Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Aanvullende brief over horeca op Nieuwe Rijn

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, September 11, 2017 16:10:52
Samen met wijkvereniging Pieters en Academiewijk en Levendaal-west hebben wij een aanvullende brief verzonden aan B&W en gemeenteraad ten behoeve van de hoorzitting op 5 oktober. Als bijlage hebben wij een samenvatting van de door ons gehouden enquête naar de wenselijkheid van meer horeca toegevoegd. Hieronder treft u beide aan.

--------------

Aan B&W en de commissie Stedelijke Ontwikkeling

Betreft: Tussentijdse partiële herziening van de ruimtelijk-economische horecavisie voor het Nieuwe Rijngebied

Leiden, 4 september 2017

Geacht college, geachte commissie,

In aanvulling op onze brief van 23 augustus vragen wij graag uw aandacht voor het volgende.

Uit de resultaten van de door onze verenigingen gehouden enquête onder bewoners en ondernemers rond de Botermarkt en Nieuwe Rijn blijkt dat 43 van de 51 bewoners extra horeca afwijzen en één daarover geen mening heeft. Acht van de negen horecaondernemers die gereageerd hebben, wijzen extra horeca af, evenals zes van de negen winkeliers. Zij vinden meer horeca niet gewenst is en in strijd met de gewekte verwachtingen. Vrij unaniem is men het er mee eens dat er al meer dan voldoende én ook nog gevarieerde horeca is in het gebied. De verhouding detailhandel-horeca mag bovendien niet verslechteren vindt men. Zie de bijgevoegde samenvatting van de enquêteresultaten.

Juist minder leegstand

Voor ondernemers is van belang dat er sprake is van consistent beleid en een overheid die betrouwbaar is. Sinds bekend werd dat er een horecastop op de Nieuwe Rijn kwam, is er stevig geïnvesteerd. Nieuwe winkels zijn er bij gekomen, gevels zijn vernieuwd, enkele leegstaande panden kregen een nieuwe invulling. Een korte opsomming van de verbeteringen vorig en dit jaar: de winkel van de heer De Gunst van Sieraad 2000 werd geheel vernieuwd, inclusief restauratie van de pui; Banketbakkerij Jacobs investeerde eveneens in een nieuwe pui en heeft een nieuwe eigenaar; Bentveld Interieur breidde de winkel uit met de naastliggende leegstaande winkel; het voormalige pand van Brill, dat jarenlang leegstond, wordt verbouwd tot boutique hotel. Daarnaast hebben zich drie nieuwe winkels gevestigd, een modewinkel waar voorheen Lifo gevestigd was, een herenmodezaak op de hoek van de Beschuitsteeg in een winkel die al enkele jaren leeg stond en een interieurwinkel in het voormalige leegstaande pand waar lijstenmaker Questro gevestigd was. Voorts hebben de panden van Vlieland en Bonthuis Van Egmond een nieuwe invulling gekregen, waardoor ook daar geen sprake meer is van leegstand. Kortom er is sprake van een bijzonder positieve ontwikkeling, met meer detailhandel en minder leegstand in plaats van meer leegstand! Juist daarom en vanwege de kern van het rapport van het bureau Van Spronsen & Partners is een vroegtijdige herziening van de ruimtelijk-economische horecavisie voor ons niet aanvaardbaar en bestuurlijk niet te verantwoorden.

Bonus voor leegstand?

Zoals we in onze vorige brief en hierboven hebben aangegeven is de leegstand aanzienlijk afgenomen. In plaats van 7 leegstaande panden aan het begin van dit jaar nu nog maar drie panden op de Nieuwe Rijn. Gelet hierop komt het argument van B&W om met horeca leegstand te bestrijden wel in een heel vreemd daglicht te staan! De drie leegstaande panden zijn alle drie eigendom van vastgoedondernemer Johan Oudendal, die ons nogmaals bevestigde dat hij van mening is dat er meer horeca moet komen. Op een van de drie leegstaande panden op de Nieuwe Rijn rust dan ook nog eens al een horecabestemming! Op leegstand mag geen bonus worden verleend, zoals een van de winkeliers reageerde.

Alleen maar horeca in leegstaande panden!?

