plannen van Leiden Culinair kunnen opmaken dat de tenten van dit evenement dicht bij de voor-/achterkant van woonhuizen gesitueerd zullen worden. Men is ook van plan een ‘Vip-tent’ op een boot in de Oude Rijn te situeren. Mede gezien de tijdstippen, waarvoor een vergunning is aangevraagd, vrezen omwonenden daarvan onevenredige overlast.

Verder hebben wij uit de plannen van Leiden Culinair kunnen opmaken dat de Koppenhinksteeg gedurende de gehele week (dus niet alleen voor de dagen, waarop een vergunning is aangevraagd) voor autoverkeer afgesloten zal worden. Dit betekent een extra druk op Pancras-West, omdat daardoor al het autoverkeer dat de wijk uit wil dwars door de wijk een weg zal moeten vinden. Met name is dat bezwaarlijk vanwege het vele zware vrachtverkeer. De bestrating, van bijna alle straten die dan bereden zullen worden, is abominabel. Wij vrezen door het zware verkeer trillingsschade aan de panden rond de route Hooglandse kerkgracht, Nieuwstraat en Middelweg zal ontstaan. Ook zonder afsluiting van de Koppenhinksteeg treedt dat al op, maar dat zal door het extra verkeer worden verergerd. In het verleden (ten tijde van de verbouwing van het IJdo complex) heeft onze wijk de negatieve effecten daarvan al ervaren. Naar onze mening is dat niet voor herhaling vatbaar.

Dit alles overziende verzoeken wij de burgemeester de vergunning niet te verlenen en Leiden Culinair te adviseren na onderzoek van de mogelijkheid van andere locaties een aanvraag voor één daarvan in te dienen.

Gelet op uitspraken van Leiden Culinair in de pers vrezen wij dat de burgemeester ondanks onze bezwaren toch een vergunning voor de Kaasmarkt zal willen verlenen. In dat geval zijn wij van mening dat niet alleen Leiden Culinair, maar vooral ook de gemeente, zich tot het uiterste zal moeten inspannen om negatieve effecten tegen te gaan. Immers de gemeente heeft de mogelijkheid om alternatieve parkeerplaatsen, in de meer directe omgeving dan de Lammermarkt, voor vergunninghouders open te stellen, extra afvalvoorzieningen te treffen, toezicht met BOA’s uit te breiden etc.

Daarom verzoeken wij de burgemeester, mocht hij toch een vergunning willen afgeven, rekening te willen houden met onze onderstaande wensen:

Wat betreft vervangend parkeren stellen wij voor de huidige regeling waarbij vergunninghouders mogen parkeren in de Haarlemmerstraat- en Breestraatgarage tijdelijk uit te breiden voor 143 vergunninghouders voor de periode van zondag 18 juni tot en met maandag 26 juni. Dit betekent dat, indien zij van deze garages gebruik maken, zij daarvoor geen extra kosten hoeven te maken. Dit laatste is een toezegging van Leiden Culinair die wij graag vastgelegd willen zien. Wij realiseren ons dat de beschikbare ruimte voor andere parkeerders dan vergunninghouders hierdoor zal afnemen. Voor bezoekers kan de Lammermarktgarage met aanvulling van een shuttleverbinding, zoals bij punt 3 voorgesteld, evenwel voor compensatie van dat verlies zorgen.

2. Voorts zijn wij van mening dat van de 9 parkeerplaatsen voor mindervaliden in ieder geval de 7 in het verlengde van de Middelweg gehandhaafd dienen te worden om dat wij daarvoor in de omgeving geen alternatieven zien.

3. Vanwege de toch al beperkte parkeercapaciteit in de omgeving van de Kaasmarkt moeten bezoekers van Leiden Culinair voor parkeren naar de Lammermarktgarage worden verwezen. Om dat aantrekkelijk te maken zouden tijdens de openingstijden van het evenement en een half uur daarvoor en daarna shuttlebusjes van de Lammermarktgarage naar de Kaasmarkt dienen te rijden en vv.

4. Omdat het om een culinair gebeuren gaat zien wij niet in waarom dat op vrijdagavond tot 24.00 uur en zaterdagavond tot 01.00 uur open zou moeten blijven. Na 23.00 uur zal er van dineren naar onze mening geen sprake meer zijn, maar ontaardt het evenement in een drankgelach met alle nare gevolgen van dien voor de omgeving. Wij zijn dus van mening dat ook op vrijdag en zaterdag het evenement tot 23.00 uur beperkt moet blijven en dat dat een harde vergunningvoorwaarde moet zijn.

