Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Ontwerp bestemmingsplan bevat teveel fouten

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, May 01, 2017 10:42:36
Vandaag hebben wij onderstaande zienswijzenbrief aan B&W van Leiden doen toekomen.

Geacht College,

Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om onze zienswijzen op het ontwerpplan kenbaar

te maken. Puntsgewijs is onze mening m.b.t. het ontwerp als volgt:

Algemeen

1. Aangegeven wordt dat het ontwerp bestemmingsplan conserverend van aard is. Wij constateren echter dat diverse reeds vergunde ruimtelijke ontwikkelingen niet als zodanig op de plankaart zijn weergegeven, terwijl anderzijds bestemmingen daarop worden aangeven waarvoor - zover ons bekend - nog geen wijzigingsprocedures hebben plaatsgevonden.

2. Het doel van bestemmingsplannen is rechtszekerheid te bieden aan de burger. Helaas hebben wij met het geldende plan ervaren dat, middels het gebruik van de vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden in de afgelopen jaren, dit te weinig rechtszekerheid heeft geboden. Daardoor kon bijvoorbeeld een sterke groei van horeca en terrassen in onze wijk plaatsvinden. Wij pleiten er daarom voor de regels voor binnenplanse wijziging aan te scherpen, opdat voor afwijking van het plan de uitgebreide procedure dient te worden gevolgd.
3. In het ontwerp wordt regelmatig vermeld dat “conservatief” is bestemd en met “terug-houdendheid ten opzichte van de bestaande horeca”. Ook hier zien we echter opnieuw (zie ook hieronder) voorstellen om ongewenst op meerdere locaties detailhandel en horeca mogelijk te gaan maken.

Specifiek
4. Op de plankaart is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 oktober 2007 niet verwerkt. Die uitspraak betrof onder meer “vernietiging van de aanduidingen “horeca categorie III (hIII)”en “ook op de verdiepingen toegestaan (**)” ter plaatse van Koppenhinksteeg 2, 2b en 2c, de aanduiding “horeca III (hIII)’ter plaatse van Hooigracht 72, de aanduiding “horeca IV (hIV)” ter plaatse van Nieuwstraat 40, alsmede de aanduiding “horeca III (hIII)” ter plaatse van Hoogstraat 1 van het bestemmingsplan “Binnenstad I”. Ten onrechte treffen wij deze aanduidingen op de ontwerp plankaart aan. Deze dienen te worden geschrapt.

5.Voorts treffen wij enkele nieuwe horecabestemmingen op de plankaart aan op panden die in het bestemmingsplan Binnenstad 1 geen horecabestemming hebben gekregen, waarin geen horeca gevestigd is en waarvoor, zover ons bekend, ook geen omgevingsvergunningen zijn verstrekt. Het betreffen de panden Burgsteeg 6-12 en Nieuwstraat 3 waarvoor de ontwerp plankaart h1 aangeeft en het pand Nieuwstraat 13 waarvoor de ontwerp plankaart h3 aangeeft. Ook deze aanduidingen dienen naar ons oordeel van de plankaart te worden verwijderd.

6. Met betrekking tot de Kaasmarkt wordt aangegeven: “De ontwikkeling op de Kaasmarkt zal met name een woonfunctie hebben. Net als bij de Garenmarkt is het de wens daar vestiging van een restaurant mogelijk maken. Er is daarom een horeca vestiging in categorie III/III*/III** toegestaan”. Het reeds jaren aanwezige restaurant “Catootje aan de Markt’’, waarmee aan deze beleidswens invulling kan worden gegeven gekregen, heeft desondanks geen horeca-aanduiding restaurant op de plankaart gekregen. Wij verzoeken u die aanduiding aan de kaart toe te voegen. Aanvullend merken wij op dat volgens uw plannen de Kaasmarkt voornamelijk een functie voor parkeren zal behouden.

7. Het partycafé in de Beschuitsteeg 2 zorgt met regelmaat voor overmatige overlast voor de omwonenden. De vele meldingen daarover zijn u bekend. In afwijking van het conserverende karakter van het ontwerp plan zien wij om die reden aanleiding om u voor te stellen dit pand een andere dan een horecabestemming café te geven, zoals ook door de bewoners van de steeg van u wordt gevraagd.

8.In de Moriaansteeg zijn de panden nr. 6, 8 en 10 altijd woonhuis geweest. Nr. 4 is dit al meer dan 25 jaar. Desondanks behouden alle panden de bestemming “gemengde doeleinden”. Sterker nog: in het ontwerp wordt voorgesteld om van G4 (wonen en werken) naar G2 te bestemmen, waardoor publiek aantrekkende functies worden toegestaan, zoals detailhandel en dienstverlening-detailhandel. Tijdens een informatieavond werd aangegeven dat dit een uitwerking van de beleidsnota Winkelgebied Binnenstad, in het kader van “sfeergebied zwerfmilieu”, zou zijn. Op blz. 32 van deze nota wordt de Moriaansteeg echter niet vermeld bij de daarin specifiek aangegeven straten. Minstens dient conform de huidige G2 categorie te worden bestemd, maar een woonbestemming is logischer.

9.Er heeft een aantal bestemmingsveranderingen plaatsgevonden waarvoor vergunningen zijn verleend die, naar ons oordeel, dan ook op de plankaart als zodanig dienen te worden aangeduid. Het betreffen het pand Hooglandsekerkgracht 21, dat een aantal jaren geleden verbouwd is van kantoor tot woonhuis en derhalve een woonbestemming dient te krijgen. Ook de kerkhuisjes Hooglandse kerkgracht 54-60 zijn twee jaar geleden verbouwd tot woningen en hebben ten onrechte de bestemming gemengde doeleinden (GD) gekregen. De kerkhuisjes Nieuwstraat 16 en 18 zijn al sinds heugenis als woonhuis in gebruik evenals een huisje aan het kerkplein. Al deze huisjes dienen ons inziens een woonbestemming te krijgen.

10. Het Hooglandse Huys (Hooglandse kerkgracht 50, hoek Moriaansteeg), heeft ten onrechte op de plankaart een woonbestemming, terwijl dit al jaren voor de vaststelling van het bestemmingsplan van 2007 een functie als vergadercentrum en ontvangstruimte van de Hooglandse kerk had en nog steeds heeft. Graag alsnog als maatschappelijke of gemengde doeleinden bestemmen.

11.Voor de Kaasmarkt en de Kaasmarkschool is in het vigerende bestemmingsplan een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen, die een wijziging van het al jaren aanwezige gebruik voor maatschappelijke en culturele doeleinden van de Kaasmarktschool mogelijk maakt. Gelet op onze wens de maatschappelijke en culturele functie te behouden pleiten wij, in afwachting van de besluitvorming over het project Kaasmarkt en in lijn met het conserverende karakter van het plan, voor het geven van een bestemming maatschappelijke en culturele doeleinden aan de school in plaats van de woonbestemming die u er nu aan toegekend heeft.

12. Tenslotte verzoeken wij u regels in het plan op te nemen waardoor overlast van nieuwe verhuurvormen als Airbnb kan worden voorkomen. Ook vragen wij u regels op te nemen waardoor indien grotere panden verbouwd worden voor kamerverhuur, meerdere studio’s of appartementen of als voor dergelijke woonvormen nieuwbouw plaatsvindt daarbij de eis te stellen dat daarbij inpandige voorzieningen voor het stallen van fietsen dienen te worden gerealiseerd.

Wij verzoeken u bovenstaande zienswijzen over te willen nemen in uw voorstel aan de gemeenteraad.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.