Op de Botermarkt staan op dit moment 5 panden leeg. Ook daar sprake van drie panden, die in handen zijn van vastgoedondernemer Oudendal. Ook hier rust op één daarvan al een horecabestemming. In een ander pand van deze drie is de te realiseren winkel van Albert Heijn voorzien. Dus die telt voor horeca niet mee. Voorts staan er sinds kort twee panden leeg in de Panderpassage. Alles bij elkaar gaat het dus om slechts 8 panden op de Botermarkt en de Nieuwe Rijn samen, waarvan voor één al een invulling voorzien is en twee al een horecabestemming hebben. Door voor de resterende vijf leegstaande panden horeca toe te staan zou dit betekenen dat alle leegstaande panden op de Botermarkt en de Nieuwe Rijn voor horeca in aanmerking komen als de gemeenteraad instemt met het voornemen van B&W. Dat valt toch aan niemand uit te leggen? Dat wijzen wij dan ook categorisch af. Zeker ook omdat niet onderzocht is wat de effecten zullen zijn voor zowel detailhandel als horeca zelf. Wie garandeert dat dit niet leidt tot een koude sanering in één of beide sectoren?

Vasthouden aan afspraken ruimtelijk-economische horecavisie

Wat betreft het afwijken van het besluit over de Ruimtelijk-Economische Horecavisie merken wij het volgende op. Deze visie en het besluit van de raad daarover kwamen tot stand na een onderzoek door een op dit gebied gespecialiseerd bureau van deskundigen Van Spronsen & Partners. Met ruime begeleiding, o.a. door onze verenigingen, onderzochten zij de ontwikkelingsmogelijkheden voor de horeca en de detailhandel binnen de Leidse economie met kaders, die enerzijds zekerheid bieden aan ondernemers die investeringen doen, en anderzijds aan bewoners voor wat betreft mogelijke overlast. Een belangrijk punt van het onderzoek is de conclusie dat een verdergaande verslechtering van de verhouding horeca-detailhandel ten koste kan gaan van juist de detailhandel en dat dat dient te worden voorkomen. Juist daarom is het zo vreemd dat nu niet gewacht wordt op de tussentijdse evaluatie, maar vooruitlopend daarop voorgesteld wordt, 5 extra horecagelegenheden toe te staan. Dat daarbij ook niet wordt aangegeven om welke panden het gaat, maakt het des te knellender. Het bestemmingsplan eist dat per pand wordt aangegeven of en zo ja, welke horeca daarin toegestaan is. Dat te weten is van groot belang voor de naastgelegen bedrijven en bewoners en om beslissingen daarover zo nodig te kunnen aanvechten.

Dat er nog panden leegstaan maakt de resultaten van het onderzoek niet anders en dwingt niet tot een besluit nu. Wie zegt dat er ook méér horeca-bezoekers zullen komen? Misschien vinden bezoekers een overdaad aan horeca met halfgevulde zaken juist onaantrekkelijk, en blijven ze juist weg? Toevoegen van horeca schaadt ook de bedrijfsvoering van de huidige horecaondernemers/investeerders. Zij kunnen niet meer vertrouwen op de gemeente voor het doen van investeringen, terwijl we juist graag ondernemers hebben, die bereid zijn extra te investeren in een mooie zaak, die past bij de monumentale uitstraling van onze binnenstad. Als niet vertrouwd kan worden op gemeentelijk beleid, trekt dit volgens ons korte-termijn-ondernemers aan, die met minimale investering in de gebouwen snel willen cashen. Dit kan op de lange termijn leiden tot een verschraling van het horeca-aanbod. Als toevoeging van horeca wél leidt tot meer bezoekers, dan zullen omwonenden nog meer overlast ervaren, dan thans al het geval is. De gemeente moet ook de belangen van de bewoners mee laten wegen in besluiten over bestemmingen, die overlast kunnen geven. Al deze afwegingen, in het rapport beschreven, worden o.i. niet van ondergeschikt belang door de enkele omstandigheid dat er nog enkele panden leeg staan. En dan ook nog eens minder dan een jaar geleden.