5. Los daarvan zijn wij van mening dat in een woonomgeving voor een evenement van categorie 2a 23.00 uur de uiterste grens moet zijn.

6. Omdat gelukkig steeds meer mensen in de stad gebruik maken van de fiets moeten op het evenemententerrein daarvoor ruime en duidelijk aangegeven stallingsmogelijkheden ingericht worden. Voorkomen moet worden dat fietsen in de omgeving buiten het terrein worden gestald. De Hooigracht, Middelweg en Hooglandsekerkgracht zijn daarvoor niet geschikt.

7. Een Vip-boot in het water vinden wij vanwege de overlast voor de bewoners van de Oude Rijn en de belemmering van het vaarverkeer ongewenst.

8. Binnen het terrein moeten voldoende toiletfaciliteiten aanwezig zijn. Plaskruisen buiten het terrein vinden wij ongewenst. De ervaring met eerdere evenementen leert dat daar maar al te vaak naast wordt geplast.

Namens het bestuur,

Jaap van Meijgaarden,

voorzitter Pancras-West

Pancras-West Award uitgereikt aan wijkagent Willem van Vliet

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, January 09, 2017 11:05:39

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsborrel werd zondagmiddag 8 januari in Koetshuis de Burcht de Pancras-West Award door voorzitter Jaap van Meijgaarden uitgereikt aan wijkagent Willem van Vliet. Hij is de zevende persoon die deze award in ontvangst heeft mogen nemen vanwege zijn verdienste voor de wijk. Van Vliet is 20 jaar lang wijkagent geweest van de binnenstad, waaronder Pancras-West. Sinds kort heeft hij een andere functie binnen de politie aanvaard.

"Vanaf het begin van zijn activiteiten is hij aan de slag gegaan met het opbouwen van een netwerk", memoreerde de voorzitter in zijn toespraak. “Hij heeft overleg tussen gemeente, politie, welzijns-, studenten- en buurtorganisaties tot stand gebracht en al die jaren voorgezeten. Daardoor konden problemen in de binnenstad vroegtijdig worden onderkend en kon worden voorkomen dat problemen uitgroeiden tot echte conflicten. Goede communicatie is voor een wijkagent essentieel. Dat begreep Van Vliet als geen ander. Hij was eerste Leidse agent die twitterde, nog lang voordat twitter zo populair was als heden ten dage. Voor zijn verdiensten voor de binnenstad en onze wijk is de toekenning van deze award meer dan verdiend".

Hij mag de award, een plastiek ontworpen door buurtgenoot Paul van Oerle, een jaar lang in zijn bezit houden.

Eerder werd de award uitgereikt aan:

· Thea Koppenael voor haar inzet voor het behoud van historische klinkers en het tegengaan van het gebruik van het giftige bestrijdingsmiddel glyfosaat.

· Loek Dijkman en Nico van Oudenhoven voor de totstandkoming van het Kinderrechtenhuis.

· Arnold Vroomans voor de ontwikkeling van de Hooglandse kerk

· Ruud Witteman voor de feestverlichting en de ijsbaan op de Nieuwe Rijn

· Wijkregisseur René Verdel voor de wijze waarop hij de belangen van bewoners onder de aandacht van zijn collega’s bij de gemeente weet te brengen en zijn oplossend vermogen.
_________________

Op de foto v.l.n.r. bestuurslid Carolien Devilee, Willem van Vliet, voorzitter Jaap van Meijgaarden. Foto genomen door: Annette Los

Wijkwerkgroep brengt advies uit over Kaasmarkt

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Thu, December 01, 2016 10:10:04
Een werkgroep van betrokken wijkbewoners heeft onderstaand advies over de Kaasmarkt opgesteld. Omdat het bestemmingsplan uiterlijk oktober 2017 moet zijn aangepast, vinden wij het van belang dat onze visie daarover bekend is. Hopelijk neemt de gemeente deze vorm van burgerparticipatie serieus.

Aanleiding

Over de vraag of er wat met de Kaasmarkt moet gebeuren lopen de meningen niet uiteen. De Kaasmarkt verdient een opknapbeurt. Over de vraag waartoe die opknapbeurt dan zou moeten leiden, lopen de meningen nog wel uiteen. Het college van B&W kiest voor herinrichting als parkeerterrein en enige bebouwing langs het water (in twee varianten) en op het opslagterrein aan de zuidzijde. Voorts kiest het college voor verkoop van de Kaasmarktschool zonder dat daaraan randvoorwaarden zijn verbonden wat betreft gewenste bestemming.

