Pancras-West Nieuws

Pancras-West Nieuws

Verslag algemene ledenvergadering

NieuwsPosted by Jaap van Meijgaarden Mon, December 18, 2017 13:35:25
Wat laat treft u hieronder het verslag aan van onze algemene ledenvergadering.

Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Pancras-West d.d. dinsdagavond 25 april 2017 in de Gaanderij.

Aanwezig:

- bestuur: Jaap van Meijgaarden (voorz.); Humberto van de Star (penningmeester); Mieke Hulsbosch (secretaris); Rob Eekhout; Annette Los; Carolien Devilee; Sam Messiaen

- ca. 25 leden

1. Opening

Introductie van Daphne Treurniet, ambassadeur duurzaam wonen voor de gemeente Leiden. Zij woont aan de Hooigracht en gaat de bewoners van Pancras-West informeren over en motiveren tot duurzamer wonen. Hoe kan de ambitie om Leiden aardgasvrij te maken in onze wijk worden bereikt? De mogelijkheden voor historische panden zijn niet zo groot.

Een gratis duurzaamheidsscan en/of cv-check kan worden aangevraagd en er zijn vanuit het Rijk en de Gemeente subsidies beschikbaar gesteld.

De website 'Zon op Leiden' geeft informatie over zonnecollectoren per postcodegebied.

Er liggen folders om mee te nemen.

2. Verslag jaarvergadering 2016

Geen opmerkingen, wordt vastgesteld.

Over de gestalde fietsen op de Hoogstraat en de wens voor een inrichting die recht doet aan de historische betekenis van dit punt van de stad heeft Jaap nog contact opgenomen met wijkregisseur René Verdel, maar vanuit de gemeente wordt er niets aan gedaan. Jaap zal er bij de gemeente opnieuw aandacht voor vragen. Ria Braakman had eind 2016 een brief geschreven naar wethouder Strijk, maar die antwoordde dat 'de zaak onder de rechter is'.

Pascal: de voetgangersstoplichten bij de Albert Heijn staan nog steeds te kort op groen, wat voor gevaarlijke situaties zorgt.

Ook ligt er veel zwerfvuil op de Hooigracht.

3. Jaarrekening 2016 en begroting 2017

Deze zijn gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Loes Eekhout en Henk Zwolsman.

ALV gaat akkoord met de jaarrekening 2016 en begroting 2017.

4. Vooruitblik 2017

Lustrum. De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Op zondagmiddag 25 juni wordt dit gevierd in de (nieuwe) Tuinzaal De Burcht.

Kaasmarktschool: plannen om de gevel aan de Kaasmarkt door te trekken, worden door de klankbordgroep afgewezen. De school lijkt niet geschikt voor woningbouw. Desondanks heeft de universiteit nog recht van koop ten behoeve van vervanging van woningen van het Doelencomplex, die volgens de plannen van de universiteit gesloopt zouden moeten worden.

Herinrichting Kaasmarkt: een klankbordgroep van omwonenden en bestuur is bezig met een voorstel voor de inrichting, die wordt voorgelegd aan alle betrokkenen / omwonenden. Voor wat betreft parkeren is het uitgangspunt dat eerst de plaatsen in de Haarlemmerstraatgarage beschikbaar moeten zijn voordat de Kaasmarkt heringericht zal gaan worden.

Herinrichting Hooigracht: de werkzaamheden vangen aan nadat de herinrichting van de Jan van Houtbrug en de Sint Jorissteeg gereed zijn, waarschijnlijk eerste of tweede kwartaal 2018.

Aandachtspunt voor de Vereniging is de snelheidsbeperking alsmede de blijvende bereikbaarheid van de wijk.

Alternatieve parkeerruimte: voor de parkeervakken die op de Hooigracht en Kaasmarkt komen te vervallen wordt de parkeergarage Haarlemmerstraat vergroot, de gemeente onderzoekt of een aparte opgang mogelijk is voor vergunninghouders.

5. Wijkvisie

De binnengekomen reacties van wijkgenoten op de Wijkvisie zijn verwerkt in het concept van het bestuur. Over enkele punten blijken de meningen te verschillen en deze worden daarom aan de vergadering voorgelegd.

1) ALV gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde titel: 'Wonen, werken en leven op het Hoogeland'. Dit is een samentrekking van de voorstellen van Jeroen van Daelen en Cornelia de Haan. Zij ontvangen hiervoor een cadeaubon.

2) De mate en wijze (overlast) van het houden van evenementen (3 oktober hutspot, El Cid-studenten):

Overlast van dieselmotoren en van rondvaartboten op de Nieuwe Rijn tussen Odessa en de Karnemelksebrug.