Conclusie

Wij pleiten juist voor detailhandel in de nu nog leegstaande panden. Als bezoekers van de Breestraatgarage of de toekomstige Garenmarktgarage de stad in lopen om te gaan shoppen en bij vanaf het Gangetje op de Nieuwe Rijn en Botermarkt alleen maar horeca en terrassen aantreffen, nodigt dat niet uit om daar te gaan winkelen. Dat moet worden voorkomen. Deze panden moeten voor detailhandel beschikbaar blijven. Daarom moet zolang de panden nog niet verhuurd zijn, worden gestreefd naar tijdelijk gebruik, zoals bijvoorbeeld ook bij het Aalmarktproject is gebeurd. Bijvoorbeeld door kunstenaars in de lege panden te laten exposeren, of deze panden tijdelijk te verhuren voor detailhandel. Als grote winkels daarbij niet direct mogelijk zijn, kan worden gedacht aan zgn. ‘shop in the shop’-concepten. Mocht ook dat niet mogelijk zijn dan is het aantrekkelijk beplakken van de ramen een verbetering die wat ons betreft zou moeten worden toegepast, zoals dat ook in de Breestraat het geval is. Waarom verzoekt u de ondernemer niet tot een van deze mogelijkheden te besluiten in het belang van de stad? Zo nodig via een aanschrijving?

Met vriendelijke groet,

Namens Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West,

Adri Klaassen

Namens vereniging Pancras-West

Jaap van Meijgaarden

------------------

Samenvatting enquête over extra horeca op de Nieuwe Rijn en Botermarkt

Ondanks dat er maar gedurende een korte periode tijdens de zomervakantie op de door ons uitgezette enquête kon worden gereageerd, hebben we toch een representatief aantal reacties ontvangen, iets meer dan 22 %. In totaal 69 ingevulde en ondertekende formulieren met naam en adres werden terugontvangen.

Daarvan doen wij in het onderstaande verslag. Van de 69 teruggestuurde formulieren zijn 51 afkomstig van bewoners, 9 van winkeliers en 9 van horecaondernemers. Op de formulieren kon men bijschrijven waarom men voor of tegen was, of waarom men over de voorgelegde vraag geen mening had.

Vereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West

Vereniging Pancras-West

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bewoners

Van de 51 bewoners zijn er 43 tégen uitbreiding van horeca, 7 vóór, en geeft één aan geen mening over extra horeca te hebben.

Tegenstemmers:

'er is al buitensporig veel horeca, de wildgroei van terrassen in combinatie met een tekortschietende handhaving vergroot de overlast voor bewoners',

'er is al teveel horeca en leiden verloedert, het wordt een pretpark i.p.v. cultuurstad,

'veel overlast van geluid, geur en ongedierte', de grens is bereikt, de gemeente moet andere maatregelen nemen om de leegstand aan te pakken',

'de gemeenteraad is gemeen, onsecuur en onbetrouwbaar en heeft een voorkeur voor verbruikers en niet voor bewoners of kopers',

'het rapport van Van Spronsen is duidelijk en de leegstand was bekend, kennelijk laat de gemeente zich sturen door vastgoedeigenaren'

'de panden die leegstaan zijn groot, als hierin (dranken)horeca komt vergroot dat de overlast van rumoer in de avond, fietsen, leveranciers, kapotte glazen en flesjes in de straat, nachtelijk pratende mensen'

'het is al druk en luidruchtig genoeg'

'er is al meer dan genoeg horeca en daarmee samenhangende drukte en overlast'

'er is nu al te weinig diversiteit aan de horecasloot (nieuwe Rijn)'

'diversiteit houdt een buurt levendig, de gemeente onderschat de rol van wonen zeer',

'meer horeca leidt tot meer concurrentie en verschraling'

'nog meer horeca geeft te veel overlast, er zijn al teveel activiteiten, tweemaal markt, nu ook op zondagen markt, voor historische panden met enkel glas een te grote geluidsbelasting'

'nog meer horeca maakt het een onaantrekkelijk winkelgebied'

'er is al ruim voldoende horeca'

'vooruitlopen valt niet meer terug te draaien'

'met nog meer horeca ontstaat een eenzijdig straatbeeld (vgl. Kon. Wilhelminablvd in Noordwijk). Als eenmaal horeca wordt toegestaan is er geen weg meer terug, leegstaande panden kunnen beter gebruikt voor startende ondernemers of (studenten)bewoning'

'er is al veel horeca. Deze bedrijven moeten bevoorraad worden. Dus er is 's avonds, 's nachts maar ook overdag veel overlast'

'horeca-aanbod is reeds groot genoeg in centrum, er zijn tal van andere oplossingen voor leegstand'

'B&W heeft reeds aangegeven dat er geen horeca bij zou komen. Voorts neemt de overlast in de buurt toe. Er dient geen "eenheidsworst" te ontstaan in de type economie van de binnenstad'

'de horecagelegenheden op o.a. de Nieuwe Rijn geven nu al heel veel overlast, zowel overdag als 's avonds, met ook de markt en vele evenementen'