De wijk opteert voor een groen parkeervrij plein op termijn en behoud van de sociaal/culturele functie van de Kaasmarktschool. Om die reden is er aanleiding om de visie van de wijk over de gewenste ontwikkeling van het gebied van de Kaasmarkt vast te leggen.

In het huidige bestemmingsplan is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen voor het gebied van de Kaasmarkt. Volgens die uitwerkingsbevoegdheid behoort o.a. een ondergrondse parkeergarage tot de mogelijkheden, evenals de bouw van 45 tot 100 woningen, kan 40% van het gebied benut worden voor maatschappelijke doeleinden en is een zekere transparantie langs de Rijnoever gewenst door de oever (gedeeltelijk) open te laten. Het vrijwel volbouwen van plein, zoals dat volgens het huidige bestemmingsplan mogelijk zou zijn, is iets dat wij zondermeer afwijzen. De mogelijkheid van een ondergrondse garage, willen wij desondanks vooralsnog openhouden. Deze notitie is het resultaat van besprekingen in een door Vereniging Pancras-West bijeengeroepen wijkwerkgroep, waaraan 25 buurtgenoten hebben deelgenomen.

Randvoorwaarden vanuit de wijk

Routing wijk uit, in- en uitritten

Over de Kaasmarkt lopen twee verkeersroutes, die behouden dienen te blijven, omdat deze twee op zaterdagen de enige routes zijn via welke gemotoriseerd verkeer de wijk kan verlaten en het regelmatig voorkomt dat een van beide routes door ladend, of lossend verkeer voor enige tijd geblokkeerd wordt. Het zijn de Middelweg en de Koppenhinksteeg. In het bestemmingsplan zal de verkeersbestemming van deze twee routes veilig gesteld dienen te worden. Tevens dient de ligging van beide routes gehand-haafd te blijven, vanwege in- en uitritten en bevoorrading van de aanliggende bedrijven. In de tekeningen bij het projectbesluit van B&W zijn beide routes verlegd. Dat vinden wij ongewenst.

In verband met een particuliere garage in de zuidwesthoek van de Kaasmarkt en de voorziene woningbouw op het opslagterrein, dient ook een verkeersbestemming aan de strook daarvoor te worden gegeven en geen bestemming parkeren, zoals thans in de tekeningen van de gemeente het geval is.

Ondergrondse afvalcontainers

Op de Kaasmarkt en in de Koppenhinksteeg bevinden zich ondergrondse afvalcontainers die op de kaarten van projectbesluit van B&W niet voorkomen. Ook daarmee dient rekening gehouden te worden. Onderzocht zou moeten worden of i.v.m. mogelijke nieuwbouw van woningen de huidige plekken wel gehandhaafd kunnen worden.

Kaasmarkt op termijn als groen plein inrichten

Het verlangen van de wijk is om de Kaasmarkt uiteindelijk als groen plein in te richten. Leiden is één van de minst groene steden in Nederland. Dat is reden om, indien er mogelijkheden zijn om groen aan de stad toe te voegen, die kans te benutten. Erkend daarbij echter moet worden dat het op korte termijn ombouwen tot een groen plein niet gewenst is. Immers volgend jaar vervallen parkeerplaatsen door de reconstructie van de Hooigracht. In Pancras-Oost worden diverse bouwprojecten uitgevoerd, waardoor parkeerplaatsen tijdelijk verloren gaan. Door de bouw van de parkeergarage onder de Garenmarkt, zullen de daar aanwezige parkeerplaatsen niet benut kunnen worden, waardoor de parkeerdruk in ons deel van de binnenstad sterk zal toenemen. Dat verhoudt zich niet tot het tegelijkertijd reconstrueren van de Kaasmarkt. Herinrichting van de bestaande parkeerruimte op de Kaasmarkt is ook niet gewenst omdat dat zou betekenen dat parkeerplaatsen verloren gaan omdat voor nieuwe parkeerplaatsen ruimere normen gelden. Daar komt bij dat als woningen aan de Kaasmarkt worden toegevoegd, waarvoor niet alleen parkeerplaatsen moeten worden opgeheven, maar dat die ook een extra parkeervraag met zich meebrengen.

Parkeeronderzoek noodzakelijk

Kort na het gereed komen van de Garenmarktgarage zou moeten worden onderzocht of, gelet op de dan aanwezige parkeervraag, het opheffen van de parkeerplaatsen ten behoeve van een groene inrichting, op de Kaasmarkt verantwoord is. Daartoe is een gedegen parkeerbehoefte–onderzoek in een ruim gebied rond de Kaasmarkt gewenst. Hoewel bewoners nog steeds het liefst hun auto dicht bij huis parkeren, vinden wij de wens van een groen plein belangrijker dan een langere looptijd naar de geparkeerde auto. Met het vergroenen van de Kaasmarkt zou, als dat gefaseerd dient te gebeuren, na dit onderzoek kunnen worden begonnen door de parkeerplaatsen langs het water in het verlengde van de bebouwing aan de Koppenhinksteeg op te heffen en hier een begin te maken met ons ‘binnensingelplantsoen’.