Rob van Son: er zijn al limieten, we moeten aandringen op handhaving.

Jeroen (Oude Rijn 64A): niet zozeer de motor maar de geluiden van de mensen, het praten en de muziek, geven de overlast.

Andere opmerkingen: Kan er een waarschuwingsbord komen waarop men tot rust gemaand wordt na 22.00 uur. Jaap zal dat aan Martin Oppelaar, wijkboa, vragen.

Is een vaarverbod voor pleziervaart tussen 23.00- 6.00/7.00 uur mogelijk?

Annette (Oude Rijn 37) signaleert vooral in de zomer ook veel vervuiling.

3) Vergroening: de gemeente moet met hulpmiddelen en plannen komen, dit moet het bestuur aankaarten bij de gemeente.

4. Verkeerscirculatie en vormgeving van langparkeren

Op straat parkeren (Middelweg, Nieuwstraat, Kaasmarkt) mag alleen verdwijnen als er compensatie op aanvaardbare afstand zal zijn.

Op de Kaasmarkt is het altijd heel druk, als de bewoners inleveren voor een mooie wijk, dan mag het niet zo zijn dat anderen op hun plaatsen gaan parkeren.

Hebben ondernemers geen bezwaar tegen het opheffen van de parkeerplaatsen op de Hooigracht?

Jaap: Nee, een volle parkeerplaats is juist een belemmering voor klandizie, er komt in het plan een mogelijkheid van laden en lossen, dat is voor de winkels een verbetering.

Verkeerscirculatie Nieuwstraat:

Arno Verhagen: de vrachtwagens voor Bishop en Gaanderij staan vak midden op de weg waardoor ze een verkeersopstopping veroorzaken, als ze een beetje aan de kant zouden staan kunnen ander eauto's er gewoon langs.

Ideëen van ALV:

- paaltjes met pasje voor bewoners (vgl. Enschede)

- bord 'Bestemmingsverkeer' mogelijk? Veel oude steden beperken verkeer in binnensteden, bv. Siena.

- nogmaals bespreken met andere verenigingen van de Binnenstad

- om op de Kaasmarkt te komen rijden sommige bezoekers via de Oude Rijn Langegrachtzijde naar het bruggetje, en dan via de Oude Rijn Burchtzijde terug, is dit de gsm-route??

Jaap: we gaan hierover in overleg met de gemeente, bij een overlegavond kunt u aanwezig zijn.

6. Herziening Bestemmingsplan Binnenstad I

Er staan onjuiste bestemmingen op het Bestemmingsplan (de kaart). Zo is het besluit van de Raad van State op onze bezwaren over horecabestemmingen niet verwerkt. Daarnaast staan er onterecht nog meer horeca-aanduidingen op de kaart en zijn bijv. de kerkhuisjes en het Hooglandse Huys niet goed bestemd.

Bestuur zal een zienswijze indienen met het verzoek dit te corrigeren.

Leden kunnen zelf kijken welke bestemming de gemeente aan hun pand zal geven, het Ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op het Stadhuis en op het Stadsbouwhuis en op internet.

7. Leiden Culinair

Leiden Culinair is dit jaar op de Kaasmarkt. Er kan hierdoor 8 dagen niet geparkeerd worden op de Kaasmarkt. Het bestuur heeft bij de gemeente aangekaart dat er compensatie voor de parkeerplaatsen moet komen en wel bij voorkeur in de Haarlemmerstraatgarage, dat er regels voor het geluid moeten komen en toezicht op afval. Voor wat betreft het parkeren zal er een pendelbusje rijden voor de garage op de Lammermarkt. Dat wordt niet aangtrekkelijk gevonden.

Ellen: kun je de wijk nog inkomen tijdens dit evenement?

Jaap: via de Oude Rijn en Nieuwstraat blijft toegang tot de wijk mogelijk. Op zaterdag kan de wijk alleen via de Middelweg verlaten worden omdat er dan markt is en de Koppenhinksteeg dan afgesloten is.

Enkele leden brengen naar voren dat de gemeente niet duidelijk communiceert of het evenement slechts éénmaal op de Kaasmarkt zal zijn, of komende jaren ook.

Voorgesteld wordt om de gemeente duidelijk te maken dat de wijk zich neerlegt bij een eenmalig Culinair, maar dat we vastgelegd willen hebben dat het ook bij één keer blijft.

8. Wvttk en rondvraag

Geen

9. Sluiting
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.