'mogelijk heeft Hudson Bay-pand (voorm. V&D) een aanzuigende werking op detailhandel, dus laten we eerst afwachten hoe de nieuwe winkelsituatie rond de Aalmarkt zich komende tijd ontwikkelt,'

'de oververtegenwoordiging van horeca rond de Nieuwe Rijn leidt nu al tot allerlei vormen van hinder, met voortdurende conflicten tot gevolg. Sommige detaillisten hebben niet kunnen uitbreiden doordat horeca naast hen is gekomen'

'nu al geeft de horeca overlast voor het verkeer en de omwonenden'

'de mate van overlast in dit gebied door horeca en haar bezoekers is al exorbitant hoog'

'meer horeca betekent meer drukte. In de huidige situatie is het al zo dat vele nachten per jaar mijn nachtrust slecht is door muziek, lawaai en geschreeuw. Ook de leefbaarheid - woongenot en mobiliteit - staan al onder druk door de huidige commerciële activiteiten'

'de huidige cafés brengen nu al overlast met zich mee in de zin van geluidsoverlast en hangende jongeren voor de deur'

'als er horeca bijkomt moet de handhaving van geluidsoverlast beter'

'het hangt af van wat voor horeca, een extra "Wielinga" geeft geen overlast, maar bij een extra "Einstein" geeft wel sneller overlast'

'alleen toestaan bij leegstand langer dan 5 jaar, en geen bestaande winkels opofferen voor nieuwe horeca'

'er is al horeca genoeg, in de Beschuitsteeg staan veel fietsen tegen onze muur, meer horeca betekent nog meer fietsen en voor ons schade want extra schilderwerk'

'zoals het is lijkt het in evenwicht'

'we hebben een afspraak gemaakt met de gemeente en de gemeente is daaraan gebonden, meer horeca komt het leef-/winkelgebied niet ten goede, kannibalisatie, einde diversificatie, overlast etc. etc. Leegstand mag niet beloond worden. De gemeente moet grip hebben op dit gebied met alle partijen, niet alleen de vastgoedeigenaren.'

'genoeg is genoeg, nog meer horeca beschadigt niet alleen het leefmilieu maar ook het winkelbestand dat er nog is,'

'busy enough as it is'

'er zijn al meer dan genoeg horecagelegenheden'

'er zijn al zoveel horecabedrijven dat door concurrentie sommige failliet zullen gaan. Zo'n museumwinkeltje ertussen vond ik hel goed, de gemeente moet er interessante vestigingen tussen zien te krijgen, bv. kleine tentoonstellingen.'

'er is een horeca-stop voor Pancras-West en dat willen we graag zo houden, genoeg horeca in de wijk'

'er is m.i. voldoende horeca en het is jammer wanneer dit deel van de stad geen winkelfunctie meer heeft. Iets wat eenmaal horecabestemming heeft verandert niet meer in een winkel. De gemeente zou de komst van winkels meer moeten stimuleren'

De vóórstemmers:

Drie 'bewoners' stemmen vóór omdat ze het beter vinden dan leegstand, zo ook de bewoner die 'geen-mening' aankruiste.

Twee bewoners vinden het een toevoeging aan de levendigheid,

Een bewoner gaat akkoord mits gelegenheden van niveau,

Een bewoner gaat akkoord mits daghoreca.


Winkeliers

Van de 9 winkeliers die de enquête invulden zijn er 6 tegen:

- met name omdat er afspraken zijn gemaakt die de gemeente niet mag schenden

- meer horeca i.p.v. winkels leidt tot minder winkelend publiek

3 winkeliers zijn vóór:

- consumenten willen totaalbeleving, hoort ook horeca bij om te kunnen concurreren met onlinewinkels

- leegstand is achteruitgang

Horecaondernemers

Van de 9 horecaondernemers zijn er 8 tegen:

- waarom alleen vergunning voor leegstaande panden, is bonus op leegstand (van grote vastgoedjongens), horeca moet ook aan andere panden worden vergund (kleinere ondernemers)

- heb goodwill betaald voor mijn zaak op deze locatie, er zou geen horeca bijkomen, als dat gebeurt daalt de waarde van mijn zaak

- er is nu al genoeg horeca

- alleen evt. goede restaurants erbij

1 ondernemer is vóór:

- alles is beter dan leegstand, maar moet wel om leegstaande panden gaan die al jarenlang leegstaan.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.