Blijft de parkeervraag onverminderd hoog dan moet de mogelijkheid open gehouden worden om een groen plein mogelijk te maken door de realisering van een ondergrondse parkeergarage. Ook al erkennen wij dat daarvoor dan de huidige platanen dienen te worden vervangen, door bomen die in aanvang niet die statige uitstraling zullen hebben. Voor de realisatie van een groen plein is het dus relevant dat in de nabije omgeving voldoende vervangende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Daarbij dienen uiteraard de gevolgen van de plannen met de Kaasmarktschool en de nieuwbouw wat betreft parkeerbehoefte te worden betrokken. In de uitwerkingsregels van het nieuwe bestemmingsplan dienen de mogelijkheden van zowel een groen plein als een ondergrondse garage open gehouden te worden in de uitwerkingsregels.

Compensatie voor verlies parkeerplaatsen Hooigracht

Voor het verlies aan parkeerplaatsen op de Hooigracht is compensatie toegezegd door meer plaatsen in de parkeergarage boven Albert Heijn voor vergunninghouders open te stellen. Naar onze mening dient dat te geschieden door een verdieping aan de garage toe te voegen. Bouwtechnisch is dat mogelijk heeft een gemeentelijk onderzoek uitgewezen. Voor zover die verhoging van de parkeergarage bestemmingsplantechnisch niet mogelijk is, moet dat in de herziening wel mogelijk worden gemaakt.

Kaasmarkt en gemeentemonument Kaasmarktschool

Een belangrijk onderdeel van de herziening van het bestemmingsplan moet zijn een passende bestemming van de Kaasmarktschool. Het behoud van dit gemeentemonument kan een wezenlijke rol spelen in de ontwikkeling van de Kaasmarkt ten dienste van een prettiger, ruimer en duurzamer Leiden. Wat de wijk betreft, dient de sociaal-culturele functie daarvan behouden te blijven en mogelijk zelfs te worden uitgebreid, zonder dat alles bij het oude hoeft te worden gelaten. Een aanpassing van de begane grond aan de Kaasmarktzijde van de school (in casu van de gymzaal), door die open te stellen richting Kaasmarkt en mogelijk daarheen uit te bouwen, moet plantechnisch mogelijk worden gemaakt. Op verzoek van de huidige gebruikers van de Kaasmarktschool hebben ‘Swieten Partners Architecten’ ideeën voor de uitbouw van de school en de versterking van de relatie met het plein ontwikkeld. Deze verdienen een nader onderzoek. Wat betreft de hoogte van de Kaasmarktschool moet in het bestemmingsplan worden opgenomen dat die niet mag worden verhoogd. Mocht met de bestemming Maatschappelijke doeleinden niet kunnen worden volstaan dan dient in de uitwerkingsregels te worden vastgelegd dat van de bestemming alleen mag worden afgeweken ten behoeve van de bestemming wonen. Horeca moet worden uitgesloten. Gegeven de onzekerheden rond de bestemming en uitbouw van de Kaasmarktschool is ook hier een uitwerkingsbevoegdheid hier op zijn plaats.

Schoolplein

Gegeven de geluidgevoeligheid van de aan de voormalige schoolplein grenzende woningen langs de Hooglandsekerkgracht, moet aan het schoolplein de bestemming tuin worden gegeven. Dit past ook in de wens tot vergroening van de wijk. Wellicht dient overwogen te worden het schoolplein te verkopen aan de achterliggende eigenaren van de woningen aan de Hooglandsekerkgracht om als tuin in te richten. Het schoolplein mag geen openbare functie krijgen in verband met het risico van overlast en insluiping. De bestemming tuin zou buiten de uitwerkingsbevoegdheid gehouden kunnen worden en al direct op de plankaart van het nieuwe bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd.

Woningbouw Kaasmarkt

Wat betreft de mogelijkheid van woningbouw aan de Middelweg-Kaasmarkt kan ingestemd worden met het deels bebouwen van het terrein dat in handen is van Jan Verbaan. De woningen moeten hier richting Middelweg en Kaasmarkt georiënteerd zijn. De goothoogte mag maximaal die van het huidige bestemmingsplan en van de naastliggende bestemming, het voormalige Lutherse Wees- en Oudeliedenhuis, bedragen nml. gh 5/8. Het terrein van Verbaan mag niet volledig worden bebouwd. Tenminste 30% daarvan dient de bestemming tuin te krijgen. Die tuin dient aan te sluiten op de naastliggende tuinen. De bestemmingen wonen en tuin zouden in het nieuwe bestemmingsplan al wel op de plankaart kunnen worden vastgelegd. Daarvoor achten wij een uitwerkingsbevoegdheid niet nodig.

Wat betreft de bouwplannen in het verlengde van de Koppenhinksteeg, moeten die vanwege het behoud van de relatie van het plein met het water beperkt blijven tot het verlengde van de rooilijn van de Kaasmarktschool. Het plan van projectontwikkelaar Bakker voor nr. 8 en 10 en een stukje van de Kaasmarkt, is daarvoor te volumineus en staat niet in verhouding tot de aanliggende woningen (de panden Koppenhinksteeg 4 en 6) en die aan de andere zijde van de Oude Rijn, waardoor een stedenbouwkundige onbalans zou ontstaan. Ook wordt de relatie van het plein met het water daardoor teveel aangetast. Beperking van de bouwmassa, door de nieuwbouw te beperken tot het verlengde van de rooilijn van de Kaasmarktschool en de bouwhoogte tot gh 5/8, zoals thans in het bestemmingsplan is vastgesteld, voor de aanliggende panden, is daarvoor een vereiste. Ook dienen naar onze mening de te renoveren panden nr. 4 (v/h Bar en Boos), nr. 6 (drukkerij Nautilus) en nr. 8 (woonhuis en opslagruimte) daarin te worden betrokken. Dit evenwel onder de voorwaarde dat zolang met de betrokken huidige gebruikers van nr. 6 en 8 geen aanvaardbare oplossing is gevonden , de huidige functies behouden blijven en de verbouwingen en nieuwbouw worden uitgesteld tot nadat die overeenstemming wel is bereikt. Om die reden in een uitwerkingsbevoegdheid ook voor dit deel van het gebied gewenst.

Wat betreft eventuele woningbouw langs het water volgens gemeentelijke variant 3B lopen meningen uiteen. Sommigen vinden dit vanuit beleving van het plein een versterking en anderen in het bijzonder direct betrokken bewoners vinden dit om meerdere redenen niet aanvaardbaar. Een zorgvuldige afweging van belangen is hier noodzakelijk. Dit maakt het, ook voor dit deel van de Kaasmarkt, noodzakelijk om hier een uitwerkingsbevoegdheid in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen.

Uitwerkingsbevoegdheid in nieuw bestemmingsplan

Gelet op de onzekerheden is het gewenst voor het gebied van de Kaasmarkt, exclusief het schoolplein en het opslagterrein van Jan Verbaan, wederom een uitwerkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan op te nemen, waarin de hierboven genoemde randvoorwaarden zijn verwerkt en waarvoor bij de toepassing daarvan de Awb-procedure wordt gevolgd, opdat een ieder zijn belangen binnen een zorgvuldige procedure kan inbrengen.

Wijkwerkgroep Kaasmarkt

30 november 2016Refu G-Tunes concert brengt € 1.500,= op voor VluchtelingenWerk

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Sun, November 20, 2016 15:17:20

Meer dan 200 bezoekers, waaronder wethouder Roos van Gelderen, genoten afgelopen vrijdagavond 18 november in de Hooglandse kerk van een schitterend gevarieerd concert. Het concert bevatte een prachtige mix aan klanken uit Afrika, het Midden-Oosten en West-Europa, met deelname van (vluchteling-)musici uit Irak, Syrië, Kameroen en Nederland. Na afloop ontvingen de deelnemende musici een staande ovatie. Het concert was georganiseerd door onze wijkvereniging, in nauwe samenwerking met de Hooglandse kerk en ondersteund door de gemeente Leiden, het Fonds 1818 en het H.L Druckerfonds. Met het concert wilde de wijkvereniging geld inzamelen voor VluchtelingenWerk en dat is goed gelukt. Aan het eind van de avond kon penningmeester Humberto van der Star meedelen dat met het concert een bedrag van ca. € 1.500,= was opgehaald.
VluchtelingenWerk zal dit bedrag besteden aan gezinshereniging. Vluchtelingen moeten de overkomst van gezinsleden zelf bekostigen en al te vaak is men al zijn geld kwijt geraakt vanwege de oorlog, waardoor de gezinshereniging zonder hulp van derden niet mogelijk is.

Hieronder een kleine foto impressie van het concert.Programma Refu G-Tunes concert gereed

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Wed, November 09, 2016 13:53:46

Op 18 november organiseren wij het 'Refu G-Tunes' concert mét en voor vluchtelingen in de Hooglandse kerk. De opbrengst komt ten goede aan VluchtelingenWerk. Hieronder treft u het programma aan. U kunt dat door erop te klikken openen. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar vanaf 19.30 uur à € 15,00 in de hal van de kerk ingang Nieuwstraat. Voor vluchtelingen geldt de gereduceerde toegangsprijs van € 5,00. Dit bijzondere concert begint om 20.00 uur.


B&W brengen bezoek aan Pancras-West

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, November 07, 2016 10:26:23

Programma ontvangst college van B&W in Pancras-West dinsdag 8 november ca. 18.15 – 19.30 uur

Geacht college,

Wij stellen het zeer op prijs dat u een bezoek aan onze prachtige wijk wilt brengen. Met een wandeling en ontmoeting met zijn bewoners, willen wij u een beeld geven van onze wijk, hoe het gesteld is met de sociale cohesie, over de mogelijkheden om onze wijk te verduurzamen en te vergroenen en u daarnaast in kennis te stellen van wat ons allemaal in Pancras-West nog verder bezighoudt.

Onze wijk is de afgelopen jaren steeds meer het kloppende hart van Leiden geworden. Langs de Nieuwe Rijn is de horeca (te) flink uitgebreid. In de monumentale Hooglandse kerk worden steeds meer activiteiten ontplooid, worden prachtige concerten gegeven, beurzen gehouden, wordt geoefend voor de Koraalzang en worden examens afgenomen en gevierd.

Onze wijk heeft slechts 1150 inwoners, maar kent veel contrasten en verschillende sferen. Juist die contrasten willen we behouden. De levendigheid van de Nieuwe Rijn. De rust van de Hooglandsekerkgracht. Die is weldadig wanneer je uit de drukte van de Haarlemmerstraat komt. De centrale bibliotheek is een heerlijk rustpunt voor een vermoeide binnenstadbezoeker. De Burcht bezorgt je het passende overzicht van de stad. Pancras-West is de wijk waar niet alleen de Oude en de Nieuwe Rijn samenkomen, maar waar heel Leiden samenkomt.

Het bestuur vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers op elkaar betrokken zijn en organiseert en ondersteunt activiteiten, waar men elkaar kan ontmoeten. We organiseren jaarlijks een nieuwjaarsborrel en in maart de Swingband-dansmiddag. Deze zomer organiseerden we met twee ondernemers een geslaagde kaasproeverij respectievelijk een wijnproeverij, naast het jaarlijks terugkerende, zeer gezellige Jeu de Boules-toernooi op de - inmiddels wel wat hobbelige- Hooglandsekerkgracht. Ook vermelden we hier de jaarlijkse onkruidwiedmiddag door de bewoners, dit jaar een regenachtige boel, maar de afsluitende borrel maakte veel goed. Vrijdagavond 18 november organiseren wij het ‘Refu G-Tunes concert’ met en vóór vluchtelingen in de Hooglandse kerk. De baten daarvan komen ten goede aan VluchtelingenWerk. Een uitnodiging daarvoor is u onlangs per e-mail toegezonden.

Ons bestuur en bewoners werken momenteel samen aan het opstellen van een wijkvisie, mede met het oog op de herziening van het bestemmingsplan. Een belangrijk onderdeel daarvan zal zijn de door de bewoners gewenste ontwikkeling van de Kaasmarkt. Voor de Kaasmarkt hebben wij een aparte werkgroep in het leven geroepen, waaraan meer dan 20 buurtgenoten deelnemen. Een aantal bewoners en ondernemers van de Hooigracht participeren actief in de werkgroep voor de reconstructie van de Hooigracht. Wij hechten daarbij aan goede samenwerking.

Het programma

Nadat u Noordvest-Molenwijk en Maredorp- de Camp heeft bezocht, komen we over de Kerkbrug Pancras-West binnen. Via de Hooglandsekerkgracht lopen we naar de Nieuwstraat, vervolgens over de Middelweg en de Hooglandsekerkchoorsteeg naar de Hooigracht. Door de St. Pancrassteeg terug naar de Middelweg en ten slotte via de Kaasmarkt naar de Kaasmarktschool. In de school eindigt het bezoek aan de wijk.

Tijdens de wandeling wordt aandacht gevraagd voor de volgende punten:

1. Dick Scherjon, bewoner van de Hooglandsekerkgracht, zal ingaan op de het wonen aan de gracht en onze wensen ten aanzien van de mogelijke verkoop van de Kaasmarktschool.

2. De Lutherse kerk aan de Hooglandse Kerkgracht heeft een dak dat, indien dat bouwkundig verantwoord is, uitstekend geschikt is voor een buurtproject zonne-energie. Helaas zijn pogingen van ons om het kerkbestuur daarin mee te krijgen tot nu toe mislukt.

3. In beantwoording van vragen van raadslid Walter van Peijpe, heeft het college aangegeven dat de markt mogelijk deels weer naar de Hooglandsekerkgracht zal terugkeren. Ook zijn er plannen voor meer evenementen op de gracht. Klaas Wits zal de mening van de bewoners daarover naar voren brengen aan de hand van een recent gehouden enquête

4. Wij hebben begrepen dat de plannen om de bibliotheek te gaan verbouwen niet door zullen gaan. Recent zijn alle daken van de bibliotheek vernieuwd, dat biedt een schitterende mogelijkheid om de platte delen van de bibliotheek met sedum te bedekken en dus groen in te richten. Onze voorzitter zal daarvoor aandacht vragen.

5. Door het tweerichtingverkeer in de Nieuwstraat lopen auto’s dagelijks vast, op de hoek van de Hooglandsekerkgracht, omdat ze daar niet in mogen rijden. Met name op zaterdag. Het bestuur heeft hiervoor een oplossing bedacht, die we graag met de afdeling Verkeer van de gemeente willen bespreken.

6. Omdat u op dit punt sinds het begin van uw bezoek aan Noordvest Molenbuurt ca. 1,5 uur onderweg bent, beiden wij u in samenwerking met Koetshuis de Burcht even een lekker warm hapje aan.

7. Het portaal van de ingang van de Hooglandse kerk in de Nieuwstraat bestaat dit jaar 350 jaar en moet volgens Hans Brons nodig een grondige opknapbeurt krijgen.

8. Op de Nieuwe Rijn en op de Hooglandsekerkgracht zullen in de elektriciteitskasten/lantarens voorzieningen worden getroffen, waardoor generatoren daar niet meer nodig zijn voor evenementen. Daar zijn we zeer blij mee. Tijdens de 3 octoberfeesten hebben omwonenden erg veel last gehad van de koelgeneratoren voor het bier op het Hooglandse kerkplein, terwijl mogelijk elektriciteit van de kerk had kunnen worden afgenomen. Het partycafé in de Beschuitsteeg en sinds een aantal maanden ook café de Uijl van Hoogland zorgen voor ongewenste overlast. Thea Koppenaal zal hiervoor uw aandacht vragen.

9. Vanwege de overlast van de serre van de Bontekoe, moesten buurtgenoot Hans Olijerhoek en zijn vrouw verhuizen. Ondanks een gerechtelijke uitspraak zijn de problemen daar helaas nog niet opgelost. Hij zal daar op ingaan. Mediation lijkt ons beter dan een hoger beroep.

10. De Hooigracht zal worden heringericht in verband met de Centrumroute. Theo de Vries en Nico Groenewegen, deelnemers aan de gemeentelijke werkgroep, vragen aandacht voor de veiligheid van de voetgangers bij het oversteken en beperking van de snelheid tot max. 30 km. Visueel wordt de Hooigracht nml. aanzienlijk breder en nodigt door het verplaatsen van de bomen richting gevels, de aanliggende fietspaden en het verdwijnen van de vluchtheuvels uit tot (nog) hogere snelheden.

11. Het voormalige Lutherse Wees- en Oudenliedenhuis is verbouwd tot zeer duurzame appartementen met warmte en koudeopslag in de ondergrond. De bewoners daarvan vertellen daar graag over.

12. Het besluit van B&W voor het herinrichten van de Kaasmarkt, bevat een aantal tekortkomingen, houdt bijvoorbeeld onvoldoende rekening met belangen van ondernemers wat betreft laden en lossen en komt niet tegemoet aan de breed gedeelde wens van de wijk voor een mooi groen plein. In het huidige bestemmingsplan is de mogelijkheid van een ondergrondse parkeergarage opgenomen. Die mogelijkheid willen wij in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan behouden. Wat betreft de mogelijke bouwplannen vinden wij dat die qua bouwmassa, bouwhoogte en bebouwingspercentage moeten passen binnen de maat van omgeving en de wensen van vergroening.

13. In de Koppenhinksteeg zijn op initiatief van twee bewoonsters bloembakken geplaatst, die zij zullen gaan onderhouden. De planten hebben zij zelf moeten betalen en daarvoor een bijdrage van onze vereniging gekregen.

14.Als laatste zullen wij een bezoek brengen aan de Kaasmarktschool en daar kennismaken met de vele activiteiten die daar plaatsvinden. U krijgt een beeld gepresenteerd van de aantallen wekelijkse bezoekers, de onderlinge kruisbestuiving van de gebruikers en de ideeën van enkele van hen voor aanpassing en het behoud van dit gebouw voor culturele activiteiten.

15. Tenslotte nodigen wij u uit om met ons nog even na te praten in de Twee Spieghels. Daar zorgen wij ook voor lekkere belegde partybroodjes en enkele warme hapjes, opdat u niet met een lege maag naar huis hoeft.

Bestuur van Vereniging Pancras-WestRefu G-Tunes: Bijzonder concert met en voor vluchtelingen

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Tue, October 18, 2016 17:02:32

Vrijdagavond 18 november organiseert wijkvereniging Pancras-West in de Hooglandse kerk een concert, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan VluchtelingenWerk in Leiden. Aan het concert werken een aantal vluchtelingen mee, naast gerenommeerde Nederlandse musici. Vandaar de titel Refu G-Tunes. Het belooft een gevarieerde avond te worden met muziek uit zeer verschillende culturen. Maar ook poëzie en beeldende kunst komen aan bod.

Fluitist en percussionist Sattar al-Saadi, vluchtte destijds uit Irak. Hij nam met veel succes deel aan het laatste Pancrasoncert, dat de wijkvereniging in de Hooglandse kerk organiseerde. Zangeres Barbara Tah Gwanmesia uit Kameroen, zong o.a. voor Desmond Tutu, toen hij een bezoek aan Nederland bracht. Dat leidde er ook toe dat hij een keer het voorwoord schreef in haar blad African Woman.

De Koerdische saz–speler en vluchteling Kamiran Amudi is in zijn kringen een bekend musicus. De celliste Willemijn Knödler is internationaal bekend. Ondersteund op gitaar door Gosse van Dijk brengt Mette van Dijk enkele eigen gedichten ten gehore samen met Barbara Gwanmesia. Naast muziek worden schilderijen getoond van de Syrische vluchteling Jomard Dirki en de Congolese vluchteling Sapin Mangelele. Voorts toont Cindy v.d. Aa een aantal van haar kunstwerken, gemaakt n.a.v. haar Afrikareizen.

Het muzikale gedeelte omvat, zoals gezegd, muziek uit verschillende culturen. De klarinettisten Marieke Heinsbergen en Tjalling Koopmans verzorgen enkele stukken, waaronder een uit de Joodse Klezmercultuur. Willemijn Knödler speelt met Carolien Devilee aan de piano een nieuwe compositie van Carolien en een nummer van Fauré. Samen met Elise Noordhoek op viool zal Willemijn nog een ander werk uitvoeren. Met Sattar al Saadi speelt en zingt Carolien enkele liederen van de in de Arabische wereld zeer beroemde Libanese zangeres Fairouz. Kamiran vertolkt liederen uit de Koerdische cultuur. Kortom een zeer gevarieerd concert staat u te wachten en een bijzondere avond. Het definitieve volledige programma zal begin november bekend worden gemaakt.

Tijdens de avond zijn er informatietafels van VluchtelingenWerk Leiden en Voice4Thought.

Het concert begint om 20.00 uur. Toegangskaarten zijn vanaf 19.30 uur aan de ingang van de kerk in de Nieuwstraat verkrijgbaar. De toegangsprijs bedraagt € 15,00. Voor vluchtelingen geldt een gereduceerde prijs van € 5,00.

Op de foto's: Karaman Amudi, Sattar al-Saadi, Willemijn Knödler en Barbara Tah Gwanmesia (vlnr.)

cBijzonder concert op 18 november in Hooglandse kerk

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Sun, October 02, 2016 12:35:18
Op 18 november organiseren wij een bijzonder concert in de Hooglandse kerk, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan VluchtelingenWerk in Leiden. Aan het concert nemen naast Nederlandse muzikanten, vluchtelingen uit diverse landen deel, met ieder een eigen inbreng vanuit hun Afrikaanse en Arabische cultuur. Ook poëzie krijgt aandacht en diverse beeldende kunstwerken van vluchtelingen zullen worden tentoongesteld. De inhoudelijke leiding van dit concert is in handen van ons bestuurslid Carolien Devilee, die al diverse malen met vluchtelingen muzikaal heeft samengewerkt en recent voor de universiteit deelnam aan het project Voice4Thought, dat in Scheltema werd opgevoerd.
Het definitieve programma zal tijdig worden bekendgemaakt.

« PreviousNext »